Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

privats

Els Serveis Web privats de la Universitat d'Alacant precisen d'usuari i clau per a poder accedir a ells. Aquests Serveis Web solament seran accessibles des de la Universitat d'Alacant, i per a accedir a llos és necessari demanar autorització en aquesta web.

Entre ells podem trobar els següents Serveis Web:

 • Gestió docent : Retornen informació relacionada amb la gestió docent de la universitat (alumnes d'un estudi, examenes d'un usuari, ...).
  • wsacreditacionidioma : Retorna l'acreditacion en idiomes d'un alumne.
  • wsalucae : Retorna els alumnes que volen ajuda del CAU en la matrícula, han lliurat certificat de discapacitat o han sol·licitat matricula reduïda.
  • wsaludic : Retorna els alumnes que tenen marcada la convocatòria de desembre en una assignatura.
  • wsaluest : Retorna els alumnes d'un pla d'estudis.
  • wsaluplan : Retorna els alumnes d'un pla d'estudis sense repetir i sense assignatures ni grups.
  • wsasigalu : Retorna les assignatures d'un alumne.
  • wsasignummatriculados : Retorna el nombre d'alumnes matriculats en una assignatura.
  • wsborraaulacentro : Realitza l'esborrat d'un aula pròpia per a un examen.
  • wscambiogrupo : Permet canviar de grup una assignatura.
  • wsconvocatoriasexamen : Retorna la llista de convocatòries per a la sol·licitud de dates d'exàmens. Cada convocatòria pot tenir diversos períodes d'introducció d'exàmens (veure el servei web wsperiodosexamen).
  • wscrdtssup : Retorna els crèdits superats d'un alumne.
  • wsdatosgrpasig : Retorna diferents dades per cada activitat de cada assignatura com la capacitat màxima, el nombre de matriculats i les descripcions d'assignatures, grups i classes.
  • wsestadoactas : Retorna l'estat de les actes per a una assignatura i convocatòria.
  • wsestadoguiadocente : Retorna l'estat de la guia docent per a cada assignatura.
  • wsexpedientepdf : Retorna l'expedient d'un alumne en pdf indicant el seu codi d'usuari o el seu codi d'estudi i d'expedient.
  • wsfechaexamenalta : Realitza l'alta d'una sol·licitud d'examen per a una llista d'assignatures i/o grups per a un període. Retorna el codi de l'examen generat i pot ser usat per a introduir les aules gestionades pel centre (mitjançant el servei web wsinsaulacentro).
  • wsfechaexamenborra : Realitza l'esborrat d'una sol·licitud d'un examen.
  • wsfechaexamenmod : Realitza la modificació d'una sol·licitud d'examen.
  • wsgruposcompatibles : Retorna els grups compatibles d'una assignatura d'un pla d'estudis.
  • wsinsaulacentro : Realitza la inserció d'un aula pròpia per a un examen.
  • wslistaaluasig : Retorna la llista dels alumnes d'una assignatura.
  • wsmodcapacidadgrpactiv : Permet modificar la capacitat en la matriculació d'un grup d'un tipus d'activitat d'una assignatura.
  • wsnotamedia : Retorna la nota mitjana de l'expedient d'un alumne.
  • wsnotasconvocatoria : Retorna les notes de les actes d'un alumne donat un curs, assignatura i convocatòria.
  • wsnumaluconvocatoria : Retorna el nombre d'alumnes aprovats, presentats i matriculats en la convocatòria, no en l'assignatura.
  • wsperiodosexamen : Retorna la llista de convocatòries per a un curs acadèmic determinat. El codi de la convocatòria és necessari per a introduir un exámen per a la gestió d'exàmens. S'hauria de consultar almenys una vegada a l'any ja que les convocatòries poden variar.
  • wsreconcreditos : Retorna la llista d'alumnes amb les assignatures de la titulació per a la qual ha demanat la convalidació/reconeixement de crèdits d'un pla d'estudis.

Descriptor: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestdocente.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestdocente.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_GESTDOCENTE.wsdl

 

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_inv.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_inv.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_INV.wsdl

 

 • Professors : Retornen informació dels professors (POD d'un professor, professors d'una assignatura, ...).

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_pod.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_pod.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_POD.wsdl

 

 • Gestió d'espais : Informació relacionada amb edificis i espais de la universitat (horari d'un aula, ...).

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestespacios.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestespacios.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_GESTESPACIOS.wsdl

 

 • Planificació docent : Informació relacionada amb les planificacions d'anys posteriors (nombre d'alumnes de referència de l'assignatura, ...).
  • wsnar : Retorna el nombre d'alumnes de referència de l'assignatura.
  • wsplandoccapdoc : Retorna les dades de Capacitat Docent dels professors d'un departament.
  • wsplandoccrecomprof : Retorna les dades dels crèdits computables dels professors d'un departament.
  • wsplandoccrefingramdepar : Retorna els crèdits financiables per assignatures de Graus i Màsters per departament i àrea.
  • wsplandoccrefintfg : Retorna els crèdits financiables corresponents a TFG/TFM dels professors d'un departament.
  • wsplandocprofdep : Retorna les dades dels professors d'un departament.
  • wsplandoctesdir : Retorna els crèdits per tesis dirigides pels professors d'un departament.

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_planifdocente.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_planifdocente.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_PLANIFDOCENTE.wsdl

 

 • Recursos humans : Informació relacionada amb els recursos humans de la universitat (PAS d'un departament, Becaris d'un departament, ...). 
  • wsbecdep : Retorna dades dels Becaris d'un departament.
  • wspasdep : Retorna dades del PAS d'un departament.

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_rrhh.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_rrhh.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_RRHH.wsdl

 

 • Generals : Resta de Serveis Web sense classificar.

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gral.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gral.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_GRAL.wsdl