Desè aniversari de la web de la UA

La Universitat d'Alacant es va iniciar en el món de les xarxes d'ordinadors a principis dels anys 90. En aqueixa època els serveis disponibles es reduïen al correu electrònic i a la connexió remota, només una xicoteta part de la comunitat universitària feia ús d'ells i per a la resta de la societat era una tecnologia desconeguda. Aquestes xarxes estaven dirigides exclusivament a investigadors i a Espanya no més d'una dotzena d'universitats estaven connectades. La primera xarxa a la qual la UA va tenir accés va ser EARN/BITNET que interconnectava diversos milers d'ordinadors centrals de tot el món, el PC encara no havia fet la seua aparició de manera massiva. En 1991 es va connectar la Universitat a Internet i el gran canvi va arribar a mitjan dècada amb l'aparició del Web, un entorn gràfic i intuïtiu que permetia navegar per la informació amb uns coneixements mínims d'informàtica.

En 1996 la Universitat d'Alacant col·loca en la xarxa la primera pàgina institucional com una iniciativa del Servei d'Informàtica. En aqueix any la pàgina web era un lloc que permetia a la comunitat universitària tenir un primer contacte amb un web i als tècnics del servei avaluar les possibilitats d'una nova tecnologia. Aquest web contenia solament informació protocol·lària institucional.

Abans de finalitzar l'any, a l'octubre de 1996, apareix la segona versió del lloc web. A petició de l'equip rectoral comença a oferir-se informació i serveis. Però aquesta versió no acaba d'enlairar, es continuen utilitzant els mecanismes tradicionals per a la difusió de la informació.

El llavors  rector, Andrés Pedreño, conscient de la importància del web, assumeix com a tasca pròpia el desenvolupament del web com a eina de comunicació, proveïdor de serveis a la comunitat universitària i a la societat i com a eina de reingeniería per a dissenyar de nou  els procediments administratius i acadèmics. En una autentica marató de tres mesos, es constitueix un Comitè de Redacció de Web i sota la presidència de Rector es mantenen reunions amb tots els implicats en la vida universitària instant-los a posar tota la informació que administren en la pàgina web.  Al gener de 1997 apareix la tercera versió del lloc web que suposa un canvi qualitatiu respecte a les dos anteriors, la quantitat d'informació i els serveis que es disposa en la pàgina la converteixen un mecanisme imprescindible per a la vida universitària.

La filosofia que va inspirar  la construcció del lloc web i baix la que es continua desenvolupant es pot resumir en els següents punts:

  • El web ha d'estar orientat a l'usuari. La missió principal és oferir informació i accés a recursos electrònics als usuaris interns de la UA i a tota la societat. Per això s'ha de tractar de minimitzar la informació sobre l'organització interna i les dependències jeràrquiques, ha de prevaldre en l'organització dels continguts tot allò que supose un servei a l'usuari.
  • És un lloc web descentralitzat: cada unitat és responsable del manteniment dels continguts que li corresponen i de com s'estructura la informació en les seues pàgines. Perquè el web tinga una coherència  s'ha de seguir la Guia d'Estil, la qual cosa proporcionarà al web una imatge única.
  • És un lloc web orientat a afavorir l'accés a la informació, per tant s'han d'utilitzar els dissenys que compleixen les indicacions de la  Guia d'Estil i reservar altres dissenys més pesats de carregar i menys accessibles, que necessiten plugin especials o no estan suportats en la majoria de navegadors per a situacions  molt especials. En qualsevol cas, s'han de complir les normes d'accessibilitat.
  • És un web multilingüe, tots els continguts han d'estar actualitzats en les dues llengües oficials de la comunitat. La versió anglesa ha de contenir la informació més rellevant.
  • Els administradors vetlaran pel compliment escrupolós del Codi Ètic  en els continguts dels quals són responsables.

Al novembre de 1998 apareix una quarta versió que presenta algunes millores i modifica l'estructura per a cercar una organització més eficient de la gran quantitat d'informació que està publicada en el web.

 

La pàgina web de la UA ha servit d'inspiració a nombroses universitats espanyoles i iberoamericanes.

L'estudi de la consultora Nielsen de 2004 va col·locar al web de la UA com a líder dels portals universitaris espanyols més visitats.

Valguen unes dades com a reflex de la importància del lloc web institucional de la UA. Al maig de 2006 hi ha més de 200.000 pàgines HTML, 9.000 documents DOC, 32.000 documents PDF, quasi 50.000 notícies en el dossier de premsa,? En l'actualitat més de 500 persones administren una zona delegada del lloc web de la UA.

I sobre la utilització del mateix la figura adjunta reflecteix que dels 3,5 milions de pàgines servides el primer any hem passat a 62,1 milions l'any 2005.

Començarem la segona dècada del web de la UA amb la posada en marxa de diversos projectes:

  • Gestor de Continguts . Aquest gestor està en fase de desenvolupament i esperem que puga entrar en funcionament a la fi de 2006. Els mantenidors, més de 500 en l'actualitat,  es podran centrar en publicar i actualitzar els continguts oblidant-se de la tradicional edició de pàgines web. Aquest gestor també contribuirà al fet que tot el lloc web complisca les normes d'accessibilitat, ja que en aquest moment només està  garantit en  els nivells principals que compleixen la normativa.
  • Serveis web .  Els Serveis Web són xicotets programes que resideixen en un servidor de manera que poden ser invocats per altres  servidors via web. Els Serveis Web retornen al peticionari la informació requerida (accedint a bases de dades, realitzant traduccions, etc). Tant la crida com la resposta es realitzen mitjançant protocols estàndard basats en XML (SOPAP, XML-RPC, etc).  Permet accés distribuït sobre informació centralitzada: la informació només està en un lloc, però és accessible des de molts servidors. S'evita duplicitat d'informació i sobretot contradiccions Basat en estàndards: permet la interconnexió entre aplicacions. Permet integrar plataformes en poder emprar-se des de qualsevol programa independentment del seu sistema operatiu (windows, unix, etc), llenguatge de programació (jsp, php, asp, etc) i de la mena de client (web, consola,etc.)
  • Portal audiovisUAI .El PORTAL AUDIOVISUAL de la UA  que es troba en fase de desenvolupament en el moment actual, tindrà com a funció principal "gestionar, preservar i donar accés" a una col·lecció de documents que es configuren com a patrimoni audiovisual de la universitat d'Alacant.
  • CiceroneUA . És un sistema multimèdia d'ajuda a la navegació que mitjançant informació audiovisual (fotografies, vídeos, panorames 3D, so) permet a l'usuari localitzar un determinat centre o servei dins de la Universitat, així com mostrar-li el camí entre un origen i destinació dins del campus. Així mateix, incorpora una visita virtual a la Universitat d'Alacant mitjançant fotografies panoràmiques des de diversos punts del campus.