Resolució de 17 de desembre de 2002, de la Universitat d'Alacant, per la qual es regula els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Resolució de 17 de desembre de 2002, de la Universitat d'Alacant, per la qual es regula els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal

DOGV Nº 4418 i 4466 de 15 de gener i 21 de març de 2003

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE, núm. 298, de 14 de desembre), de Protecció de Dades de Caràcter Personal, concedeix un termini de tres anys, des de la seua entrada en vigor, per a aprovar corresponent disposició de regulació dels fitxers de titularitat pública. Per la seua banda, l'article 20 de l'esmentada norma, estableix que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les Administracions Públiques només podran fer-se per mitjà de disposició general publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat o diari oficial corresponent.

En virtut d'açò, de conformitat amb els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999, assenyalada, dispose:

Primer: Fitxers existents i regulació.

Els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de la Universitat d'Alacant són els que es relacionen i regulen en els Annexos de la present Resolució. En l'Annex I es contempla l'índex dels fitxers existents, ordenats per òrgans o unitats, i en l'Annex II la regulació dels mateixos.

Segundo: Mesures de seguretat.

Els responsables dels fitxers i, si escau, els encarregats del tractament, han d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal contemplats en ells i per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguen de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Per a açò, elaborarà i implantarà la normativa de seguretat, ajustada al nivell de seguretat que requerisca cada fitxer, mitjançant un document d'obligat compliment per al personal amb accés a les dades automatitzades de caràcter personal i als sistemes d'informació, en els termes arreplegats en el Reial decret 994/1999, d'11 de juny (BOE, núm. 151, de 25 de juny) pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguen Dades de Caràcter Personal.

Tercer: Drets d'accés, rectificació i cancel·lació.

Els interessats tindran dret a l'accés, rectificació i cancel·lació de les seues dades de caràcter personal sotmesos a tractament automatitzat, en la forma prevista en la Llei Orgànica 15/1999, esmentada, i altra normativa d'aplicació. Els citats drets s'exerciran davant la Gerència de la Universitat d'Alacant.

Cambra: Cessió de dades.

Els responsables dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal recordaran expressament als cessionaris de les dades de la seua obligació de no utilitzar-los per a altres finalitats que para les que van ser sol·licitats i de l'observança del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 i normativa de desenvolupament.

Cinquè: Disposició derogatòria.

Queda derogada la Resolució de 15 de desembre de 1994 (DOGV núm. 2456, de 23 de febrer de 1995), per la qual es regulen els fitxers de tractament automatitzat de dades de caràcter personal de la Universitat d'Alacant.

Sisè: Disposició final.

La present Resolució entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Alacant, 17 de desembre de 2002
EL RECTOR,

Fdo.: Salvador Ordóñez Delgado