Condicions d'ús del correu electrònic Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Condicions d'ús del correu electrònic

Aprovat en Consell de Govern del 29 de juny de 2016.

Publicat en el BOUA de 5 de juliol de 2016

EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN LA SEUA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE JUNY DE 2016, VA APROVAR PER UNANIMITAT, LES

CONDICIONS D'ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC

La Universitat d'Alacant ofereix a la comunitat universitària el servei de correu electrònic. L'objecte d'aquestes condicions d'ús és garantir-ne tant la qualitat com un ús d'acord amb les finalitats últimes de la Universitat: la recerca i la docència sense menyscapte dels drets individuals i les llibertats públiques recollides en la Constitució i en la Declaració Universal de Drets Humans, i sempre tenint en compte la gran demanda d'aquest servei. 

 

1.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS  

Tota persona que utilitze aquest servei adquireix la condició d'usuari o usuària. 

Les persones usuàries hauran de llegir aquestes condicions d'ús. La utilització del servei de correu electrònic de la UNIVERSITAT D'ALACANT implica el coneixement i la plena acceptació dels advertiments legals i les condicions que a continuació s'especifiquen:

 

2.- CONDICIONS D'ACCÉS

La utilització del servei de correu electrònic de la UNIVERSITAT D'ALACANT té caràcter gratuït. 

Les persones usuàries es comprometen a usar les seues claus d'accés (nom i contrasenya) d'acord amb les restriccions següents: 

 

3.- CONDICIONS D'ÚS

3.1.- Observança de les normes establides 

La utilització del servei de correu electrònic de la UNIVERSITAT D'ALACANT obeeix al contingut d'aquestes condicions d'ús, a qualssevol disposicions legals aplicables i ha de respectar els valors constitucionals. 

La inobservança d'aquestes normes donarà lloc a la cancel·lació del compte de correu, sense perjudici d'altres accions legals que la UNIVERSITAT D'ALACANT o les persones afectades puguen incoar. 

3.2.- Ús per a finalitats professionals o acadèmiques 

Els comptes de correu electrònic de la UNIVERSITAT D'ALACANT no han de ser, en principi, utilitzades amb finalitats privades, ja que constitueixen una eina de treball. No obstant això, atès que de vegades les persones usuàries poden veure's obligades a gestionar assumptes personals durant el seu horari de treball, s'autoritza l'ús d'aquest servei per a enviar o rebre correspondència personal sempre que això no n’afecte l’ús professional o acadèmic. 

3.3.- Ús exclusiu per a comunicacions interpersonals 

El correu electrònic és una eina per a l'intercanvi d'informació entre persones, no un mitjà de difusió massiva i indiscriminada d'informació. Per a això hi ha altres canals més adequats i efectius. L'Oficina de Comunicació disposa d'un servei especialitzat en la comunicació interna i externa. 

3.4.- Canal per a la comunicació institucional

La Universitat d'Alacant podrà fer ús d'aquest servei per a fer arribar a la persona usuària qualsevol informació que considere rellevant. La recepció d'aquests missatges no és opcional. 

3.5.- Prohibició d'abús en el correu electrònic (ACE) 

L'abús en el correu electrònic és definit per la Xarxa Acadèmica i de Recerca Nacional (RedIRIS) com «les diverses activitats que transcendeixen els objectius habituals del servei de correu i perjudiquen directament o indirecta els usuaris». Aquestes activitats es poden catalogar, a títol no exhaustiu, en: 

3.5.1.- Abusives pel contingut: queda prohibit enviar, emmagatzemar o distribuir missatges el contingut dels quals atempte contra els drets reconeguts en les lleis espanyoles i els tractats internacionals subscrits per Espanya o promoga actuacions contràries a la llei. 

3.5.2.- Abusives pel mitjà: queda prohibit l'enviament de correu utilitzant una estafeta aliena sense el consentiment del titular d’aquesta. 

3.5.3.- Abusives per no sol·licitades: queda prohibit l'enviament de comunicacions electròniques amb finalitat comercial a una pluralitat de receptors que no les hagen sol·licitat (spam). 

3.5.4.- Abusives per la seua finalitat: queda prohibit l'enviament de missatges de correu electrònic amb l'únic propòsit de sobrecarregar, paralitzar o, de qualsevol altra manera, perjudicar el normal ús d'aquest servei o els equips informàtics d'altres usuaris d'Internet. 

3.6.- Propietat industrial i intel·lectual 

3.6.1.- Propietat industrial: les marques, tant gràfiques com denominatives, que puguen aparèixer en qualsevol de les pàgines web que permeten la utilització d'aquest servei són titularitat exclusiva de la UNIVERSITAT D'ALACANT, que és, per tant, l'única entitat legitimada per a utilitzar-les en el trànsit comercial. 

3.6.2.- Propietat intel·lectual: els programes informàtics que fan possible la prestació d'aquest servei estan protegits pel RD Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i la seua titularitat correspon en exclusiva a la UNIVERSITAT D'ALACANT. 

La UNIVERSITAT D'ALACANT autoritza les persones usuàries a utilitzar aquests programes amb l'única finalitat de servir-se d'aquest servei de correu electrònic d'acord amb el que estableixen aquestes condicions d'ús. 

L'adquisició de la condició de persona usuària no implica, en cap cas, una autorització d'ús dels drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la UNIVERSITAT D'ALACANT. 

En conseqüència, la persona usuària d'aquest servei es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que els poguera perjudicar.

La utilització no autoritzada dels drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la UNIVERSITAT D'ALACANT i, en general, qualsevol vulneració de la pacífica possessió i titularitat d’aquests drets serà perseguida amb els mitjans que la legislació, tant espanyola com internacional, preveuen; des d'aquest moment, queda feta expressa reserva de totes les accions, tant civils com a penals, emparen els legítims drets de la UNIVERSITAT D'ALACANT. 

3.7.- Manteniment de comptes de correu

A fi d'optimitzar els recursos públics dedicats a facilitar el servei de correu electrònic, els comptes de correu electrònic:

3.7.1.- En seran eliminats els continguts si no es llig el correu durant un any.

3.7.2.- Seran cancel·lats si no es llig el correu durant 2 anys i no es manté una vinculació amb la Universitat d'Alacant.

3.7.3.- Els comptes redirigits dels titulars que no mantinguen una vinculació amb la Universitat d'Alacant seran requerits per a procedir al canvi de contrasenya com a mínim una vegada a l'any. En cas que no es realitze aquest canvi de contrasenya en el termini de 45 dies des del requeriment seran cancel·lats.

3.8.- Funcionament anormal d'un compte de correu 

En cas de detectar-se un funcionament anormal d'un compte de correu, bé mitjançant procediments automatitzats de seguretat o bé mitjançant denúncies, els administradors de correu adoptaran les mesures tècniques necessàries per a restablir-ne la normalitat. La persona usuària del servei serà informada al més ràpidament possible d'aquesta situació.

3.9.- Mesures en relació amb el correu brossa (spam)

3.9.1.- Per a eliminar la recepció de missatges no sol·licitats s'utilitzarà un sistema basat en llistes negres. Les llistes negres a considerar seran les proposades per RedIRIS o bé altres que, estant avalades per una experiència prèvia satisfactòria, determine el vicerectorat amb competències en la matèria.

3.9.2.- Addicionalment, mitjançant un sistema automatitzat, es realitzarà una anàlisi de patrons, textos, etc., sobre el correu provinent de fora de la Universitat que permeta identificar un correu com a possible correu brossa. Aquest missatge s'etiquetarà com a possible spam i es deixarà a l'usuari d'aquest servei la decisió final de què fer-ne.

3.9.3.- El vicerectorat amb competències en la matèria podrà adoptar qualsevol altra mesura tècnicament adequada que permeta millorar la qualitat del servei de correu de la Universitat.

3.10.- Mesures en relació amb el programari maliciós (malware)

S'utilitzaran sistemes antivirus en els servidors de correu que permeten eliminar els missatges de correu que incorporen programari maliciós. 

 

4.- COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT EN RELACIÓ AMB EL SERVEI DE CORREU ELECTRÒNIC  

Tot el personal de la Universitat d'Alacant que pel seu treball tinga accés a les bústies de correu electrònic es compromet a complir l'obligació de secret i confidencialitat respecte del contingut dels correus electrònics; per a això signarà una carta de compromís explícit de confidencialitat que comprendrà els fitxers i els continguts de tots els missatges als quals pel seu treball tinga accés. 

La confidencialitat de continguts i contrasenyes a les quals es refereix aquest apartat no exclou la possibilitat que, en estricte compliment dels pertinents requeriments judicials o, si escau, autoritat legalment autoritzada, hagen de revelar-se els continguts dels missatges, així com la identitat dels autors. 

Per a accedir al correu electrònic es facilitarà una adreça electrònica i una contrasenya inicial que haurà de ser canviada immediatament una vegada rebuda per a mantenir-ne la confidencialitat. Les persones usuàries prendran totes les mesures oportunes per a mantenir el seu caràcter confidencial. Qualsevol sol·licitud posterior de canvi de contrasenya adreçada als administradors del servei de correu haurà de realitzar-se amb la identificació prèvia del titular del compte i només al titular se li podrà facilitar aquesta contrasenya. Es disposarà d'un mecanisme de recuperació automatitzat de contrasenyes que podrà ser utilitzat si l'usuari ha facilitat una adreça de correu alternativa.

El personal que per raons del servei conega o puga tenir accés a una contrasenya d'un compte del qual no és titular es compromet a no divulgar-la i no fer-ne ús impropi. 

 

5.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

5.1.- Pel funcionament del servei: 

5.1.1.- Privadesa: la UNIVERSITAT D'ALACANT no garanteix privadesa absoluta en la utilització d'aquest servei. Qui desitge assegurar la màxima confidencialitat en la transmissió dels seus missatges electrònics haurà d'acudir a mètodes d'encriptació. 

La UNIVERSITAT D'ALACANT queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren derivar-se de l'accés i eventual manipulació dels missatges electrònics gestionats mitjançant aquest servei. 

D'altra banda, la UNIVERSITAT D'ALACANT adverteix que l'art.197 del Codi penal espanyol castiga amb les penes de presó d'un a quatre anys i multa de dotze a vinti-quatre mesos a qui s'apodere dels missatges de correu electrònic d'una altra persona sense el seu consentiment. 

5.1.2.- Disfuncions tècniques: la UNIVERSITAT D'ALACANT, encara que procurarà aportar tots els mitjans materials i humans que permeten la contínua disponibilitat i el bon funcionament del servei, no pot garantir que aquest bon funcionament tinga lloc en tot moment. Les interrupcions en el seu funcionament seran prèviament advertides només si això és racionalment possible. 

La UNIVERSITAT D'ALACANT queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del servei que tinga el seu origen en una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a aquesta. 

5.2.- Per la utilització que el personal usuari faça del servei: 

Responsabilitat de les persones usuàries: la utilització d'aquest servei està sotmesa a la responsabilitat del titular del compte, el qual coneix aquesta circumstància i l'accepta. 

La UNIVERSITAT D'ALACANT no exerceix cap control sobre aquesta utilització ni sobre el contingut dels missatges enviats pels usuaris. 

Les persones usuàries hauran d'actuar sempre amb la deguda diligència, la qual cosa suposa, entre altres coses, prendre totes les precaucions raonables per a evitar l'enviament, la recepció i l'emmagatzematge de missatges de correu electrònic amb fitxers adjunts que continguen virus informàtics. 

 

6.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

6.1.- La UNIVERSITAT D'ALACANT posa en coneixement de les persones que utilitzen aquest servei que les seues dades personals passaran a formar part dels fitxers de PERSONAL (DOGV 16/10/2013), ESTUDIANTS (DOGV 16/10/2013) i USUARIS EXTERNS (DOGV 16/10/2013).

6.2. - En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seues dades recopilades i arxivades mitjançant sol·licitud adreçada a la Gerència de la Universitat (gerencia@ua.es). 

6.3.- Si escau, les dades de caràcter personal facilitades per les persones usuàries podran ser comunicades a un tercer només per al compliment de les finalitats assenyalades anteriorment i amb el consentiment previ de les persones usuàries. Aquest consentiment s'entendrà atorgat si la persona usuària no manifesta res al contrari en el termini de trenta dies des que facilitara les seues dades.  

 

7.- TERMINACIÓ

Si bé, en principi, la prestació d'aquest servei té una durada indefinida, la UNIVERSITAT D'ALACANT té dret a suspendre’l o donar-lo per acabat. 

 

8.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions d'ús es regeixen per les lleis espanyoles, i sotmeten les persones usuàries a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat d'Alacant i als seus superiors jeràrquics per a la resolució d'aquelles controvèrsies que tinguen el seu origen en la utilització del correu electrònic de la Universitat d'Alacant.