Correcció d'exàmens per lectura òptica Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Correcció d'exàmens per lectura òptica

El Servei d'Informàtica disposa d'un sistema de correcció d'exàmens tipus test per lectura òptica basat en una màquina lectora de marques òptiques i un programari específic desenvolupat pel personal del Servei.

Informació general

No és necessària la presència de la persona o tribunal responsable de la prova durant el procés de correcció, n'hi ha prou a lliurar els formularis i, com més prompte millor, els resultats li seran remesos per correu electrònic. Si desitja estar present durant la correcció és aconsellable concertar cita en l'extensió 3500 en horari de 9.00h a 15.00h, o en l'extensió 9393 en horari de 15.00h a 21.00h o mitjançant un correu electrònic a correccion.examen@ua.es amb almenys un dia d'antelació.

Els formularis utilitzats permeten confeccionar exàmens de fins a 125 preguntes amb fins a sis respostes alternatives (A, B, C, D, E, F) en cada pregunta, deu modalitats diferents (de 0 a 9) i permet identificar fins a cent grups d'alumnes (de 00 a 99).

Els resultats s'enviaran tant en format Adobe PDF com en MS Excel per correu electrònic a l'adreça especificada. Opcionalment, a petició, es podrà obtenir els resultats impresos en paper.

Els formularis utilitzats s'adquireixen en la secretaria del Servei d'Informàtica.

El programa permet aplicar una penalització per pregunta fallada així com per pregunta no contestada. També permet establir la nota màxima sobre la qual s'efectua el càlcul, i indicar el % de respostes encertades netes (una vegada restades les fallades i les no contestades, si correspon) per a situar l'aprovat (s'entén un 5). Els resultats poden agrupar-se segons el que haja indicat l'alumnat en la casella grup dels formularis, segons porte el professor agrupats els formularis o pel grup de matrícula de l'assignatura. No admet respostes múltiples, en cas de detectar-se més d'una marca en una resposta es procedirà a esborrar totes les marques existents en eixa resposta.

Si després de la correcció la persona o tribunal responsable de la prova necessitara variar els criteris de correcció podrà fer-ho directament sobre el fitxer Excel que se li remet per correu electrònic (veure ajuda). No obstant això, si ho prefereix, pot sol·licitar una nova correcció per correu electrònic o telefònicament al Servei d'Informàtica perquè recalcule la nota amb criteris diferents als inicialment establits sense necessitat de llegir novament els formularis així com modificar les respostes correctes llegides en els formularis patró.

No s'admetrà per a la seua correcció aquells exàmens en els quals el resultat de la correcció no puga ser realitzat automàticament pel programari. D'aquesta forma no es poden establir blocs de preguntes de resposta opcional (per exemple que els alumnes només hagen de respondre 30 preguntes d'entre 50 possibles), sumar una quantitat fixa a totes les notes, establir grups de preguntes amb diferent valor o pes sobre la qualificació final o realitzar càlculs entre diversos exàmens (mitjanes, relació de no presentats, etc.)

La persona responsable o tribunal de la prova haurà d'arreplegar els formularis de lectura òptica, una vegada corregit l'examen, al més prompte possible. Transcorreguts tres mesos des de la correcció de l'examen i de l'enviament dels resultats, el Servei d'Informàtica es reserva el dret de destruir els formularis, declinant en qualsevol cas tota responsabilitat derivada de la destrucció. 

La persona o tribunal responsable de la prova aportarà en el moment de lliurar els exàmens per a la seua correcció:
Consells per a l'emplenament dels formularis d'examen

Si té qualsevol dubte o suggeriment, per favor, contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic en l'adreça correccion.examen@ua.es o en l'extensió 3500.