Saltar apartados

Estratègies de qualificació

Moodle ofereix una sèrie d'estratègies de qualificació a l'hora de realitzar els càlculs totals, tant de categories com del curs.

A l'hora de realitzar els càlculs, les qualificacions es converteixen inicialment a valors en percentatge (en un interval entre 0 i 1) i, a continuació, es realitzen els càlculs pertinents depenent de l'estratègia de qualificació triada. Finalment, es transformen al seu valor equivalent dins del rang de valors permès en la categoria a la qual pertanyen.

A continuació veurem un exemple senzill per a cadascuna de les estratègies disponibles. Per a tots els exemples, la categoria "2012-13_Nou curs_xxx" té la propietat "Agregar subcategories incloents" desactivada. També hem de tenir en compte que, independentment de l'estratègia triada per al càlcul del total del curs, és possible seleccionar una diferent per a cada càlcul de total de categoria. En els exemples, llevat que s'indique el contrari, s'utilitzarà la mateixa estratègia tant en les categories com en el total del curs.

 • Mitjana de qualificacions: és la suma de totes les notes dividida pel nombre total de qualificacions.

  Per a la categoria "Primer parcial":
  1. Es converteixen els valors a percentatge, mitjançant l'operació "qualificació obtinguda" / "qualificació màxima possible".
  2. Es realitza la mitjana. [(40/60) +(10/10)] / 2 = 0,833
  3. Es calcula el valor correcte dins del rang de qualificacions permès. Com el màxim de la categoria és 10, el total de la categoria serà 0,833 x 10 = 8,33


   De la mateixa manera, el total del curs serà, [(80/100 + 6/10 + 8,33/10) / 3] * 10.

   Mitjana de qualificacions


 • Mitjana ponderada de qualificacions: a cada element de qualificació se li pot assignar un pes per a donar més importància a uns elements que a uns altres. En resum, el càlcul correspon a la suma de qualificacions de cada ítem ponderades amb el seu pes respectiu, i dividit entre la suma dels pesos.

  Els pesos es poden assignar d'una manera més còmoda des de l'opció "Administrador de qualificacions > Categories i ítems > Vista simple o Vista completa". La següent imatge correspon a la pantalla de vista completa.

  Aplicar pesos als elements de qualificació

  En aquesta ocasió, realitzarem únicament el càlcul del total del curs.Tal com es mostra en la imatge anterior, anem a ponderar les dues primeres activitats perquè constituïsquen el 25% de la nota (cadascuna d'elles), sent el 50% restant el resultat global de la categoria "Primer parcial".

  El càlcul a realitzar seria:
  1. Es converteixen els valors a percentatge, mitjançant l'operació "qualificació obtinguda" / "qualificació màxima possible".
  2. Es realitza la mitjana ponderada. [(80/100 * 0,25) + (6/10 * 0,25) + (8,33/10 * 0,5)] / (0,25 + 0,25 + 0,5) = 0,7665
  3. Es calcula el valor correcte dins del rang de qualificacions permès. Com el màxim del curs és 10, el total serà 0,7665 x 10 = 7,67

  Exemple intervé ponderada de qualificacions

 • Mitjana ponderada simple de qualificacions: és un càlcul semblat a l'anterior però, el pes es calcula com la "qualificació màxima possible" menys la "qualificació mínima possible". Una tasca de 100 punts tindrà un pes de 100, una tasca de 10 punts tindrà un pes de 10, etc.

  El càlcul total del curs seria:
  1. Es converteixen els valors a percentatge, mitjançant l'operació "qualificació obtinguda" / "qualificació màxima possible".
  2. Es realitza la mitjana ponderada simple. [(80/100 * 100) + (6/10 * 10) + (7,14/10 * 10)] / (100 + 10 + 10) = 0,7761
  3. Es calcula el valor correcte dins del rang de qualificacions permès. Com el màxim del curs és 10, el total serà 0,776 x 10 = 7,76

  Exemple de mitjana ponderada simple
  En aquest exemple, s'ha deshabilitat l'opció "Punts extra" per a tots els elements i categories de qualificació. (No és recomanable la utilització de punts extra, ja que, després de la realització de diverses proves, aquesta utilitat no funciona de la manera esperada).


 • Mitjana de qualificacions (amb crèdit extra): fa una mitjana aritmètica excloent la qualificació dels ítems als quals s'assigne un valor de crèdit extra. Les qualificacions d'aquests ítems seran ponderades pel valor que apliquem manualment i sumades directament a la mitjana.

  Aquest mètode es manté per compatibilitat amb versions anteriors i, segons les proves realitzades, no funciona correctament, per la qual cosa no es recomana la seua utilització.

  En l'exemple, aplicarem el valor 0,5 com a "punts extra" per a l'activitat "Test final".

  Ítems de qualificació que valen punts extra

  El càlcul total del curs seria:
  1. Es converteixen els valors a percentatge, mitjançant l'operació "qualificació obtinguda" / "qualificació màxima possible".
  2. Es realitza la mitjana dels ítems la casella dels quals de punts extra estiga a zero. (80/100 + 8,33/10) / 2 = 0,8165
  3. El valor del crèdit extra es calcularia: 6/10 * 0,5 = 0,3 . Aquest valor es divideix entre el nombre d'elements de qualificació que no s'han marcat com a crèdit extra, en aquest cas 2. Per tant, tindrem 0,3 / 2 = 0,15 .
  4. Se sumen els valors dels elements de qualificació que contenen punts extra ponderats amb el valor introduït.
   0,8165 + 0,15 = 0,9665
  5. Es calcula el valor correcte dins del rang de qualificacions permès. Com el màxim del curs és 10, el total serà 0,9665 x 10 = 9,67

  Exemple de mitjana amb punts extra


 • Mitjana de qualificacions: per a realitzar el càlcul, primer s'ordenen les qualificacions obtingudes (de menor a major) i, es descarten els valors més alts i més baixos, quedant-nos directament amb el valor central (quan tenim un nombre imparell de valors) o realitzant la mitjana dels dos valors centrals (quan tenim un nombre parell de valors).

  La diferència d'aquest mètode, enfront de la mitjana aritmètica, és que es rebutgen possibles valors atípics que podrien falsejar el valor de la mitjana.

  El càlcul total del curs seria:
  1. Es converteixen els valors a percentatge, mitjançant l'operació "qualificació obtinguda" / "qualificació màxima possible".
  2. Es reordenen els elements de qualificació. 0,6 -- 0,8 -- 0,8333
  3. Ens quedem amb el valor central, en aquest cas 0,8.
  4. Es calcula el valor correcte dins del rang de qualificacions permès. Com el màxim del curs és 10, el total serà 0,8 x 10 = 8

  Exemple de càlcul de mitjana

 • Qualificació més baixa: ens quedem amb la qualificació més baixa de totes. Normalment s'utilitza amb la propietat "Agregar només qualificacions no buides" habilitada.

  El càlcul total del curs seria:
  1. Es converteixen els valors a percentatge, mitjançant l'operació "qualificació obtinguda" / "qualificació màxima possible".
  2. Es tria la nota més baixa. En aquest cas, 0,8 -- 0,6 -- 0,6667 el valor mínim és 0,6.
  3. Es calcula el valor correcte dins del rang de qualificacions permès. Com el màxim del curs és 10, el total serà 0,6 x 10 = 6

  Ens quedem amb la qualificació més baixa

 • Qualificació més alta: ens quedem amb la qualificació més alta de totes.

  El càlcul total del curs seria:
  1. Es converteixen els valors a percentatge, mitjançant l'operació "qualificació obtinguda" / "qualificació màxima possible".
  2. Es tria la nota més alta. En aquest cas, 0,8 -- 0,6 -- 1 el valor màxim és 1.
  3. Es calcula el valor correcte dins del rang de qualificacions permès. Com el màxim del curs és 10, el total serà 1 x 10 = 10
  Qualificació més alta


 • Moda de qualificacions: és la qualificació que apareix amb més freqüència. Aquest mètode se sol utilitzar amb qualificacions no numèriques. La diferència d'aquest mètode, enfront de la mitjana aritmètica, és que es rebutgen possibles valors atípics que podrien falsejar el valor de la mitjana. Per contra, quan hi ha diversos valors que es repeteixen amb la mateixa freqüència o quan tots els valors són diferents, usar aquest mètode no té sentit.

  El càlcul total del curs seria:
  1. Es converteixen els valors a percentatge, mitjançant l'operació "qualificació obtinguda" / "qualificació màxima possible".
  2. Es tria la nota que es repeteix amb més freqüència. En aquest cas, entre 0,6 -- 0,6 -- 1 ens quedem amb 0,6.
  3. Es calcula el valor correcte dins del rang de qualificacions permès. Com el màxim del curs és 10, el total serà 0,6 x 10 = 6


  Exemple de moda de qualificacions


 • Suma de qualificacions: aquest mètode suma totes les qualificacions, sense tenir en compte en quin rang de notes estan.

  El càlcul total del curs seria:
  1. Se sumen les qualificacions corresponents: 60 + 6 + 50 = 116.

  • Observa que el rang del total del curs ara es calcula automàticament i, el seu valor màxim correspon a la suma de valors màxims de la resta de rangs.
  • El valor de la columna percentatge dóna una idea de la qualificació real de l'alumne.


  Exemple de suma de qualificacions

  Quan seleccionem aquest mètode, en la pantalla de" Categories i ítems" del" Administrador de qualificacions" apareix una columna denominada "Punts extra". La següent imatge correspon a la pantalla de vista completa.

  Exemple de suma amb punts extra
  Si marquem un element de qualificació com a punt extra, el valor obtingut serà sumat al total del curs, no obstant açò, el rang de qualificacions del total del curs (o categoria) no es veurà afectat. Per exemple, hem marcat com a "punts extra" l'element "Test final". La nota total del curs té idèntic valor, però la nota màxima possible aquesta vegada és de 170, per la qual cosa el valor de qualificació en format percentatge és superior.

  Exemple de suma amb punts extra

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464