Saltar apartados

Gestió de notícies amb VUALÀ

En aquest document:

Entorn que ofereix el gestor de notícies

En agregar un component RSS a la nostra pàgina (consultar "Com afegir les RSS en VUALÀ") ens apareix per primera vegada l'entorn de gestió buit. La següent imatge ens mostra aquest entorn buit:

Gestor de notícies buit

L'entorn té 3 zones destacables:

  • Els botons "Principal" i "Històric": Permet canviar la vista del gestor a l'històric de notícies (consultar "Històric de notícies") o al tauló principal (vista per defecte).

Botons Principal i Històric

  • El botó d'Opcions ens permet triar què imatges desitgem utilitzar per a les notícies, així com personalitzar el títol per al tauló. Per defecte s'usarà la imatge que se selecciona en crear la notícia i en cas de no seleccionar cap apareixerà el logotip de la UA. En el cas del títol, per defecte apareixerà NOTÍCIES I ESDEVENIMENTS.

Botó opcions

Pantalla opcions

  • El menú principal ens permet realitzar les accions principals:

    Menú principal del gestor de notícies

Conté els botons:

Crear una nova notícia.

Botó nova notícia

Modificar o editar una notícia existent.

Botó modificar notícia

Esborrar una notícia existent.

Botó eixir del gestor

Passar una notícia del tauló principal a l'històric de notícies.

Botó passar a historial

Pujar una posició en l'ordre de visualització una notícia existent entre les publicades i visibles.

Botó pujar

Baixar una posició en l'ordre de visualització una notícia existent entre les publicades i visibles.

Botó baixar notícia

Eixir del gestor de notícies.

Botó eixir del gestor

  • El tauló de notícies: espai on es mostraran les notícies que es vagen creant.

cal destacar respecte al gestor, que les notícies existents en el tauló principal no estan en el tauló d'històric i viceversa. Si una notícia està en tauló principal implica que la notícia és visible en la web. Si la notícia està en el taló d'històric significa que la notícia no apareix en la web llevat que punxem en "Més notícies..." i seleccionem el mes i any de publicació de la notícia en qüestió, on apareixerà arxivada.

Per tant, quan es crea una notícia, aquesta està en el tauló principal i no en el tauló "Històric"; d'altra banda, aquesta és visible en la web i a més està arxivada en el seu corresponent mes i any (en punxar en "Més notícies...").

Crear una notícia

Premem en el botó de" Nova Notícia" del menú:

Botó Nou del menú

En la imatge a continuació es mostra el diàleg que ens apareix. Es pot veure una sèrie d'elements que es poden emplenar, tals com seleccionar imatge, posar un títol, un text i triar data d'activació i desactivació:

Diàleg nova notícia amb títol i text de la notícia

Inserir Títol, Text de la notícia i Enllaç

Els camps Títol i Text de la notícia són obligatoris, la resta són opcionals. El títol es mostrarà destacat i, si hem especificat un Enllaç (una URL vàlida), en punxar se'ns mostrarà la pàgina objectiu de l'enllaç. El text de la notícia es mostra sota el títol i conté el desenvolupament de la notícia. En la següent imatge es pot observar una notícia el títol de la qual seria "Primera notícia", el seu text "Aquest és el text de la primera notícia" i, en fer clic en el títol, ens redireccionará a la URL de la Universitat d'Alacant.

Títol, Enllaç i Text de la notíciaLa icona Lupa, ens permetrà seleccionar una pàgina a la qual enllaçar dins del nostre lloc, la icona del botó per a establir un enllaç se situa en la part dreta del camp de text d'Enllaç, tal com es ressalta a continuació:

Icona lupa per a especificar un enllaç a la notíciaEl quadre de diàleg que ens apareixerà tindrà el següent aspecte:

Selecció d'un enllaç internEn aquest diàleg podrem seleccionar un enllaç a una de les nostres pàgines de VUALÀ que pertanyen al nostre lloc.

Dates d'activació i desactivació de notícies

La data d'activació apareix per defecte amb el dia actual, si no s'especifíca una hora d'activació s'entén que la notícia s'activa automàticament en ser publicada. Si es deixa en blanc la data de cancel·lació s'entén que la notícia no caduca.

Quan una notícia caduca significa que deixa d'estar visible en la pàgina web i només podrem veure-la prement en "Més notícies..." i consultant el mes i l'any corresponent a la notícia caducada.

Els camps de data posseeixen un component que permet seleccionar la data molt fàcilment. En la següent imatge es mostra com hem seleccionat una data de cancel·lació:

Quadre de selecció de dataEn complir-se la data de cancel·lació, la notícia desapareix del tauló principal del gestor i deixa de visualitzar-se en la web (consultar "Històric de notícies").

A més de la data d'activació i cancel·lació, també es pot especificar més concretament a quina hora volem que s'active o cancel·le la notícia.

Associar una imatge a la notícia

Si desitgem acompanyar a la notícia amb una imatge representativa podem prémer la lupa sota el quadre buit de la part esquerra del diàleg, en la següent imatge ressaltem la ubicació de la lupa:

Ubicació de la lupa per a pujar una imatge al costat de la notíciaEn prémer, ens apareix el selector d'imatges de les notícies. Des d'aquest podem seleccionar alguna de les imatges que tinguem publicades (consultar secció "Gestió d'imatges"), en la següent captura es mostra aquest selector:

Gestor d'imatges de notíciesEn cas de voler pujar una imatge des d'aquest selector (sense accedir al Gestor d'imatges general) podem fer ús del botó Pujar imatge que ressaltem en la següent captura:

Botó Pujar Imatge del gestor d'imatges

Se'ns mostrarà una versió reduïda del diàleg explicat detalladament en l'apartat "Seleccionar una imatge del disc per a pujar" i que es mostra a continuació:

Diàleg seleccionar imatge del gestor de notíciesSi es té dubtes sobre aquest procés es recomana llegir els punts (1), (2) i (3) de l'apartat citat anteriorment. Les imagenes que se seleccionen seran redimensionadas (escalades) a 100px d'ample per a mantenir uniforme la maquetació RSS. Si es pugen les imagenes per a les notícies des del Gestor d'imatges principal, es recomana usar la grandària xicoteta, que escala a 100px d'ample directament.

Bastarà amb fer un clic simple sobre la imatge que ens interessa perquè el selector desaparega i ens aparega de nou el gestor de notícies amb la imatge seleccionada ocupant el requadre otrora buit. En la següent captura es mostra aquesta situació:

Imatge associada a la notícia

Si decidim llevar la imatge associada, premem l'aspa roja situada al costat de la lupa, en la següent captura es mostra la seua ubicació:

Ubicació dónes aspa roja per a llevar la imatge associada a la notícia

En ocasions, pot succeir que en incloure una imatge en nostres RSS es trenque l'alineació de les notícies. Per a solucionar aquest problema, és necessari adaptar la grandària de la imatge com es mostra a continuació. Veure Vídeo icona play

Inserir notícia: fi del procés de creació

Finalment, premerem el botó "Inserir notícia" perquè la notícia s'inserisca en el sistema. Al costat del botó d'inserir notícia es troba el de "Tornar al llistat" (amb un aspa roja) que tancarà la pantalla de creació de la notícia sense haver-la creat (perdrem la informació que haguérem posat en títol, text, enllaç, etc.):

Botons Inserir i Cancel·lar notíciaEl tauló de notícies s'actualitzarà i ens apareixerà la notícia recentment creada d'aquesta manera, en la imatge es pot observar que en el tauló de notícies que, anteriorment estava buit, ara apareix la notícia creada:

Primera notícia en el tauló

El fet que la notícia s'haja inserit (i que aparega el missatge "publicació correcta") no vol dir que ja estiga del tot publicada i siga visible. De fet, és necessari publicar el document que conté el component RSS perquè es faça efectiva la publicació de les notícies noves o de les modificades (consultar la secció "Publicar les notícies").

Seleccionar una notícia

Per a seleccionar una notícia cal fer un clic senzill sobre la notícia, aquesta canviarà el seu color de fons blanc per verd clar, d'aquesta forma, sabrem que una notícia està seleccionada. En la següent imatge es mostra una notícia seleccionada:

Notícia seleccionada

Modificar una notícia existent

Per a modificar una notícia existent n'hi ha prou amb seleccionar-la i prémer el botó de "Modificar notícia":

Botó seleccionar notícia del menú

Des d'aquest moment se'ns mostra la mateixa finestra explicada en l'apartat de "Crear notícia" però amb la informació relativa a la notícia seleccionada. Qualsevol canvi que realitzem quedarà reflectit després de prémer el botó de "Modificar notícia".

Esborrar una notícia existent

Per a eliminar una notícia existent del sistema (fins i tot de l'històric) la seleccionarem i premerem el botó de "Esborrar notícia":

Botó esborrar notícia en el menú

Aquest esborrat és definitiu, no podrem recuperar-ho amb una versió anterior de la pàgina. Confirmarem o no l'esborrat de la notícia usant el següent diàleg:

Diàleg confirmar esborrat

Històric de notícies

En primer lloc, anem a definir què s'entén per Històric en funció de l'àmbit en el qual ens trobem:

En l'àmbit de la pàgina web:

  • La pàgina web que conté les RSS només mostra les notícies que estan en el Tauló principal del gestor i no estan caducades.
  • L'històric de notícies es correspon amb la pàgina que s'accedeix en prémer en "Més notícies..." i ací estan totes les notícies, ja estiguen actives o caducades.

En l'àmbit del gestor:

  • Les notícies que estan en el tauló principal són les visibles en la web. Aquestes notícies no apareixen en el tauló de "Històric" del gestor.
  • El tauló de "Històric" del gestor mostra les notícies catalogades per mes i any excepte les quals estan en el tauló principal, que no es mostren.

L'històric de notícies és el lloc on s'aniran emmagatzemant totes les nostres notícies, ja estiguen actives, siguen antigues o estiguen caducades. Perquè una notícia desaparega del tabón principal del gestor cal prémer el botó "Passar a l'històric" del menú principal:

Botó Passar a l'historialAquesta acció implica que la notícia ja no serà visible en la pàgina web llevat que premem "Més notícies..." on apareixerà en el seu corresponent any i mes de l'històric. Per a accedir a l'històric del gestor és necessari prémer sobre el botó "Històric" en la part superior del gestor de notícies:

Vista de l'històric de notícies

Els botons del menú (Modificar i Esborrar) posseeixen la mateixa funcionalitat que en la vista "Principal", amb l'excepció del botó "passar a Tauló Principal" representat per un estel groc de 5 puntes:

Botó Passar a tauló principalUsarem el botó "Passar a Tauló Principal" quan vulguem que una notícia torne a estar visible en la pàgina web a més d'estar accessible per a la seua edició en la secció principal del gestor. En resum, la notícia s'incorpora al llistat de notícies visibles i actives. (Acció inversa a "Passar a històric" del menú de la vista Principal). La data de cancel·lació, si la tinguera, s'esborra.

L'històric de notícies està estructurat per anys i mesos, de manera que podem punxar l'any i el mes que ens interesse per a veure les notícies d'aqueix mes:

Selector d'any i mesPer a tornar al tauló principal cal prémer el botó "Principal" en la part superior:

Botons Principal i Històric

Servei d'Informàtica Gestor de continguts Vualà


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464