Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

wsfechaexamenesplan

wsfechaexamenesplan (plengua, pcodest, pcurso, pcodconv, porden):

 • plengua (C: castellà o V: valencià o E: anglès. Qualsevol altre caràcter introduït produirà un error) Obligatori.
 • pcodest (Codi de l'Estudi o Pla d'Estudis) Obligatori.
 • pcurso (Curs Acadèmic. Format: aaaa-aa) Obligatori.
 • pcodasi (Codi numèric de l'assignatura) Obligatori.
 • pcodconvoc (Codi de la convocatòria: 'D', 'F', 'J', 'S', 'P1', 'P2', 'P3', 'P4'. Si es deixa en blanc, es mostren totes les convocatòries)
 • porden (Criteri d'ordenació dels resultats. A: assignatura, C: convocatòria, F: data, N: nombre de curs) Obligatori.

Una vegada introduïts els paràmetres d'entrada i processaments, s'obtindran les dades requerides. Aquest Web Service retorna un vector d'objectes ClaseFechaExamenesPlan amb els següents camps:

 • codexa (Codi de l'exámen)
 • fecha (Data)
 • codasi (Codi d'assignatura)
 • nomasi (Nom de l'assignatura)
 • idactiv (Identificador de la actividad)
 • codgrp (Codi de grup)
 • codconv (Codi de convocatòria)
 • conv (Convocatòria)
 • idperiodo (Període)
 • observaciones (Observacions)
 • codest (Codi d'estudi)
 • numcurso (Curs)
 • desccurso (Descripció del curs)
 • tipo (Tipus de l'assignatura: troncal, obligatòria, etc.)
 • fechareal (Data de reserva real)
 • horaini (Hora d'inici)
 • horafin (Hora de finalització)
 • diasemana (Número del dia de la setmana: 1 (Dilluns), 2 (Dimarts), etc.)
 • abrdsm (Abreviatura del dia de la setmana: dl, dm, etc.)
 • dsm (Descripció del dia de la setmana: Dilluns, Dimarts, etc.)
 • aula (Codi de l'aula)
 • aulasig (Codi SIG de l'aula)
 • descaula (Descripció de l'aula)
 • campus (Codi del campus)
 • edificio (Codi de l'edifici)
 • orden (Ordre)
 • flgaula (Indica si se sol·licita l'aula a Gestió d'espais, 'S' (Sí) o 'N' (No))
 • turno (Torns possibles: 'M' (Matí), 'T' (Vesprada), 'D' (Dia), etc.)
 • duracion (Número enter d'hores que dura l'examen)
 • capacidad_aulas (Factor de multiplicació del nombre d'alumnes que van a fer l'examen. Un 2 implica que han d'haver-hi 2 seients per alumne)
 • observa_ge (Observacions exclusives per a Gestió d'Espais)