Resolució de 9 de març de 2005, de la Universitat d'Alacant, per la qual se suprimeixen determinats fitxers automatitzats de dades de caràcter personal Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Resolució de 9 de març de 2005, de la Universitat d'Alacant, per la qual se suprimeixen determinats fitxers automatitzats de dades de caràcter personal

Mitjançant resolució rectoral de 17 de desembre de 2002 d'aquesta Universitat, modificada per una altra posterior de 7 de març de 2003 (DOGV nº 4418 i 4466, de 15 de gener de 2002 i 21 de març de 2003, respectivament), es va procedir a la regulació dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal existents.

Amb data 6 de febrer de 2003 es constitueix la Fundació General de la Universitat d'Alacant, inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana el 3 de juny (DOGV 4542 d'11 de juliol), amb l'objecte de cooperar amb les finalitats pròpies de la Universitat, i amb personalitat jurídica independent de la mateixa. La citada Fundació va assumir les funcions que van motivar la creació dels fitxers que, mitjançant aquesta resolució, es donen de baixa.

L'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE nº 298 del 14), estableix que la supressió dels fitxers de les administracions públiques només podrà fer-se per mitjà de disposició general publicada en el butlletí oficial corresponent.

En virtut d'açò, de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 indicada, resolc:

Primer

Supressió de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal

Se suprimeixen els fitxers numerats i denominats "9. Fitxer automatitzat Màrqueting Escola de Negocis", "10. Fitxer automatitzat GIPE - Emprenedors" i "11. Fitxer automatitzat del Museu - MUA", contemplats en l'Annex I i II de la resolució rectoral de 17 de desembre de 2002 (DOGV nº 4418 i 4466, de 15 de gener de 2002 i 21 de març de 2003, respectivament), ja que les competències de la Universitat d'Alacant, l'exercici de la qual va generar la creació de tals fitxers, han passat a ser desenvolupades per la Fundació General de la Universitat.

Segundo

Modificació de la numeració dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal

Com a conseqüència del que es disposa en l'apartat primer d'aquesta resolució, es modifica la numeració del "Fitxer automatitzat d'Usuaris Externs" que contemplen els Annexos I i II de la resolució rectoral de 17 de desembre de 2002 reflectida, que, en lloc de ser la 12, serà la 9.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present resolució entrarà en vigor a partir de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Alacant, 9 de març de 2005.- El rector: Ignacio Jiménez Raneda.