Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

wsreconcreditos

wsreconcreditos(plengua, pcodusuario, pclave, pcurso, pcodplan) :

 • plengua (C: castellà o V: valencià o E: anglès. Qualsevol altre caràcter introduït produirà un error) Obligatori.
 • pcodusuario (Codi d'usuari del Servei Web) Obligatori.
 • pclave (Contrasenya del Servei Web) Obligatori.
 • pcurso (Curs Acadèmic. Format: aaaa-aa) Obligatori.
 • pcodplan (Codi del pla d'estudis) Obligatori.

Una vegada introduïts els paràmetres d'entrada i processaments, s'obtindran les dades requerides. Aquest Web Service retorna un vector d'objectes ClaseReconCreditos amb els següents camps:

 • dnialu (Dni de l'alumne )
 • codexp (Codi de l'expedient)
 • codasi (Codi de l'assignatura que es convalida)
 • nomasigdes (Nom de l'assignatura destine)
 • opcion (Opcions en la devolució de dades segons el seu origen ('A': si es basa en una altra assignatura de la UA,'B': si és una assignatura de fora de la UA))
Campos opció 'A' (si la convalidació es basa en una altra assignatura de la UA):
 • placodalfori (Codi del pla d'estudis d'origen)
 • expnumordori (Codi de l'expedient d'origen)
 • asscodnumori (Codi de l'assignatura que es convalida)
Campos opció 'B' (si la convalidació és de fora de la UA):
 • oenomassoriid (Nom de l'assignatura d'origen no carregada en UXXI-AC)
 • oecreori (Crèdits d'origen)
 • oetasori (Tipologia de l'assignatura d'origen)
 • oeanyanyacaori (Any acadèmic d'origen)
 • oetccori (Convocatòria d'origen)
 • oequaori (Qualificació alfanumèrica d'origen)
 • oequanumori (Qualificació numèrica d'origen)
 • oecodnumori (Codi d'origen)
 • plaoriid (Pla d'estudis de l'origen)
 • estado (Estat de la sol·licitud (A: Acceptada, D: Denegada, etc.))
 • unicodalfpco (Universitat codificada de la qual ve la convalidació)
 • nomuni (Nom de la universitat de la qual ve la convalidació)
 • unicvlpco (Universitat sense codificar de la qual ve la convalidació)