Llicencia Campus Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Llicencia Campus

QUÈ ÉS LA LLICENCIA CAMPUS?

La Llicencia Campus és un senzill acord de lloguer de programari permetent a la Universitat utilitzar els productes (en tots els ordinadors durant un any. L'acord de Llicència Campus se signa entre la Universitat i diferents companyies de programari (Microsoft entre altres) i involucra a un revendedor autoritzat que serà el responsable de la logística. La Universitat pagarà una quota anual depenent de dos factors: el nombre d'estudiants i els productes que vulga llicenciar.

En concret la Universitat d'Alacant ha subscrit els següents programes: 

QUINS AVANTATGES TÉ LA LLICENCIA CAMPUS?

La Llicencia Campus posa a l'abast de la Universitat tot un seguit de importants beneficis, entre els quals es troben: 

Control i estalvi pressupostari. El preu de la Llicencia Campus és conegut per endavant i fix durant tot l'any. Com inclou llicències il·limitades per a tots els ordinadors de la Universitat, qualsevol nova necessitat que sorgisca en qualsevol Centre o Departament estaria coberta.   

Eliminació de la pirateria. La Llicencia Campus elimina totalment la pirateria en els grups de programes subscrits i permet fomentar l'ús del programari legal entre professors i PAS. 
Enorme simplificació del procés actual. Mitjançant la Llicencia Campus eliminem el procés de reporte de llicències instal·lades i d'altra banda el programari llicenciat es pot posar a la disposició de tota la Universitat en la Intranet.   

Accés instantani al programari. En el moment de signar la Llicencia Campus, rebrà un conjunt de CD-ROM amb els productes disponibles dins del grup o grups que haja triat. La Llicencia Campus li atorga el dret a copiar i usar aquests programes immediatament i en qualsevol ordinador de la Universitat, de manera que sempre tindrà accés al programari quan i on ho necessite, evitant així la necessitat de cercar nous pressupostos.   

Protecció de la inversió. Durant la durada de l'acord, la Llicencia Campus li atorga el dret d'actualitzar a l'última versió disponible tot el programari adquirit prèviament.

 

LLICENCIA CAMPUS i LLICÈNCIA SELECT

Són dos tipus diferents i complementaris de llicències de programari. En el pagament anual de la Llicencia Campus autoritza la utilització, en tota la universitat, dels programes subscrits. Mentre que la Llicència Select implica l'abonament per part de l'usuari d'un import per a poder utilitzar cada programa.

Es manté l'actual conveni d'adquisició de programari Microsoft Select , per a aquells programes que no estiguen coberts per la Llicencia Campus.

 

ACORD DE LLICÈNCIA CAMPUS

Conformement al  Contracte Campus subscrit per la Universitat d'Alacant i Microsoft al desembre de 1998, s'autoritza la utilització dels productes programari Microsoft detallats més amunt, i només ells, en els equips propis de la universitat.

Estaran autoritzats per a usar aquests productes, durant la vigència del contracte, el personal docent i investigador, personal d'administració i serveis d'aquesta universitat.  Aquesta utilització es regirà pels termes arreplegats en el Contracte Campus i les Condicions d'Ús vigents recollides en http://www.microsoft.com/spain/educacion/licencias/campus.mspx   (inclusivament el compromís d'interrompre l'ús dels Productes Programari Campus, en el moment de la resolució o expiració d'aquest contracte, havent de ser retirats de tots els ordinadors.)

 

SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIA CAMPUS

Per a poder conèixer el grau de difusió  dels programes subjectes a la llicencia campus en la universitat, els interessats remetran còpia impresa de la sol·licitud d'aquests programes, amb el vistiplau del  Director del Departament o Cap de Servei. 

Imprès de sol·licitud (imprimalo, i remitalo al Servei d'Informàtica)

 

DUBTES I ACLARIMENTS

Poden dirigir-se a soporte@ua.es para qualsevol tema relacionat.