Annex 2: regulació dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de la Universitat d'Alacant Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

Annex 2: regulació dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de la Universitat d'Alacant

1. Fitxer automatitzat d'Alumnes:

Finalitat i usos previstos: Gestió administrativa i acadèmica d'alumnes. Informació sobre activitats i serveis que presta la Universitat. Formació i orientació per a l'ocupació.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Sol·licitants d'ingrés en la Universitat, alumnes, altres Universitats i Administracions Públiques.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes, formularis i transmissió electrònica.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu, acadèmics, economicofinancers i salut.
Cessions de dades previstes: Ministeri d'Educació i Ciència, Consellería d'Educació, Universitats, Entitats bancàries, Agència Estatal d'Administració Tributària i Ajuntaments.
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell alt.

2. Fitxer automatitzat de Personal:

Finalitat i usos previstos: Gestió administrativa d'assumptes que afecten al personal de la Universitat d'Alacant, informació sobre activitats i serveis que presta la Universitat.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Personal docent i investigador i d'administració i serveis, fonts accessibles al públic, Butlletins Oficials, altres Universitats i Administracions Públiques.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes, formularis i transmissió electrònica.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu, acadèmics i professionals, economicofinancers, sindicals i salut.
Cessions de dades previstes: Ministeri d'Educació i Ciència, Consellería d'Educació, Universitats, Sindicats, Seguretat Social, Mutualitats de Funcionaris, Entitats bancàries col·laboradores i Agència Estatal d'Administració Tributària.
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell alt.

3. Fitxer automatitzat de Proveïdors i Facturació:

Finalitat i usos previstos: Gestió administrativa de proveïdors i facturació.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Proveïdors i tercers amb els quals existisca vinculació jurídic-contractual.
Procediment de recollida de les dades: Formularis i transmissió electrònica.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu, economicofinancers i de transaccions.
Cessions de dades previstes: Entitats bancàries col·laboradores, Agència Estatal d'Administració Tributària i Entitats Auditores.
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

4. Fitxer automatitzat de Registre General:

Finalitat i usos previstos: Registre de la documentació d'entrades i eixides de la Universitat.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Persones físiques i jurídiques que es relacionen amb la Universitat.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes, formularis i transmissió electrònica.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu, acadèmics i professionals, economicofinancers, circumstàncies socials, informació comercial i dades de transaccions.
Cessions de dades previstes: Cap.
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell alt.

5. Fitxer automatitzat d'Assumptes Socials:

Finalitat i usos previstos: Gestió de prestació de serveis per a alumnes amb necessitats especials.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Alumnes amb necessitats especials.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes i formularis.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu, acadèmics i professionals, economicofinancers i salut.
Cessions de dades previstes: Cap.
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell alt.

6. Fitxer automatitzat de Protocol:

Finalitat i usos previstos: Gestió d'actes institucionals.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Persones físiques i jurídiques que es relacionen amb la Universitat.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica i fonts accessibles al públic.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu, acadèmics i professionals.
Cessions de dades previstes: Cap.
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

7. Fitxer automatitzat de Publicacions:

Finalitat i usos previstos: Prestació de serveis de publicitat. Màrqueting editorial.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Personal docent i investigador i tercers interessats.
Procediment de recollida de les dades: Fonts accessibles al públic i transmissió electrònica.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu i d'informació comercial.
Cessions de dades previstes: Cap.
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

8. Fitxer automatitzat de Servei Mèdic:

Finalitat i usos previstos: Prestació de serveis sanitaris a la comunitat universitària. Prevenció de riscos laborals.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Membres de la comunitat universitària.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu, acadèmics i professionals, de circumstàncies socials i de salut.
Cessions de dades previstes: Cap.
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell alt.

9. Fitxer automatitzat Màrqueting Escola de Negocis:

Finalitat i usos previstos: Difusió d'activitats organitzades per l'Escola de Negocis de la Universitat d'Alacant.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Alumnes, professionals i altres persones físiques interessades.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica i fonts accessibles al públic.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu, acadèmics.
Cessions de dades previstes: Cap.
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

10. Fitxer automatitzat GIPE-Emprenedors:

Finalitat i usos previstos: Orientació laboral a alumnes de la Universitat d'Alacant.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Alumnes que es troben realitzant estudis i esgresados.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes i formularis.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu, de circumstàncies socials, acadèmics, professionals i de transaccions.
Cessions de dades previstes: Empreses i entitats públiques i privades..
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

11. Fitxer automatitzat del Museu - MUA:

Finalitat i usos previstos: Prestació de serveis relacionats amb l'art.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Persones interessades o relacionades amb l'art.
Procediment de recollida de les dades: Fonts accessibles al públic, transmissió electrònica i formularis.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu.
Cessions de dades previstes: Cap.
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

12. Fitxer automatitzat d'Usuaris Externs:

Finalitat i usos previstos: Gestió administrativa de serveis a usuaris externs de les instal·lacions esportives i de prestacions bibliotecàries.
Persones o col·lectius dels quals s'obtenen les dades o que resulten obligats a subministrar-los: Persones alienes a la comunitat universitària interessades en l'ús de les instal·lacions esportives i en el servei bibliotecari.
Procediment de recollida de les dades: Formularis.
Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades arreplegades: Dades de caràcter identificatiu i econòmics.
Cessions de dades previstes: Cap.
Òrgan responsable del fitxer i davant qui es pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerència de la Universitat.
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.