Saltar apartados

Tasques

L'activitat tipus tasca permet als professors l'assignació d'un treball o un altre tipus d'activitat als alumnes i la seua posterior revisió, comentaris i avaluació.

En versions anteriors de Moodle podríem trobar 4 tipus de tasques separades, mentre que ara disposem d'una sóla activitat. Depenent de la configuració que adoptem podrem obtenir els mateixos tipus de tasques existents prèviament.

Si importem cursos de versions anteriors de Moodle, l'administrador del lloc ha de realitzar una actualització de les tasques a la nova versió.

Normalment, les tasques es configuren de manera que els alumnes hagen de pujar a la plataforma un o diversos arxius , resultat de l'exercici sol·licitat. Els estudiants poden enviar qualsevol tipus d'arxiu digital com a imatges, documents de word, fulls de càlcul, etc.

Una altra possibilitat és la de sol·licitar als estudiants que escriguen el resultat del seu treball directament en Moodle , a través d'un editor de text integrat en la pàgina web. Fins i tot es podrien utilitzar les dues opcions simultàniament.

També segueix existint la possibilitat de realitzar una " tasca no en línia ", és a dir, indicar només l'enunciat de l'activitat i mostrar posteriorment les notes. Aquesta opció s'utilitza en casos en els quals la solució de la tasca no consisteix simplement a realitzar un informe o adjuntar arxius.

En els següents blocs desplegables, podem veure una breu descripció de cada grup de propietats existent.

General

Propietats generals

 • Nom de la tasca : és el nom de l'enllaç mitjançant el qual els participants accediran a l'activitat.
 • Descripció : ha d'utilitzar-se per a proporcionar als alumnes les instruccions del treball a realitzar. És convenient que la descripció siga el més detallada possible. Per exemple, si volem que els alumnes envien el treball en un format en concret, o que envien un nombre d'arxius determinat, hem d'especificar-ho també en la descripció. Punxant en el primer botó de l'editor de text accedirem a totes les seues opcions, que ens permetran fins i tot adjuntar arxius, imatges o enllaços, si és necessari.
 • Mostra la descripció en la pàgina del curs : mostraria tot el text de la descripció en la pàgina principal del curs, just sota l'enllaç a l'activitat.
 • Arxius addicionals : ens permet adjuntar un arxiu extern que siga rellevant per a la realització de la tasca. Per exemple, el guió de l'activitat, una plantilla de respostes, etc. L'enllaç per a descarregar l'arxiu es mostrarà sota la descripció de la tasca.

Disponibilitat

Dates de disponibilitat i lliurament de la tasca

 • Permetre lliuraments des de : si habilitem aquesta opció, els alumnes només podran pujar tasques a partir de la data i hora indicades.
 • Data de lliurament : és la data teòrica de lliurament, és a dir, després d'aquesta data es permeten enviaments per part dels alumnes però, les tasques es marcaran com "retardades".
 • Data límit : en activar aquesta opció, impedirem la realització d'enviaments amb posterioritat a la data indicada.
 • Mostrar sempre la descripció : si aquesta opció no està marcada, la descripció de la tasca només serà visible a partir de la data indicada a " Permetre lliuraments des de " (sempre que aquesta opció estiga habilitada).

Si no volem imposar alguna (o cap) d'aquestes restriccions de data, és suficient amb desmarcar la casella corresponent.

Tipus de lliurament

Tipus de lliurament

Mitjançant els tipus de lliurament podem definir com volem que els estudiants ens envien el treball realitzat. Per defecte, en Moodle apareixen els tipus:

 • Arxius enviats : els alumnes podran pujar a Moodle un o diversos arxius en el format que el professor indique en la descripció de la tasca.
 • Text en línia : els alumnes podran escriure el treball directament en Moodle usant l'editor de text.

En la imatge podem visualitzar un tercer tipus, que correspon a un dels mòduls externs instal·lats en aquesta versió:

 • Enregistrament d'àudio online : permet l'enregistrament d'àudio directament en el servidor de Moodle.

A continuació apareixen una sèrie de paràmetres que podrem modificar o no, depenent del tipus de lliurament habilitat.

Quan el tipus " Arxius enviats " està habilitat, podrem configurar les següents opcions:

 • Nombre màxim d'arxius pujats . Si volem que els alumnes pugen més d'un fitxer, per exemple, per a separar diverses parts de la tasca, en comptes d'ajuntar-les totes en un solament, és convenient especificar-ho en la descripció de la tasca, perquè l'alumne tinga clar des d'un principi el que ha de fer o el format de lliurament.
 • Grandària màxima dels lliuraments. Aquest paràmetre indica la grandària màxima permesa de cada arxiu pujat per l'alumne.

Límits de la pujada d'arxius

Quan els estudiants accedeixen al lliurament de la tasca, poden visualitzar el nombre màxim d'arxius que poden pujar i el límit de grandària per cada arxiu. Aquesta informació apareix just damunt de l'àrea de pujada d'arxius.

On visualitza l'alumne els límits de pujada i de nombre d'arxius de la tasca

Quan habilitem la lliura " Text en línia " podem configurar el nombre màxim de paraules permès en el quadre de text de cada estudiant. Límit de paraules per a una lliura tipus

Les següents 3 propietats només s'apliquen al tipus de lliurament " Enregistrament d'àudio online ":

Propietats del tipus online àudio recording

 • Nombre màxim d'enregistraments que pot realitzar cada alumne.
 • Nom per defecte de l'arxiu : podem deixar-ho en blanc perquè l'alumne indique el nom que vulga o podem triar un patró com per exemple " nom d'usuari-nom de tasca-curse-data " o " nom complet-nom de tasca-curse-data ".
 • Permetre als estudiants modificar el nom de l'arxiu gravat.

Tipus de retroalimentació

Tipus de retroalimentació que podem triar

 • Comentaris de retroalimentació : els professors poden deixar comentaris en cada tasca des de la pàgina de qualificació de tasques.
 • Fulla de qualificacions externa : els professors poden avaluar la tasca i afegir els comentaris corresponents en un fitxer del tipus full de càlcul. Posteriorment podrem carregar aqueix fitxer en l'activitat perquè s'actualitzen les notes i els comentaris.
 • Arxius de retroalimentació : el professor podrà adjuntar arxius a manera de retroalimentació en qualificar la tasca. Pot utilitzar-se, per exemple, per a retornar el mateix arxiu enviat per l'usuari però amb les modificacions o comentaris realitzats pel professor, enviar un enregistrament d'àudio amb comentaris o una fulla explicant les puntuacions de manera detallada...

La propietat "Comentari en línia" s'utilitza amb lliuraments del tipus "Text en línia". Si l'activem, el text lliurat es copiarà automàticament en el quadre de retroalimentació, facilitant la tasca de realitzar comentaris (per exemple, usant un altre color de text per a diferenciar-los del text original) sobre el propi text de l'alumne.

Configuració de lliurament

Paràmetres de configuració del lliurament

 • Requereix acceptació de l'usuari prement sobre el botó : si habilitem aquesta opció, un alumne podria pujar esborranys de la tasca fins que considere que ja està llista per a enviar-la per a la seua correcció. En aqueix moment, l'alumne hauria de punxar el botó corresponent per a indicar-li al professor que ja pot avaluar la tasca. Una vegada enviada per a la seua avaluació, l'alumne ja no pot modificar-la: hauria de contactar amb el professor perquè passara de nou la tasca a l'estat de "esborrany".
 • És necessari que els estudiants accepten les condicions de lliurament : si habilitem aquesta opció els estudiants hauran de marcar una casella indicant que el treball és propi excepte en les seccions degudament referenciades. El text exacte que apareix pot ser modificat per l'administrador del lloc.
 • Permetre reobertura : per defecte els alumnes només poden enviar la tasca per a qualificació una vegada (el valor triat seria " Mai "). No obstant açò, el professor pot configurar-ho com a " Manual ", i permetre que un alumne en concret torne a enviar la tasca, o com " Automàtica fins a aprovar " en aquest cas podrien realitzar enviaments successius fins que aconseguiren la qualificació necessària.
 • Nombre màxim d'intents : si permetem la reexpedició de tasques, ja siga manual o automàtic, podem especificar un nombre màxim d'intents a partir del com ja no es podrà enviar la tasca (encara que no s'haja aconseguit la qualificació mínima necessària per a aprovar-la).

Configuració de lliurament per grup

Lliurament per equips

 • Lliurament per grups: si habilitem aquesta opció, els membres d'un grup podran col·laborar en la tasca. Per exemple, podrien treballar en la mateixa tasca de text online o si es tracta de lliurar arxius, podrien descarregar l'arxiu del company, editar-ho i tornar a pujar-ho, etc. El professor, podrà posar la mateixa nota a tots els membres del grup o fer-ho de forma individual. Hem de crear els grups de treball prèviament.
 • Es requereix que tots els membres del grup lliuren : aquesta opció solament estarà disponible si prèviament hem habilitat l'opció " Requereix acceptació de l'usuari prement sobre el botó ". Si indiquem que sí, la tasca no es considerarà com enviada fins que tots els membres del grup hagen realitzat la seua contribució. Quan un estudiant ha realitzat l'enviament, la resta de membres veuran qui falta per lliurar la seua part.
 • Agrupament per als grups: si es tria un agrupament existent, els equips es formaran amb els grups pertanyents a aquest agrupament. Els alumnes que no estigueren inclosos en aqueixos grups passarien a un grup per defecte. Si no se selecciona cap agrupament s'utilitzarien els grups existents, si els hi haguera.

En Moodle UA els grups de teoria de les assignatures es creen automàticament en processar la sol·licitud de donar d'alta l'assignatura. Per aquest motiu, si es pretén treballar per equips de treball en una tasca és necessari que aquests equips pertanguen a un agrupament (en el qual a més, no han d'estar inclosos els grups de teoria oficials) que s'especificarà en l'apartat de configuració de la tasca comentat anteriorment.

Avisos

Avisos de lliurament de tasques

 • Enviar avís de lliuraments als quals qualifiquen : els professors rebran un missatge, email o finestra emergent en Moodle (segons la seua configuració de " Missatgeria " en " Ajustos del meu perfil "). Per defecte, el missatge s'envia per e-mail.
 • Notificar als avaluadors els lliuraments fora de termini : s'enviarà un avís als professors quan un alumne envie una tasca fora de termini.
 • Valor per defecte per a " Notificar als estudiants": en corregir la tasca podem indicar si manem un avís a cada estudiant indicant-li que ja ha sigut corregida. Mitjançant aquesta propietat podem determinar el valor per defecte de l'avís.

Qualificació

En aquesta secció indicarem com es qualificarà la tasca.


Paràmetres relacionats amb la qualificació

 • Qualificació : primer indicarem el tipus: puntuació o escala. Si triem "Puntuació" haurem d'especificar la màxima nota de la tasca. Si escollim "Escala" haurem d'indicar una de les escales de qualificació existents.
 • Mètode de qualificació : existeixen 3 opcions disponibles.
  • Qualificació simple directa : és la qualificació tradicional, mitjançant un valor o una escala.
  • Guia d'avaluació: és un mètode de qualificació avançat basat en criteris.
  • Rúbrica: és un mètode de qualificació avançat basat en l'avaluació de criteris.

 • Categoria de qualificació : permet seleccionar una categoria del llibre de qualificacions, prèviament creada.

 • Qualificació per a aprovar: permet establir una nota mínima necessària per a considerar l'activitat aprovada. Solament té vertadera utilitat quan s'utilitza en conjunt amb activitats condicionals o progrés de l'estudiant.
 • Ocultar identitat : si habilitem aquesta opció, els professors no veuran els noms dels estudiants que han enviat les tasques. En el seu lloc, veuran un identificador generat aleatòriament (" ParticipanteX "). Una vegada que s'han qualificat les tasques, els professors poden usar l'opció " Mostrar la identitat dels estudiants " per a veure qui ha enviat cada tasca.

 • Usar workflow de marques: si habilitem aquesta opció, els professors disposaran d'una sèrie d'estats en els quals classificar l'estat de l'avaluació de la tasca. Pot utilitzar-se per a mostrar totes les qualificacions de la tasca simultàniament.
  • No marcada: significa que no s'ha començat a corregir.
  • Marcant: en procés de correcció.
  • Marcat complet: s'ha finalitzat la revisió però és possible que el professor necessite tornar a revisar la tasca.
  • En revisió: revisió de la tasca per part del professor responsable. Pensat para quan diversos professors corregisquen tasques i vulguen realitzar una revisió conjunta.
  • Llista per a lliurar: el professor està satisfet amb la correcció però vol esperar abans que la qualificació siga visible als alumnes.
  • Lliurada: els alumnes poden visualitzar la qualificació i els comentaris de retroalimentació.

No és necessari passar per tots els estats disponibles. Podem usar solament els que ens siguen d'utilitat.

 • Usar assignació de marques: si tenim habilitat el workflow de marques, tenim l'opció d'assignar la correcció de la tasca a un professor determinat.

Workflow de marques

Ajustos comuns del mòdul

Aquesta secció és comuna a la majoria d'activitats i recursos.

Ajsutes comuns del mòdul

 • Visible : permet ocultar o mostrar l'activitat als alumnes. Quan ocultem una activitat o recurs, els professors del curs ho visualitzem amb les lletres en grisa i, si està activat la manera d'edició, també veurem una icona d'un ull tancat. Des d'aquesta icona podrem modificar la visibilitat de l'activitat sense necessitat d'accedir a la finestra d'edició de la mateixa. Per a l'alumnat, per contra, és com si l'activitat no existira.
 • Nombre ANEU : s'utilitza per a identificar l'activitat en el llibre de qualificacions. No és necessari assignar cap valor i, en general, se sol deixar en blanc.
 • Manera de grup : per a indicar si la tasca es realitza amb alguna manera de grup o no. (Veure apartat " Configuració de grups d'alumnes " en la pàgina " Ajustes del curs ".).
 • Agrupament : indica si la tasca està destinada a algun agrupament concret.

Restriccions d'accés

Aquest bloc d'opcions permet restringir l'accés a una activitat en funció d'unes dates o de determinats paràmetres de completitud de tasques.

Per a més informació, veure secció " Activitats condicionals ".

Moodle UA


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464