Saltar apartados

Usant Lliçons

La pantalla principal d'una lliçó creada amb les opcions per defecte és la següent:

Pàgina principal lliçó

En aquesta pantalla es pot veure que la lliçó es troba en manera edició i suggereix diferents accions a realitzar, com importar preguntes o presentacions en PowerPoint i agregar pàgines de contingut, clústers o pàgines.

En la vista expandida en la manera edició, la pantalla no difereix de la vista col·lapsada inicialment, conforme es vagen agregant pàgines i preguntes la vista expandida mostrarà tots els detalls mentre que la col·lapsada mostrarà un resum.

Quant a la pestanya d'informes, com no s'han realitzat intents en la lliçó no es mostren.

Pàgina informes lliçó

Importar preguntes

Importar preguntes

Per a importar preguntes, cal entrar en la pestanya d'edició, i fer clic en l'enllaç d'importar preguntes, que portarà a l'usuari a la següent pantalla:

Importar preguntes

Formats preguntes per a importar en lliçó

En ella es pot seleccionar el format de l'arxiu que es vol importar

Un dels formats més utilitzats és el format GIFT, que es mostra per defecte com a format per a importar preguntes.

Consisteix en un fitxer de text amb extensió txt en el qual es troben les preguntes que es desitgen importar. Un exemple de pregunta en format GIFT és el següent:

Pregunta format GIFT lliçó

Com es pot observar s'escriu la pregunta i a continuació s'afigen les diferents respostes sempre entre claus {}, a continuació s'escriuen les diferents respostes indicant en el primer símbol si la resposta és correcta (el símbol de virgulilla es pot obtenir mantenint premut en el teclat la tecla Alt i successivament els nombres 1, 2 i 6) o incorrecta (amb el símbol igual =).

Una vegada seleccionat el fitxer a importar i realitzar l'acció d'importar mitjançant el botó que es mostra en pantalla, Moodle mostra a l'usuari les preguntes que obté del fitxer importat. A continuació es mostra un exemple en el qual s'importen 10 preguntes:

Importar preguntes resultat

Previsualització i edició de pàgines

Previsualització i edició de pàgines

En la pestanya d'edició es mostra una taula que conté els diversos tipus de pàgines de la lliçó i la possibilitat de moure, editar, previsualizar i eliminar cada pàgina. Com a exemple es mostra la pantalla principal d'una lliçó amb diferents pàgines agregades.

Pantalla principal lliçó pàgines

En la pestanya de previsualització s'utilitza per a veure i provar la lliçó com si la realitzara un alumne. D'aquesta manera es pot provar la navegació, els missatges que es mostren en les respostes, etc.

A continuació es mostra la pantalla de la lliçó en la seua pestanya de previsualització a més de mostrar-se un botó per a editar el contingut de la pàgina.

Importar preguntes previsualització

El botó editar el contingut d'aquesta pàgina, es pot editar el seu contingut.

Preguntes lliçó previsualització

En ser una pàgina de preguntes d'opció múltiple, la pàgina d'edició permet modificar el títol i el contingut de la pàgina. Quant a les respostes es poden modificar, a més d'afegir comentaris, el salt de la resposta i la seua puntuació.

Pregunta d'opció múltiple

Pregunta d'opció múltiple

En aquest cas es va a editar una pàgina amb una pregunta d'opció múltiple. A continuació es pot veure els camps que té:

Editant preguntes lliçó

Editant respostes lliçó

En cada resposta es pot escollir el salt que es desitja realitzar si es tria aquesta resposta. Els salts poden ser relatius ("Aquesta pàgina", "Pàgina següent", "Pàgina anterior", "Fi de la lliçó") o absoluts (escollint la pàgina a la qual es desitja saltar).

Si l'usuari torna a la pestanya d'edició pot veure l'estructura de la lliçó amb les pàgines que la componen. També pot moure les pàgines, editar-les, visualitzar-les i eliminar-les. D'altra banda es poden afegir diferents elements com es pot veure en la següent imatge:

Pantalla principal lliçó

Pàgina de contingut

Pàgina de contingut

En afegir una pàgina de contingut, es mostra una pantalla en la qual es pot afegir el títol de la pàgina i el contingut. Moodle també permet triar una disposició horitzontal dels botons del contingut fins i tot si es desitja mostrar el menú de l'esquerra.

Agregar pàgina de contingut lliçó

A continuació es mostren diverses seccions de contingut en les quals cal incloure una descripció i triar el salt que es desitja.

Salts en pàgina de contingut

Aquesta és la vista d'una pàgina de contingut en la taula de la pàgina principal de la lliçó .

Pàgina de contingut lliçó

En afegir un final de ramificació s'afig a continuació en la taula una fila amb una pàgina de final de ramificació. Una pàgina de final de ramificació, és una pàgina especial que per defecte fa que l'alumne torne a la taula de branca precedent (en aquest cas a la %u201CPàgina de contingut%u201D).

Final de ramificació

Final de ramificació

En afegir un final de ramificació s'afig a continuació en la taula una fila amb una pàgina de final de ramificació. La pàgina de final de ramificació se sol utilitzar com a punt de trobada de diferents salts realitzats en una pàgina de contingut. És una pàgina especial que per defecte fa que l'alumne torne a la taula de branca precedent (en aquest cas a una %u201CPàgina de contingut%u201D). Es pot editar el salt de la pàgina de final de ramificació si es desitja que siga a una altra pàgina.

Agregar final de ramificació

Clúster

Clúster

En afegir un clúster s'afig a continuació en la taula una fila amb una pàgina de clúster. Un clúster és un tipus de pàgina especial format per un conjunt de pàgines que contenen una sèrie de preguntes que apareixen de forma aleatòria a l'alumne. Amb el que si un alumne realitza diverses vegades una lliçó, quan es trobe en un clúster no veurà sempre les mateixes preguntes. Quantes més preguntes continga el clúster major serà la probabilitat que l'alumne tinga menys preguntes repetides. Per a indicar que el clúster finalitza s'afig una pàgina de final de clúster.

Agregar clúster

Final de clúster

Final de clúster

En afegir un final de clúster s'afig a continuació en la taula una fila amb una pàgina de finalització de clúster. Una pàgina de finalització de clúster indica que s'ha acabat un bloc clúster i en ell s'indica que es pot realitzar un salt en la lliçó.

Agregar fi de clúster

Pregunta

Pregunta

En afegir una pregunta es mostra una pantalla en la qual es pot seleccionar el tipus de pregunta (emparejamiento, assaig, numèrica, opció múltiple, resposta curta o vertader/fals). A continuació es mostra un formulari corresponent al tipus de pregunta per a completar la seua creació.

Afegir pregunta en la lliçó

En la vista expandida, s'observen les pàgines amb major detall, es mostra a continuació un exemple:

Vista expandida lliçó

Quan un alumne finalitza una lliçó, se li mostra la puntuació que ha obtingut:

Final de lliçó

Si la lliçó no es permet tornar a realitzar, quan l'alumne accedeix al taller se li mostra un missatge recordant-li que no pot tornar a realitzar la lliçó.

No es pot repetir lliçó

Els professors poden accedir a la pestanya d'informes per a tenir un seguiment de l'activitat de l'alumnat. Es mostren dues taules, en la primera apareixen els alumnes que han completat la lliçó al costat de la seua nota i un enllaç per a comprovar les seues respostes. També es poden seleccionar alumnes per a esborrar els seus intents.

En la segona taula es mostren les estadístiques de la lliçó, amb les puntuacions i els temps mitjana, màxim i mínim.

Informe lliçó

En l'apartat d'estadístiques detallades, s'observen les estadístiques per cada pàgina de la lliçó.

Les lliçons s'utilitzen generalment com a tasques formatives on les qualificacions, encara que són una mesura d'activitat, no explica significativament en la nota final del curs.

Pregunta tipus assage

Pregunta tipus assage

Les preguntes de tipus assage s'utilitzen quan no es pot automatitzar una correcció de la pregunta, un exemple pot ser en preguntes d'opinió, en les quals el professorat qualifica manualment les respostes de l'alumnat.

Quan una lliçó conté preguntes del tipus assage, en finalitzar la lliçó es mostra un missatge a l'alumne indicant la nota que ha obtingut de la lliçó sense explicar les preguntes del tipus assage que es qualifiquen manualment.

Final de lliçó assage

Quant a la vista de professor, en la pestanya de qualificar es poden veure els assajos realitzats pels alumnes. En cas de fer clic en l'enllaç sobre l'assaig de cada alumne, es mostra una pantalla en la qual el professor pot escriure un comentari sobre l'assaig i puntuar l'assaig.

Qualificar assajos lliçó

Els assajos sense qualificar mostren l'enllaç en roig i aquells ja qualificats en negre. Un assaig qualificat es pot tornar a qualificar fent clic en l'assaig.

Qualificat assage lliçó

La tercera columna permet enviar per email un assaig qualificat o tots aquells que estiguen qualificats, mostrant Moodle un missatge de resposta confirmant l'enviament.

Altres opcions

Altres opcions

A continuació es van a mostrar l'ús de diferents opcions no vistes en el desenvolupament d'un taller.

Per exemple, si s'habilita la barra de progrés i/o temporitzador, en la vista del professor s'indica que estan habilitades encara que el seu funcionament no es veja ja que són funcions específiques per a l'alumnat.

Temporitzador i barra progresse professor lliçó

En canvi en la perspectiva de l'alumne, quan l'alumne es disposa a realitzar la lliçó se li indica el temps que té per a acabar la lliçó en cas que s'haja activat el temporitzador. D'altra banda si s'activa la barra de progrés, l'alumne en la part inferior de la lliçó pot veure-la.

Temporitzador i barra progresse alumne lliçó

La barra de progrés es va incrementant a mesura que l'alumne passa de pàgina correctament. En la següent imatge es pot veure que la barra de progrés ha crescut a causa que l'alumne ha contestat correctament un parell de preguntes.

Temporitzador i barra de progrés alumne lliçó

Quant al menú de lliçó a l'esquerra de la pantalla, no mostra gens, a causa que la lliçó està composta per pàgines de preguntes. El menú de l'esquerra només mostra pàgines de contingut (taules de branca), de manera que els alumnes coneixen quan comença una ramificació. Els professors poden veure si un alumne ha passat de pàgina (és a dir, no l'ha vist) navegant per la lliçó mitjançant el menú de lliçó.

D'altra banda l'opció d'importar un fitxer PowerPoint en la lliçó és una mica complexa. Després de la creació del taller, Moodle ofereix la possibilitat d'importar una presentació PowerPoint.

Importar PowerPoint lliçó

Aquesta opció ens porta a una pantalla en la qual es pot seleccionar un fitxer per a pujar-ho. D'inici el que intuïtivament pot fer un usuari és triar un fitxer amb extensió ppt i pujar l'arxiu. De fet, després de pujar l'arxiu, es mostra el missatge confirmant que la importació s'ha realitzat amb èxit.

Importar PowerPoint èxit lliçó

Però la realitat és que no s'ha importat la presentació PowerPoint (és de suposes que en un futur no es mostrarà el missatge d'èxit). Açò és a causa que cal seguir una sèrie d'instruccions per a importar un fitxer de presentació.

S'han fet peticions per a eliminar la importació de fitxer PowerPoint a causa que no funciona correctament i a més té moltes limitacions a l'hora de mostrar elements complexos. De totes maneres en aquest manual s'indiquen els passos a seguir per a realitzar una importació d'un fitxer Powerpoint.

Per a açò cal crear un presentació en Microsoft PowerPoint 2003 (amb versions següents no asseguren que funcione) i guardar-la com a Pàgina web. Per a açò s'utilitza el menú Arxive i guardar-ho com a Pàgina web. Açò crearà un fitxer i una carpeta. El fitxer HTML té enllaços a fitxers de la carpeta creada. Posteriorment cal utilitzar un compressor de fitxers i crear un arxiu comprimit ZIP de la carpeta creada i que conté els fitxers de la pàgina web. Aquest arxiu comprimit és el que s'importa en Moodle. Una vegada importat en Moodle es poden editar les pàgines de contingut.

Una forma alternativa d'importar pàgines de presentació és guardar la presentació com a imatges seleccionant el format PNG a l'hora de guardar la presentació. Aquestes imatges s'introduiran com a pàgines de contingut individuals d'una lliçó.

Quant a l'ús de contrasenya per a accedir a la lliçó, en la perspectiva d'alumne es mostra la següent pantalla quan l'alumne intenta accedir a la lliçó.

Contrasenya per a alumne lliçó

Si la contrasenya és correcta l'alumne accedeix a la lliçó.

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464