Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis web

privats centre

Els Serveis Web privats de la Universitat d'Alacant precisen d'usuari i clau per a poder accedir a ells. Aquests Serveis Web solament seran accessibles des de la Universitat d'Alacant, i per a accedir a llos és necessari demanar autorització en aquesta web.

Entre ells podem trobar els següents Serveis Web accessibles des del perfil Centre:

 • Gestió docent: Retornen informació relacionada amb la gestió docent de la universitat (alumnes d'un estudi, examenes d'un usuari, ...).
  • wsalucae: Retorna els alumnes que volen ajuda del CAU en la matrícula, han lliurat certificat de discapacitat o han sol·licitat matricula reduïda.
  • wsaluest: Retorna els alumnes d'un pla d'estudis.
  • wsaluplan: Retorna els alumnes d'un pla d'estudis sense repetir i sense assignatures ni grups.
  • wsasigalu: Retorna les assignatures d'un alumne.
  • wsasignummatriculados: Retorna el nombre d'alumnes matriculats en una assignatura.
  • wsborraaulacentro: Realitza l'esborrat d'un aula pròpia per a un examen.
  • wscambiogrupo: Permet canviar de grup una assignatura.
  • wsconvocatoriasexamen: Retorna la llista de convocatòries per a la sol·licitud de dates d'exàmens. Cada convocatòria pot tenir diversos períodes d'introducció d'exàmens (veure el servei web wsperiodosexamen).
  • wscrdtssup: Retorna els crèdits superats d'un alumne.
  • wsdatosgrpasig: Retorna diferents dades per cada activitat de cada assignatura com la capacitat màxima, el nombre de matriculats i les descripcions d'assignatures, grups i classes.
  • wsestadoactas: Retorna l'estat de les actes per a una assignatura i convocatòria.
  • wsestadoguiadocente: Retorna l'estat de la guia docent per a cada assignatura.
  • wsfechaexamenalta: Realitza l'alta d'una sol·licitud d'examen per a una llista d'assignatures i/o grups per a un període. Retorna el codi de l'examen generat i pot ser usat per a introduir les aules gestionades pel centre (mitjançant el servei web wsinsaulacentro).
  • wsfechaexamenborra: Realitza l'esborrat d'una sol·licitud d'un examen.
  • wsfechaexamenmod: Realitza la modificació d'una sol·licitud d'examen.
  • wsinsaulacentro: Realitza la inserció d'un aula pròpia per a un examen.
  • wslistaaluasig : Retorna la llista dels alumnes d'una assignatura.
  • wsmodcapacidadgrpactiv: Permet modificar la capacitat en la matriculació d'un grup d'un tipus d'activitat d'una assignatura.
  • wsnotamedia : Retorna la nota mitjana de l'expedient d'un alumne.
  • wsnotasconvocatoria: Retorna les notes de les actes d'un alumne donat un curs, assignatura i convocatòria.
  • wsnumaluconvocatoria: Retorna el nombre d'alumnes aprovats, presentats i matriculats en la convocatòria, no en l'assignatura.
  • wsperiodosexamen: Retorna la llista de convocatòries per a un curs acadèmic determinat. El codi de la convocatòria és necessari per a introduir un exámen per a la gestió d'exàmens. S'hauria de consultar almenys una vegada a l'any ja que les convocatòries poden variar.
  • wsreconcreditos: Retorna la llista d'alumnes amb les assignatures de la titulació per a la qual ha demanat la convalidació/reconeixement de crèdits d'un pla d'estudis.

Descriptor: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestdocente.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestdocente.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_GESTDOCENTE.wsdl

 

 • Professors: Retornen informació dels professors (POD d'un professor, professors d'una assignatura, ...).
  • wshoratutoServei web inclòs en el gestor de continguts Vualà. Retorna l'horari de tutories d'un professor.
  • wspodprof: Retorna el POD d'un professor.
  • wsprofasig: Retorna els professors d'una assignatura.
  • wsprofasiggrp: Retorna els professors d'un any acadèmic, assignatura i grup.
  • wsprofcen: Retorna els professors d'un centre.
  • wsprofdepServei web inclòs en el gestor de continguts Vualà. Retorna els professors d'un departament.
  • wsprofplan: Retorna els professors d'un pla d'estudis.

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_pod.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_pod.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_POD.wsdl

 

 • Gestió d'espais: Informació relacionada amb edificis i espais de la universitat (horari d'un aula, ...).

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestespacios.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gestespacios.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_GESTESPACIOS.wsdl

 

 • Generals: Resta de Serveis Web sense classificar (cerques en el X500, ...).

Descriptor:  https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gral.asmx?wsdl

EndPoint: https://cvnet.cpd.ua.es/servicioweb/privados/prv_gral.asmx

Namespace:  http://UASI/WSS_GRAL.wsdl