Correcció d'exàmens per lectura òptica Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Correcció d'exàmens per lectura òptica

El Servei d'Informàtica ofereix a la comunitat universitària un sistema de correcció d'exàmens tipus test per lectura òptica basat en una màquina lectora de marques òptiques i un programari específic desenvolupat pel personal del Servei.

 

Informació general

 • Els formularis utilitzats permeten confeccionar exàmens de fins a 125 preguntes amb fins a sis respostes alternatives possibles (A, B, C, D, E, F) per pregunta, deu modalitats diferents (de 0 a 9) i permet identificar fins a cent grups d'alumnes (de 00 a 99).
 • Els resultats s'envien per correu electrònic en format pdf i en Excel. A petició, es facilitaran els resultats impresos en paper.
 • Els formularis utilitzats s'adquireixen en la secretaria del Servei d'Informàtica.
 • Encara que és aconsellable que la persona o tribunal responsable de la prova estiga present durant la lectura i correcció, no és necessari; n'hi ha prou amb lliurar els formularis i, tan prompte com siga possible, els resultats se li enviaran per correu electrònic. Si vols estar present durant la correcció, és necessari concertar cita en l'extensió 3500 en horari de 8 .30h a 14.30 h, o en l'extensió 2629 en horari de 15.30h a 19.30h o per correu electrònic a correccion.examen@ua.es amb, almenys, un dia d'antelació.

 

Criteris de correcció

El programa permet:

 • Aplicar una penalització per pregunta errònia o no contestada. La penalització pot aplicar-se per fracció o enters.
 • Establir la nota màxima sobre la qual es fa el càlcul.
 • Indicar el nombre o percentatge de respostes netes encertades (una vegada restats els errors o les no contestades, si correspon) per a situar l'aprovat (la meitat de la nota màxima).
 • Els resultats poden agrupar-se segons el que haja indicat l'alumnat en la casella grup dels formularis, segons que es porten agrupats els formularis o pel grup de matrícula de l'assignatura en la qual estiga matriculat l'alumnat.
 • No admet respostes múltiples: en cas de detectar-se més d'una marca en una resposta, s’esborraran totes les marques existents en aquesta resposta.
 • En un mateix full de respostes poden establir-se blocs de preguntes amb diferents criteris de correcció sempre que els blocs estiguen formats per preguntes correlatives. Posteriorment es pot generar un fitxer Excel amb la suma de les qualificacions obtingudes en cadascun dels blocs.

Si després de la correcció la persona o tribunal responsable de la prova necessita variar els criteris de correcció o rectificar algun error en la lectura, podrà fer-ho directament sobre el fitxer Excel que es remet per correu electrònic (vegeu ajuda). No obstant això, si ho prefereix, pot sol·licitar una nova correcció per correu electrònic o telefònicament al Servei d'Informàtica perquè recalcule la nota amb els nous criteris o modificar les respostes correctes llegides en els fulls patró sense necessitat de llegir novament els formularis.

 

No s'admetran per a la correcció els  exàmens en els quals el resultat de la correcció no puga fer-se automàticament amb el programa, per exemple:

 • establir blocs de preguntes de resposta opcional (per exemple,  que els alumnes només hagen de respondre 30 preguntes d'entre 50 possibles),
 • sumar una quantitat fixa a totes les notes,
 • aplicar una penalització per error per a unes preguntes i una altra per a la resta
 • correcció de blocs amb preguntes no consecutives

 

Una vegada corregit l'examen, la persona o tribunal responsable de la prova haurà d'arreplegar els formularis al més prompte possible. Transcorreguts tres mesos des de la correcció de l'examen i de l'enviament dels resultats, el Servei d'Informàtica es reserva el dret de destruir els formularis, i declina, en qualsevol cas, tota responsabilitat derivada de la destrucció d’aquests.

 

Lliurament dels formularis per a la correcció

La persona o tribunal responsable de la prova aportarà en el moment del lliurament dels exàmens per a la correcció:

 • El nom o codi de l'assignatura o identificació de l'examen, els criteris de correcció i una o diverses adreces de correu electrònic a què remetre els resultats.
 • Un formulari amb les respostes correctes (patró de correcció) per cada modalitat o grup indicant en cada formulari el grup i modalitat en les caselles corresponents.
  • En cas que hi haguera diferents grups i les respostes correctes de cada modalitat foren iguals per a tots els grups, n’hi haurà prou amb aportar un patró de correcció per cada modalitat sense indicar el grup.
  • Si calguera anul·lar alguna pregunta, es deixaran en blanc totes les respostes de la pregunta corresponent en cada patró de correcció.
  • Si un examen està dividit en grups o modalitats, però solament s'aporta un patró de correcció, el resultat de la lectura serà reconvertit a l'especificat en el patró de correcció, és a dir, s’ignorarà el que haja omplit l'alumnat, i s’assignarà el grup/modalitat que figure en el patró de correcció.
 • Com a alternativa, es poden facilitar les respostes correctes en un fitxer Excel descarregant la plantilla des d'aquest enllaç i remetent-lo amb anterioritat per correu electrònic a l'adreça correccion.examen@ua.es o en un suport USB en el moment de la correcció.
 • Els formularis omplits per l'alumnat per a ser avaluats.

 

Consells per a omplir els fulls d'examen

 • S’ompliran seguint les instruccions que apareixen en el full de respostes, amb llapis número 2 (HB) o amb bolígraf o retolador negre o blau.
 • El Servei d'Informàtica no es responsabilitza de la lectura de formularis en els quals s'haguera utilitzat un marcador diferent a l'especificat.
 • Es marcaran les caselles omplint completament l'interior de la casella. No es garanteix la lectura de marques que no complisquen aquest requisit (creus, cercles, punts, subratllats, etc.)
 • S'observarà la màxima netedat en els formularis, evitant esborralls, taques, brutícia i restes de goma d'esborrar  així com plecs en el paper.
 • Les marques no desitjades hauran de ser eliminades completament utilitzant a aquest efecte una goma d'esborrar o cinta correctora apropiada. És important destacar que una marca no desitjada que no estiga completament eliminada pot proporcionar una falsa lectura.
 • L'alumnat s'identificarà mitjançant el DNI, targeta de  resident (NIE) o passaport (el document amb el qual es trobe matriculat en la Universitat). El procediment per a omplir les caselles corresponents és el següent:
  • s'eliminarà qualsevol caràcter no numèric, com puga ser la lletra del DNI, la lletra inicial i final en la targeta de resident o les lletres del passaport,
  • s'eliminaran els espais en blanc per a formar un número
  • el número resultant es traslladarà a les caselles destinades a aquest efecte, marcant el primer dígit de l'esquerra a la casella superior i successivament sense importar si queda alguna casella en blanc si el número és inferior a vuit dígits

Si bé les caselles destinades al nom i cognoms de l'alumnat no són llegides per la màquina, és convenient que aquestes caselles s’òmpliguen clarament per si hi haguera algun problema amb la identificació codificada.

 

Enllaços

 

Horaris i contacte

 • L'horari habitual de correcció durant el curs és de 8.30 h a 14.30 h i de 15.30 h a 20.00 h, excepte als mesos de juny, juliol i setembre, en què l'horari és de 8.30 h a 14.00 h i de 15.30 h a 19.30 h.
 • Durant el mes d'agost i els períodes d'activitat atenuada (Nadal i Setmana Santa) no hi ha servei de correcció.
 • Si es vol fer la correcció a la vesprada, és necessari que contacte prèviament amb l'extensió 2629 en l'horari indicat més amunt per a concertar hora, atès que els companys que cobreixen aquest torn, per raons del Servei, atenen altres àrees i en ocasions han d'absentar-se.
 • Si teniu qualsevol dubte o suggeriment, per favor, contacteu amb nosaltres en l'extensió 3500 en horari de matí o en l'extensió 2629 en horari de vesprada, o per correu electrònic en l'adreça correccion.examen@ua.es.