Condicions d'ús

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús del lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT, al qual s'accedeix mitjançant l'adreça URL www.ua.es.

L'existència de les presents Condicions Generals d'Ús no exclou la presència d'altres disposicions o condicions d'accés a les diverses seccions que componen el lloc de la UNIVERSITAT D'ALACANT.

1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Els usuaris hauran de llegir les presents Condicions Generals d'Ús d'aquesta pàgina web.

L'ús del lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT implica el coneixement i plena acceptació dels advertiments legals i condicions vigents a cada moment en què l'usuari accedisca al mateix i que a continuació s'especifiquen.

Així mateix, la utilització de determinats serveis a la disposició dels usuaris d'aquest lloc oficial pot estar sotmesa a condicions especials, advertiments o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves per aquells.

2. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que es preveu en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que el lloc web www.ua.es ha sigut creat, és mantingut i és propietat de la UNIVERSITAT D'ALACANT, creada per la Llei 29/79, de 30 d'octubre (B.O.E. de 31 d'octubre de 1979) i la direcció del qual, a la qual podran dirigir-se els usuaris, és:

UNIVERSITAT D'ALACANT

UNIVERSITAT D'ALACANT

Campus de Sant Vicent del Raspeig

E - 03690 Alacant 

Tel.: +34 965 90 34 00 

Fax: +34 965 90 34 64

e-mail: web@ua.es

3. CONDICIONS D'ACCÉS i UTILITZACIÓ

3.1 Gratuïtat de l'accés

La utilització del lloc oficial de la UNIVERSITAT D'ALACANT posseeix caràcter gratuït. No obstant això, la contractació d'alguns dels serveis que ofereix aquest lloc web pot estar, actualment o en el futur, condicionada al pagament d'un preu, i en aquest cas s'indicarà convenientment.

3.2 Registre de l'usuari

Amb caràcter general, l'accés i utilització d'aquest lloc web no exigeix la prèvia inscripció o registre dels usuaris.

No obstant això, i amb caràcter excepcional, l'accés a determinats serveis està supeditat al registre de l'usuari en les bases de dades de la UNIVERSITAT D'ALACANT. En aquests casos, les dades de caràcter personal facilitats a la UNIVERSITAT D'ALACANT en conseqüència de la utilització del lloc web seran objecte de tractament per part d'aquesta, en les condicions i termes especificats en la clàusula 7 de les presents Condicions Generals d'Ús.

L'usuari es compromet a usar les seues claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya) d'acord amb les següents restriccions:

  • La contrasenya triada per l'usuari no podrà lesionar els drets a l'honor i a la pròpia imatge de tercers, així com tampoc infringir de cap manera els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers. 
  • Les claus d'accés són per a ús exclusiu de l'usuari titular de les mateixes i la seua custòdia, la seua confidencialitat i correcta utilització són de la seua exclusiva responsabilitat.
  • La UNIVERSITAT D'ALACANT no serà responsable per cap perjudici en què l'usuari o tercers puguen incórrer a conseqüència que altres persones utilitzen la seua contrasenya, tant amb el seu coneixement com sense ell.
  • La UNIVERSITAT D'ALACANT es compromet a no divulgar la  contrasenya utilitzada per l'usuari a qualsevol altra persona, excepte en el cas que, en estricte compliment dels pertinents requeriments judicials o, en el seu cas, autoritat legalment autoritzada, li siga exigida.
3.3 Restriccions d'accés i ús

La utilització del lloc oficial d'UNIVERSITAT D'ALACANT haurà d'obeir al contingut d'aquestes Condicions Generals, i a qualssevol disposicions legals aplicables.

La UNIVERSITAT D'ALACANT es reserva el dret unilateral de denegar l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d'Ús.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

4.1 Propietat Industrial

Les denominacions "Universitat d'Alacant", "Universidad de Alicante", així com altres signes distintius (gràfics o denominatius) que apareixen en aquest lloc web, són propietat exclusiva de la UNIVERSITAT D'ALACANT, qui els té degudament registrats. La seua titularitat li atorga, de conformitat amb l'Art. 34 de la Llei 17/2001, de 17 de desembre, de Marques, així com amb altres legislacions nacionals que pogueren ser aplicables, el dret exclusiu d'utilitzar els avantdits signes distintius en el trànsit econòmic. Per consegüent, queda prohibida la seua utilització per part de tercers que manquen d'autorització.

L'eventual presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf precedent s'efectua sense finalitat comercial i amb l'autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets d'exclusiva.

4.2 Noms de domini

En el mateix sentit que el referit en l'apartat precedent, el nom de domini "www.ua.es" i tots aquells que servisquen per a accedir de manera directa al present lloc oficial són de titularitat exclusiva de la UNIVERSITAT D'ALACANT. La indeguda utilització dels mateixos en el trànsit econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

4.3 Drets d'Autor

4.3.1 Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial, així com el propi lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

4.3.2 Queden exceptuats d'aquesta protecció aquells arxius o programes d'ordinador no titularitat de la UNIVERSITAT D'ALACANT i d'accés gratuït (freeware) que l'usuari pot descarregar-se des de diverses pàgines d'aquest lloc amb la finalitat de possibilitar l'accés a aquestes. Es tracta, en tot cas, d'aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

4.3.3 L'usuari queda expressament autoritzat per la UNIVERSITAT D'ALACANT a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar, de qualsevol altra forma, en el seu disc dur o un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d'exclusiva, sempre que això s'efectue per a finalitats personals i privades de l'usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els avantdits drets i continguts. Aquesta facultat d'ús personal s'entén reconeguda sempre que es respecten intactes els advertiments als drets d'autor i de propietat industrial ací realitzades i no suposa la concessió de cap llicència a l'usuari.

4.3.4 Així mateix, els museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius, de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o científic, queden exempts de requerir l'autorització de la UNIVERSITAT D'ALACANT per la reproducció del material contingut i, en general, de qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial o actiu emparat o no per un dret d'exclusiva, quan aquella es realitze sense finalitat lucrativa i exclusivament per a finalitats d'investigació.

4.3.5 Qualsevol altra utilització requerirà l'autorització expressa i per escrit de la UNIVERSITAT D'ALACANT.

4.4 Reserva d'accions

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los.

D'acord amb el fins ara ressenyat, la utilització no autoritzada dels drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la UNIVERSITAT D'ALACANT i relacionats o continguts en aquest lloc web, així com qualsevol vulneració de la pacífica possessió i titularitat dels avantdits drets serà perseguida amb els mitjans que la legislació, tant espanyola com internacional, preveuen.

En aquest sentit, LA UNIVERSITAT D'ALACANT deixa feta expressa reserva de l'exercici de quantes accions, tant civils com penals, emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. ENLLAÇOS

En el lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT l'usuari podrà trobar diversos enllaços que li conduiran a pàgines web independents d'aquesta. La seua única finalitat és la de facilitar l'accés a altres fonts d'informació en Internet relacionades amb la cultura i l'educació i la seua inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, en el seu cas, puguen correspondre als seus autors.

Així mateix, l'establiment d'enllaços al lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual i/o industrial titularitat de la UNIVERSITAT D'ALACANT ressenyats en aquestes Condicions Generals.
 
6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

6.1 Pels continguts:

6.1.1 Informacions: les informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen en el lloc web "www.ua.es" es proporcionen "com estan", sense garanties de cap mena quant a la seua exactitud i actualització. En la seua conseqüència, la UNIVERSITAT D'ALACANT no es fa responsable dels possibles perjudicis que la utilització de les mateixes pogueren causar.

Així mateix, la UNIVERSITAT D'ALACANT no es fa responsable de la licitud del contingut subministrat pels proveïdors, usuaris i uns altres tercers a través de qualsevol manera d'utilització d'aquest lloc web.

En qualsevol cas, la UNIVERSITAT D'ALACANT es compromet a actuar amb diligència per a evitar l'existència en el seu lloc web de continguts il·lícits i, en cas que prenga coneixement efectiu d'aquests continguts, eliminar-los o impedir l'accés a aquests.

6.1.2 Errors: en relació amb l'esmentat en el paràgraf anterior, els documents publicats podrien contenir inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, dels quals la UNIVERSITAT D'ALACANT no es fa responsable, però es compromet a esmenar-los, com més prompte millor, des del moment en què tinga coneixement d'aquests.

6.1.3 Hiperenllaços: els enllaços, amb o sense contingut publicitari, existents en aquest lloc web permeten a l'usuari deixar el lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT. Els llocs enllaçats no estan relacionats, excepte indicació en contra, amb la UNIVERSITAT D'ALACANT, qui no es fa responsable dels continguts als quals s'accedisca en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguen a terme en aquests, ni de l'ús que d'aquells es realitze, ni de la disponibilitat tècnica d'aquests.

En qualsevol cas, la UNIVERSITAT D'ALACANT es compromet a fer el possible per evitar l'existència en el seu lloc web d'enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguen activitats il·lícites i, en general, susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulneren els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans.

Així mateix, en cas que prenga coneixement de l'existència dels avantdits enllaços a llocs de contingut il·legal, la UNIVERSITAT D'ALACANT es compromet a actuar amb diligència per a suprimir-los de manera immediata.

6.1.4 Fòrums de debat i tertúlies: la UNIVERSITAT D'ALACANT no és responsable de les opinions que es pogueren expressar en els diferents fòrums permanents i en les tertúlies ocasionals que es desenvolupen en el si d'aquest lloc. En qualsevol cas, és el propòsit de la UNIVERSITAT D'ALACANT procurar la correcta utilització d'aquests mecanismes, amb el màxim respecte a la dignitat de les persones i a la llibertat d'expressió emparada per la Constitució espanyola.

6.1.5 Modificació de continguts: la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per la UNIVERSITAT D'ALACANT sense que estiga obligada a comunicar-ho als usuaris.

6.2  Pel funcionament del lloc:

6.2.1 Privacitat: la UNIVERSITAT D'ALACANT no garanteix privacitat absoluta en la utilització d'aquest lloc, ja que no ha de descartar-se la possibilitat que tercers no autoritzats puguen tenir coneixement de la mateixa i de les circumstàncies en què es realitza.

6.2.2 Virus: la UNIVERSITAT D'ALACANT no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, l'absència dels quals no queda garantida.

6.2.3 Disfuncions tècniques: la UNIVERSITAT D'ALACANT queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del lloc o de qualsevol dels seus serveis que tinga el seu origen en una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a aquesta. 

6.2.4 Cookies. La UNIVERSITAT D'ALACANT posa en coneixement dels usuaris que podria tenir instal·lats "cookies" en els seus sistemes. Les cookies són xicotets arxius d'informacions que es generen a través de les instruccions que els servidors web envien als programes navegadors, i que es guarden en un directori específic de l'ordinador de l'usuari. Les cookies per si mateixes no poden identificar de manera personal a l'usuari, encara que sí que poden contenir l'adreça IP de l'usuari mateix.

No obstant això la majoria dels navegadors accepten la utilització de cookies de manera automàtica, l'usuari té la possibilitat d'impedir l'accés al seu ordinador, mitjançant l'elecció de l'opció corresponent del seu navegador.

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

7.1 La UNIVERSITAT D'ALACANT posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguen facilitats a la mateixa a conseqüència de la utilització del present lloc web i en estricte compliment amb el preceptuat en la legislació en matèria de protecció de dades.

7.2 Els usuaris garanteixen la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquen en virtut de la utilització d'aquest lloc web. En aquest sentit, serà d'obligació dels usuaris el mantenir actualitzats les informacions i dades de manera tal que corresponguen a la realitat a cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produïsca a conseqüència de les informacions i dades manifestades així com els perjudicis que tal informació poguera causar serà responsabilitat dels usuaris.

7.3 En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals s'informa que les dades de caràcter personal, en el si de les activitats que duu a terme, seran recopilats i arxivats en un fitxer de dades el responsable de les quals és la Gerència de la UNIVERSITAT D'ALACANT.

7.4 Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets haurà d'efectuar-se mitjançant comunicació escrita dirigida al Servei Jurídic de la Universitat d'Alacant, en el formulari que a aquest efecte s'arreplega en la següent adreça: https://si.ua.es/es/normativa/proteccion-de-ficheros-de-datos-de-caracter-personal.html. L'exercici d'aquests drets no afectara de cap manera l'accés a la pàgina web ni, en el seu cas, a la condició d'abonat de l'usuari.

7.5 Les dades registrades podran ser utilitzats amb la finalitat d'efectuar estadístiques, la remissió d'informació científica, la gestió d'incidències o la realització d'estudis de mercat, a més de per a les quals expressament s'hagen recaptat les dades.

7.6 En el seu cas, les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris podran ser comunicats a un tercer només per al compliment de les finalitats assenyalades anteriorment, ajustant-se al que s'estableix en els articles  5 i 6 del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Disposició addicional dècima de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, recaptant-se, en tot cas, el consentiment dels interessats quan aquest siga necessari.

7.7 En facilitar les dades de caràcter personal a la UNIVERSITAT D'ALACANT, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves el tractament dels mateixos per part de la UNIVERSITAT D'ALACANT.

7.8 La UNIVERSITAT D'ALACANT es compromet a complir amb l'obligació de guardar secret respecte de les dades de caràcter personal objecte de tractament i declara la seua intenció de posar en pràctica les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguen de l'acció humana o del medi físic o natural.

8. TERMINACIÓ

Si bé, en principi, la duració d'aquest lloc és indeterminada, la UNIVERSITAT D'ALACANT es reserva el dret a suspendre o donar per acabada la prestació d'alguns o tots els seus serveis, sense que aquesta decisió haja de ser comunicada amb antelació als usuaris d'aquest.

9. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d'Ús es regeixen per les Lleis espanyoles.

Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat d'Alacant, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si el tingueren i foren diferents dels ressenyats.