Condicions d'ús dels recursos informàtics i de comunicacions de la Universitat d'Alacant Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Condicions d'ús dels recursos informàtics i de comunicacions de la Universitat d'Alacant

 Publicat en el BOUA de 8 de maig de 2007

CONDICIONS D'ÚS DELS RECURSOS INFORMÁTICS I DE COMUNICACIONS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

0. PREÁMBUL

La Universitat d'Alacant va aprovar en Junta de Govern de 17 de mar9 del 2000 un Codi etic per a l'ús de la xarxa informática. El temps transcorregut, els canvis tecnologics, l'augment del nombre de serveis, la generalització d'ús d'aquests serveis en tota la comunitat universitária i l'aparició de nova legislació referent a aquesta materia fa necessari actualitzar aquesta normativa.

1. OBJECTIU I ÁMBIT D'APLICACIÓ

La Universitat d'Alacant vol potenciar l'ús de les noves tecnologies de la informació, sense detriment dels drets individuals i les llibertats públiques reconegudes en el nostre ordenament jurídic, i garantir un bon ús d'aquestes d'acord amb els fins últims de la universitat: la investigació, la docencia i l'estudi.

L'objectiu d'aquesta normativa és garantir la qualitat dels serveis informátics i de comunicacions i regular-ne l'ús.

El seu ámbit d'aplicació arriba a tots els membres de la comunitat universitária, com també a tots els que fan ús dels sistemes informátics i de comunicacions de la Universitat d'Alacant o dels serveis proporcionats per aquests. Qualsevol que es connecte a la xarxa local queda subjecte a les normes i condicions contingudes en aquest document.

Sense perjudici del que disposa aquesta normativa, s'estará també a altres normes particulars reguladores de serveis com ara el correu electronic, xarxes sense fil, aules informátiques de lliure accés i altres de noves que puguen apareixer i que puguen tenir relació amb l'objecte d'aquesta.

Aquestes condicions d'ús són complementáries a les disposicions legals d'ámbit nacional o comunitari que s'apliquen.

2. L'ÚS DELS RECURSOS

Els recursos informátics i de comunicacions de la Universitat d'Alacant s'usaran per a tasques relacionades amb els fins d'aquesta i amb els serveis administratius que s'han de prestar per al seu compliment.

2.1  Responsabilitat de l'usuari

És responsabilitat de l'usuari l'ús correcte dels serveis.

Ha de guardar la confidencialitat de les contrasenyes que proporcionen l'accés als diferents recursos informátics.

2.2  Ús incorrecte dels recursos

Es consideren usos incorrectes els següents:

2.2.1      Sobre la finalitat i naturalesa de l'ús

a)     L'ús dels recursos per a fins privats, personals, lúdics o altres no estrictament relacionats amb les activitats propies de la UA, llevat que hi haja autorització.

b)     L'ús amb fins comercials no relacionat amb les activitats propies de la UA i no autoritzat degudament.

c)     La transmissió de contingut il legal de qualsevol tipus i, particularment, la difusió de continguts de carácter racista, xenofob, pornográfic, sexista, d'apologia del terrorisme, perillós, amena9ador, difamatori, obsce, atemptatori contra els drets humans o l'actuació en perjudici dels drets a la intimitat, a l'honor, a la propia imatge o contra la dignitat de les persones i a la protecció de les dades de carácter personal.

d)     La distribució i ús de material que viole els drets de propietat intellectual.

e)     En general, la transmissió d'informació o qualssevol acte que viole la legislació vigent.

2.2.2      Sobre confidencialitat i suplantació d'identitat

a)     Accedir a ordinadors, aplicacions, dades o informació o xarxes per als quals no estiguen degudament autoritzats. Tampoc hauran de permetre que altres ho facen.

b)   Dur a terme accions el fi de les quals siga l'obtenció de contrasenyes d'altres usuaris sense el consentiment d'aquests.

c)    Compartir recursos (fitxers, directoris, etc.) sense els mecanismes de seguretat necessaris i disponibles en cada sistema operatiu o aplicacions que garantisquen la seguretat del seu equip i la xarxa.

d)   La destrucció, manipulació o apropiació indeguda de la informació que circula per la xarxa o pertany a altres usuaris.

2.2.3     Sobre la integritat i disponibilitat dels recursos

a)    L'intent de causar qualsevol tipus de dany físic o logic als recursos informátics de la UA: equips, aplicacions, programes, documentació, etc.

b)   El desenvolupament o ús de programes que puguen provocar caigudes o falta de disponibilitat en servidors, equips de xarxa o qualsevol altre recurs (atacs de denegació de servei).

c)    El desenvolupament, ús o distribució intencionada de programes l'objectiu dels quals és danyar altres sistemes o accedir a recursos restringits (programes maliciosos, virus, cavalls de Troia, portes secretes, etc.) o que puga resultar nociu per al funcionament correcte dels sistemes informátics de la UA.

d)   La modificació no autoritzada de permisos o privilegis en sistemes informátics.

e)    La installació de programes sense la llicencia corresponent en els ordinadors de la UA.

2.2.4     Sobre l'ús de les infraestructures

a)    La connexió d'equips de xarxa actius (hubs, commutadors, routers) que pertorbe el funcionament correcte de la xarxa de la UA o comprometa la seguretat, excepte expressa autorització de l'organ competent en aquesta materia.

b)   Proporcionar accés extern des de la mateixa xarxa de comunicacions, per mitjá de la instal lació de dispositius d'accés remot, llevat d'expressa autorització de l'organ competent en aquesta materia.

c)    L'allotjament de dominis diferents d'ua.es, excepte expressa autorització de l'organ competent en aquesta materia.

d)   La installació de servidors telemátics o d'un altre tipus (web, correu, etc.) sense les mesures de seguretat adequades.

e)    La connexió, desconnexió o reubicació d'equips aliens, sense l'expressa autorització dels responsables d'aquests.

f)     Facilitar l'accés als recursos de xarxa a persones no autoritzades.

g)   No fer un ús racional, eficient i considerat dels recursos disponibles, com ara: l'espai en disc, la memoria, les línies telefoniques, terminals, canals de comunicació, etc.

3. CONDICIONS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

3.1 Limitacions d'ús

La UA, a través de l'organ amb competencies en materia de TICS podrá establir limitacions respecte a l'ús dels serveis, a fi de mantenir l'operativitat i disponibilitat dels serveis, sense detriment de garantir l'autenticació, confidencialitat i integritat de la informació i les comunicacions.

Així mateix, quan es detecte un ús incorrecte o no acceptable per part d'algun usuari es podrá acordar la desconnexió de la xarxa del recurs afectat o bé bloquejar l'accés a determinats serveis.

3.2 Retenció d'informació sobre el trafic generat i l'ús deis serveis

Per raons de seguretat i operativitat dels serveis informátics i de comunicacions oferits per la UA i amb l'objectiu de vetlar per una utilització correcta, com també complir la legalitat vigent, el Servei d'Informática fará amb carácter ordinari un seguiment de l'ús d'aquests serveis i recursos, respectant, en tot cas, el dret a la intimitat i al secret de les comunicacions. Aquest seguiment inclou la generació i arxiu de log, la monitorització de les comunicacions i altres tecniques que permeten determinar i prevenir problemes en el funcionament d'aquests.

Així mateix, es podran aplicar totes les tecniques que es consideren necessáries per a assegurar el funcionament dins de la normalitat (programes de detecció i eliminació de virus, programes de filtre anti-correu brossa...).

La UA, a través de l'organ que tinga assumides les competencies en aquestes materies, i amb un informe previ del Servei Jurídic, podrá efectuar seguiments específics dels accessos que facen els usuaris en casos molt justificats que facen necessari un acte d'ingerencia imprescindible per al correcte i ordenat desenvolupament de la seua activitat, per a l'esclariment d'infraccions laborals, penals o, si és el cas, d'una altra naturalesa.

3.3  Compromís de confidencialitat

Tot el personal vinculat a la UA, independentment del tipus de contracte i incloent-hi el que pertany a empreses externes amb que s'ha establit alguna relació contractual, assumeix un "compromís implícit de confidencialitat", raó per la qual ha de complir amb l'obligació de secret i confidencialitat respecte dels arxius i els continguts a que tinga accés pel seu treball.

La confidencialitat de continguts i contrasenyes a que es refereix aqueste apartat no exclou la possibilitat que, en estricte compliment dels pertinents requeriments judicials o, si és el cas, autoritat legalment autoritzada, hagen de revelar-se els continguts i la identitat dels autors.

3.4  Exempció de responsabilitat pel funcionament i ús dels serveis

L'usuari accepta que la UA no té responsabilitat o obligació legal per l'eliminació o fallada en l'acte de guardar missatges o altres comunicacions, o qualsevol altre contingut mantingut o transmes pels serveis.

La UA queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren derivar-se de l'accés a i eventual manipulació de la informació gestionada per mitjá d'aquests serveis.

La UA queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament dels serveis que tinga origen en una circumstáncia accidental, for9a major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a aquesta.

4. SANCIONS

La inobservaba d'aquestes condicions d'ús, com també les establides en les normes particulars d'altres serveis informátics, a que s'ha fet allusió amb anterioritat, podrá donar lloc a l'inici de les accions legals, disciplináries o de qualsevol altra índole, que pogueren correspondre, sense perjudici de la suspensió del servei prestat o el bloqueig temporal dels sistemes que com a mesures preventives pogueren adoptar-se.

La Universitat d'Alacant informará l'autoritat judicial i les forces i cossos de seguretat de l'estat d'aquelles infraccions que puguen ser constitutives de delicte.

5. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta norma entrará en vigor a partir de l'endemá a la publicació en el BOUA.