Circular sobre cessió de dades de caràcter personal i exercici dels drets de rectificació i cancel·lació Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Circular sobre cessió de dades de caràcter personal i exercici dels drets de rectificació i cancel·lació

Amb l'objecte de donar compliment al que estableix l'EL 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, respecte a la cessió de dades i a l'exercici dels drets de rectificació i cancel·lació, s'estima necessari recordar i aclarir alguns aspectes bàsics recollits en la citada norma, així com establir el procediment a seguir.

1.- QUÈ SÓN DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Són dades de caràcter personal qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables, informació que podria ser numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus.

2.- QUÈ ÉS CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I REQUISIT PER A la COMUNICACION DE LES DADES

Per cessió o comunicació de dades s'entén tota revelació de dades de caràcter personal realitzada a una persona, física o jurídica, diferent de l'afectat.
Com a principi general, la cessió o comunicació de dades requereix el consentiment de l'afectat. No obstant açò, no es precisaria consentiment quan la comunicació de les dades es produeix entre les unitats d'un Organisme o Ens Públic, que prèviament els hauria recaptat per a l'exercici de les seues funcions, quan la cessió siga a altres Administracions Públiques per a l'exercici de competències que no siguen diferents o versen sobre matèries diferents i en els altres casos que estableix la Llei Orgànica referenciada en el seu art. 11.2.
La cessió de dades especialment protegides que revelen la ideologia, religió, creences, origen racial o vida sexual només podran ser comunicats amb el consentiment exprés de l'afectat.

3. DRETS DE RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

Si les dades de caràcter personal resulten ser inexactes o incomplets, inadequats o excessius, l'afectat podrà demanar del responsable del fitxer la rectificació o, si escau, la cancel·lació dels mateixos. També podria sol·licitar-se la cancel·lació de les dades quan es tracte de revocació del consentiment prèviament atorgat, si aquesta resulta procedent.

Les sol·licituds de rectificació hauran d'indicar la dada que és erroni i la correcció a realitzar, havent-se d'acompanyar la documentació justificativa de la rectificació sol·licitada, llevat que la mateixa depenga exclusivament del consentiment de l'afectat.
En les sol·licituds de cancel·lació, l'interessat haurà d'indicar si revoca el consentiment atorgat, en els supòsits en què la revocació procedisca, o si es tracta d'una dada errònia o inexacte, en aquest cas haurà d'acompanyar la documentació justificativa. La cancel·lació no procedirà quan poguera causar un perjudici a interessos legítims de l'afectat o de tercers o quan existira una obligació de conservar les dades.

4. PROCEDIMENT A SEGUIR DAVANT PETICIONS DE CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES I PER A l'EXERCICI DELS DRETS DE RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ

Amb la finalitat que puga analitzar-se la procedència o no d'una cessió o comunicació de dades, així com, si escau, d'una rectificació o cancel·lació de les dades de caràcter personal existents en un determinat fitxer, totes les sol·licituds hauran de dirigir-se al Servei Jurídic d'aquesta Universitat, segons el model establit a aquest efecte.

Informada pel Servei Jurídic la sol·licitud, el Gerent de la Universitat dictarà la resolució que procedisca.

Si es tracta de peticions de cessió de dades, resoltes favorablement, Gerència comunicarà al peticionari la decisió adoptada i, alhora, remetrà còpia de la resolució a l'encarregat del tractament del fitxer corresponent perquè transferisca les dades requerides a l'interessat. En la resolució del Gerent es recordarà expressament que les dades cedides només podran ser utilitzats per a les finalitats per a les quals s'hagueren sol·licitat i, a més, el compliment de la legislació sobre protecció de dades.
En els casos de peticions de cessió de dades, resoltes desfavorablement, Gerència dirigirà escrit als peticionaris comunicant la resolució adoptada.

En els supòsits de sol·licituds de rectificació o cancel·lació, resoltes favorablement, Gerència comunicarà al peticionari la decisió adoptada i transmetrà als encarregats dels tractaments dels possibles fitxers afectats l'acte dictat, perquè, en els terminis preceptius, procedisquen en conseqüència. Els encarregats dels tractaments, una vegada rectificats o cancel·lats les dades, ho comunicaran a Gerència de forma immediata per al seu degut coneixement.
Les sol·licituds de rectificació o cancel·lació, resoltes desfavorablement, seran notificades per Gerència als interessats.

Alacant, 10 de gener de 2003.

EL GERENT

Fdo: Rafael Carrillo Paños