Qualitat lingüística del web

Com a institució d'educació superior, la Universitat d'Alacant ha de garantir que els continguts del web institucional presenten un nivell de qualitat lingüística adequat en tots els idiomes en què s'ofereixen, però especialment en valencià i anglès, que són els que requereixen més atenció.

Versió en valencià

Segons estableixen les Normes de qualitat lingüística per al web institucional, les versions en valencià i castellà han de ser sempre simètriques, i qualsevol canvi en una versió s'ha de reflectir simultàniament també en l'altra, de manera que les dues versions estiguen permanentment actualitzades.

Per tant, l'administrador web de cada pàgina és la persona responsable que el contingut de la versió en valencià siga sempre el mateix que el de la versió en castellà, i viceversa. A més, és responsable també de la qualitat lingüística dels continguts, i consegüentment haurà de vetlar perquè el valencià utilitzat és gramaticalment correcte, sense errors evidents de caràcter ortogràfic, morfosintàctic o lèxic, i posant especial cura a evitar els errors que puguen ser provocats pels programes de traducció automàtica.

Per a ajudar-los a aconseguir el nivell adequat de qualitat lingüística, els administradors web compten amb el suport del Servei de Llengües.

Versió en anglès

La versió en anglès no ha de ser simètrica a les versions en les dues llengües oficials, ja que la seua finalitat no és operativa sinó de difusió i promoció de la Universitat d'Alacant a l'estranger. Els webs de les unitats, departaments, centres, etc. hauran de tenir en compte els aspectes següents

  • L'únic contingut que obligatòriament ha d'estar en anglès és la pàgina d'inici de la unitat, d'acord amb les següents indicacions:
    • Un text de presentació, redactat amb molta claredat i concisió, que continga una breu descripció dels serveis que ofereix. És important que la descripció siga molt pràctica i comprensible si es vol que un visitant de qualsevol punt del món puga entendre a què es dedica la unitat. Per a això s'han d'evitar verbs com "dinamitzar", "potenciar", "impulsar", "promoure", etc.
    • Les dades de contacte de la unitat (adreça de correu electrònic, telèfon amb prefix internacional i adreça postal), de manera que els usuaris que estiguen interessats a obtenir més informació puguen contactar.
    • Al peu de la presentació s'haurà d'incloure el text següent:

PLEASE NOTE that the information contained in the menus on the left may not be, totally or partially, available in English. For further information about the services we offer, please contact us.”

  • La unitat que vulga oferir més continguts en anglès que el text de presentació obligatori pot sol·licitar suport al Servei de Llengües.
  • Les unitats únicament podran oferir continguts en anglès si poden garantir la qualitat lingüística dels textos. Els textos que no presenten la qualitat lingüística necessària hauran de ser substituïts pels equivalents en castellà o valencià.