Saltar apartados

Actes

 

Novetats al juny de 2018

 

Rectificació d'actes ordinàries.
Document detallat amb el procés (elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica).

 

 

Qualificació web d'actes de mobilitat.
Document detallat amb el procés (elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica).

 

 

Qualificació web d'actes complementàries.
Document detallat amb el procés (elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica).

 

 

 

Actes ordinàries

En aquesta opció es mostren les actes que es poden qualificar. En seleccionar l'assignatura, s'accedeix a la pantalla d'inserció de notes.


Si creu que falta algun acta, confirme amb la secretaria del seu departament que l'assignació és correcta.

 

Les dades que es mostren de cada acta són:

 • Any acadèmic.
 • Tipus d'estudi: 1º I 2º cicle, Doctorat o Estudis Propis.
 • Assignatura: Codi i nom.
 • Grup: Codi i nom
 • Convocatòria: en la qual es va a qualificar l'acta.

  C1: Proves extraordinàries de finalització d'estudis (desembre).
  C2: Proves ordinàries per a assignatures 1er. quadrimestre/semestre.
  C3: Proves ordinàries per a assignatures 2º quadrimestre/semestre i anuals.
  C4: Proves extraordinàries per a totes les assignatures.

 • Ordre: Nombre d'ordre de l'acta.
 • L'ordre zero correspon a les actes ordinàries.
 • Els nombres d'ordre superiors corresponen a convocatòries de gràcia que han de ser atorgades per normativa.

 • Data: d'obertura de l'acta.
 • Estat: oberta o tancada pel professor.

 

Qualificació de l'acta

En cada línia apareixen les dades del/l'estudiant i una caixa de text per a introduir la nota numèrica.

 


La llista desplegable només ha de ser utilitzada per a posar NO PRESENTAT o MATRÍCULA D'HONOR.


És necessari Guardar Canvis perquè les qualificacions es guarden permanentment.

És possible que en guardar les dades es produïsca un error de validació de dades (p. ex. una nota numèrica de 7 i una qualificació de Matrícula d'Honor). Apareixerà un missatge informant de la causa de l'error. En prémer el botó Tornar apareixeran en color roig els valors erronis. S'ha de corregir i tornar a guardar les dades.

¿Què signifiquen les columnes que apareixen en aquesta pantalla?

 • Alumne: DNI/NIE i nom.
 • Tipus assignatura: Tipologia de l'assignatura per a cada estudiant.
 • Convocatòria: Nombre de convocatòries consumides per el/l'estudiant.
 • Nota: Qualificació numèrica.

  En la xifres decimals ha d'utilitzar el punt (.) per a separar la part sencera i la decimal.
  La qualificació només pot expressar un decimal (accés a normativa).
  Si utilitza el fitxer excel per a pujar les qualificacions, consulte el següent apartat d'aquesta ajuda.

 • Qualificació: Qualificació literal. Està llista desplegable només ha de ser utilitzada per a posar NO PRESENTAT o MATRÍCULA D'HONOR.
  Normativa sobre Matrícules d'Honor.

 • Inc : El/l'estudiant presenta una incompatibilitat amb una altra assignatura.
 • Bloq.: L'expedient està bloquejat.

Qualificació d'actes ordinàries mitjançant fitxer Excel

És possible qualificar un acta mitjançant un fitxer Excel (xls).

Per a descarregar les línies d'acta a un fitxer Excel, ha de prémer el botó Carregar/Descarregar fitxer. Apareixerà una finestra en la qual haurà d'escollir guardar el fitxer o obrir-ho directament. Qualsevol de les dues accions donarà com resultat un fitxer Excel amb les línies de l'acta en la qual es trobe actualment.

No obstant açò pot utilitzar un fitxer Excel (format xls) que continga aquestes quatre columnes:

 • Columna 1: Nomene alumne.
 • Columna 2: Nombre d'identificació (recorde, sense lletra de NIF).
 • Columna 3: Nota numèrica.

  Si ha treballat durant el curs amb un fitxer propi, assegure's que el valor que va a pujar ha sigut arredonit (funció ARREDONIR), per a garantir un únic decimal (accés a normativa).

 • Columna 4: Qualificació de l'alumne. Correspon a la qualificació literal.

Deixe aquesta columna en blanc. Només ha de ser utilitzada per a posar NO PRESENTAT o MATRÍCULA D'HONOR, utilitzant aquesta nomenclatura:

- Matrícula d'Honor: MH
- No presentat en plans antics, màsters antics i doctorat: NP
- No presentat en graus i màsters nous: SP

 


El fitxer Excel pot contenir més alumnes dels quals corresponen al grup.

El sistema inserirà les notes que corresponguen al grup i informarà de les quals no ha pogut inserir.

D'aquesta forma poden emplenar-se successivament els diferents grups d'una assignatura amb un únic fitxer.

 

Si treballa amb fitxers .xlsx no oblide guardar-los com .xls

Mitjançant el botó Examinar, ha de seleccionar el fitxer situat en un directori local. Després s'ha de prémer el botó Qualificar .

Si la qualificació és correcta apareixerà una pantalla que ho indica. S'ha de prémer el botó Tornar per a tornar a la pantalla de qualificació d'actes.

Si es produeixen errors en la qualificació d'alguna línia d'acta apareixerà una pantalla on es detallaran els errors, identificant cada línia d'acta amb el DNI i el nom del/l'estudiant. Les línies d'acta que no hagen tingut errors es gravaran, és a dir, que solament caldrà qualificar, la pròxima vegada, les línies d'acta que hagen patit error.


¿Per què no puc qualificar a un/a estudiant?

Aquesta eina permet identificar la causa per la qual no apareix un/a estudiant en una determinada acta o per la qual no es pot qualificar (p. ex. perquè no està matriculat/a en aqueix grup, perquè no està matriculat/a en l'assignatura, perquè la matrícula ha sigut anul·lada o té l'expedient bloquejat).

S'ha de cercar a l'estudiant per a obtenir informació sobre la causa.

Cal introduir en el formulari algun dels criteris de cerca.

La millor opció de cerca és, si es coneix, el document.

Si s'introdueix el nom, apareixerà una llista d'estudiants amb aqueix nom. Seleccionant a una persona es mostrarà la causa per la qual no es mostra o que impedeix la qualificació.

Si apareix un missatge que indica que hi ha molts estudiants amb les dades introduïdes, per favor, restringisca la cerca.

Si les dades introduïdes no coincideixen amb cap estudiant, apareixerà un missatge indicant-ho.

 

Tancament de l'acta

El tancament de l'acta fa definitives les qualificacions de la mateixa i és un requisit previ indispensable per a la seua signatura.

 

Tancament de actes

 

En Tancar Acta apareixerà una finestra d'alerta preguntant si està segur/a. Si prem OK l'acta es tancarà.

Perquè un acta es puga tancar és necessari que totes les línies d'aqueix acta estiguen qualificades.

 

Diligència: modificar qualificacions en un acta tancada

Quan un professor/a vulga modificar la qualificació d'un estudiant en un acta ordinària, haurà de dirigir-se a la secretaria del seu centre. En la secretaria crearan la diligència, perquè el professor/a puga emplenar el canvi de nota i signar electrònicament aquesta modificació.

Les diligències en actes individuals (TFG/TFM/Tesis) així com en les actes de mobilitat han de seguir el procediment tradicional:

 • Per a iniciar una diligència el PDI ha de dirigir-se a la secretaria del seu Centre.
 • La secretaria introduirà la modificació corresponent en l'acta ja signada.
 • L'acta original serà anul·lada i el PDI disposarà d'una nova acta per a signar amb la diligència incorporada.
 • Les actes diligenciades es mostraran en el mateix menú però en un bloc diferent per a facilitar la seua identificació.

 

Rectificació d'actes ordinàries.
Document detallat amb el procés (elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica).

 

 

Estadístiques

Arreplega el nombre i el percentatge d'estudiants per qualificació.

Les dades que mostra aquesta pantalla són els següents:

 • Qualificació.
 • Percentatge: D'estudiants que han obtingut cada qualificació.
 • Nº Alumnes: Que han obtingut cada qualificació.
 • Totals.
 • Total incompatibles: Nº de línies d'acta amb qualificacions incompatibles.


Qualificació i tancament d'actes individuals

Les actes individuals es generen per als grups d'assignatura de durada indefinida. Aquesta característica és determinada pel Centre responsable de l'estudi al que pertany l'assignatura.

Aquestes actes tenen una gestió separada de la resta d'assignatures: no requereixen d'una obertura centralitzada prèvia i es tracta d'actes que contenen a una sola persona (p. ex. actes de projecte fi de carrera).

Qualificar un acta individual requereix realitzar una cerca. La cerca es pot realitzar per estudiant i assignatura o bé només per assignatura per a poder recuperar diversos estudiants a qualificar.

Per a cercar actes individuals hem d'introduir algun criteri de cerca en el bloc "Dades personals", en el bloc "Dades de l'assignatura" o en tots dos.

Aquesta és la pantalla principal de qualificació de les actes individuals.

En la taula inferior de la pàgina apareixen les actes dels/as estudiants. En cada línia apareixen dades associades al/l'estudiant a més d'una caixa de text per a introduir la nota numèrica i unes llistes desplegables per a seleccionar l'any de qualificació, la convocatòria i la qualificació. En el camp Nota s'ha d'introduir la notes numèrica. Aquesta nota, si admeten nombres decimals, haurà de contenir un punt (.) per a separar la part sencera i la part decimal.

En el camp any de qualificació s'ha d'introduir el curs acadèmic en el qual farà efecte la qualificació introduïda.

En el camp Conv. s'han d'introduir la convocatòria en la qual farà efecte la qualificació introduïda.

En el camp Qualificació s'han d'introduir les qualificacions de cada alumne seleccionant un valor de la llista. Aquest camp es pot deixar en blanc, excepte si la qualificació literal no porta aparellada cap qualificació numèrica, com per exemple, en el cas del No presentat.

És necessari prémer el botó Guardar Canvis perquè les qualificacions es guarden permanentment. És possible que en guardar les dades es produïsca un error de validació de dades de les qualificacions introduïdes. Si succeeix açò, apareixerà un missatge informant de la causa de l'error. En prémer el botó Tornar apareixeran en color roig els valors introduïts en els camps Nota i Qualificació dels registres erronis. S'ha de corregir i tornar a guardar les dades. Açò succeirà fins que tots els registres siguen correctes.

 

Dades mostrades en cada acta individual:

 • Alumne: DNI i nom.
 • Assignatura: Codi i nom.
 • Pla: Codi i nom.
 • Expedient.
 • Pla: Codi del pla és estudis del/l'estudiant.
 • Any matrícula: Curs de matriculació.
 • Estat: Estat de la línia d'acta.
 • Bloq.: Activat si l'expedient està bloquejat .
 • Inc.: Activat si la qualificació introduïda és incompatible.
 • Any qualificació: Any de qualificació que haurà d'introduir el professor/a.
 • Convocatòria: Convocatòria que haurà d'introduir el professor/a.
 • Nota: Qualificació numèrica que haurà d'introduir el professor/a
 • Qualificació: Qualificació literal que pot/ha de seleccionar el professor/a.

 

Per a tancar un acta individual s'ha de prémer la icona del cadenat que figura a la dreta de cada línia. Només podran tancar-se les actes que hagen sigut qualificades prèviament.

Per a poder modificar les qualificacions de l'alumnat inclòs en un acta tancada, haurà de dirigir-se a la secretaria del centre (Facultat o Escola) responsable del pla d'estudis al fet que pertanga l'assignatura.

 

Targeta de coordenades per a la signatura d'actes

Per a signar les actes s'utilitza una targeta de coordenades similar a les bancàries.

Cada targeta conté un nº d'identificació i 30 claus de 3 dígits.

El PDI arreplega la primera targeta en la secretaria del seu Departament. Si fóra necessari, les següents les arreplegarà en la secretaria del Centre.

La targeta ha de ser activada en UACloud: CV Altres serveis >> Utilitats >> Targeta de coordenades >> Activar nova. Només requereix introduir elº n de la targeta i la clau sol·licitada.

Com a mesura addicional de seguretat, el PDI rep un SMS i un correu informant-li de l'activació de la targeta.

Ni el Dpto. ni el Centre registren informació sobre quina targeta lliuren a cada PDI.

El PDI és responsable de la custòdia de la targeta. No ha de cedir-la ni deixar-la a la vista de ningú.

Recomanem anotar elº n d'identificació de la targeta per a desactivar-la en cas de pèrdua, sostració o dubtes sobre la integritat de la seguretat.

 

Signatura electrònica d'actes

Després de la introducció de qualificacions l'acta ha de ser tancada pel PDI. Des de la convocatòria de juny de 2013 ja no és necessari esperar al tancament administratiu. L'acta es pot signar immediatament, sense esperes, sempre que no hi haja incompatibilitats .

 

Després de seleccionar curs acadèmic i "Obtenir actes", es disposa d'un llistat complet amb les actes que el PDI té assignades per a la signatura.

Una vegada que s'accedeix a l'acta, en la part inferior s'ha d'introduir la clau d'una coordenada de la targeta i confirmar.

 

Diligències

Quan un professor/a vulga modificar la qualificació d'un estudiant en un acta ordinària, haurà de dirigir-se a la secretaria del seu centre. En la secretaria crearan la diligència, perquè el professor/a puga emplenar el canvi de nota i signar electrònicament aquesta modificació.

Les diligències en actes individuals (TFG/TFM/Tesis) així com en les actes de mobilitat han de seguir el procediment tradicional:

 • Per a iniciar una diligència el PDI ha de dirigir-se a la secretaria del seu Centre.
 • La secretaria introduirà la modificació corresponent en l'acta ja signada.
 • L'acta original serà anul·lada i el PDI disposarà d'una nova acta per a signar amb la diligència incorporada.
 • Les actes diligenciades es mostraran en el mateix menú però en un bloc diferent per a facilitar la seua identificació.

A Veure actes signades s'emmagatzema un llistat de les actes signades, incloses aquelles que han sigut modificades successivament i són NO VÀLIDES.

Horaris, dades de contacte i webs dels Centres

 

Actes de mobilitat i actes complementàries

 

Qualificació i signatura electrònica de les actes de mobilitat. Només podrà fer-ho el professorat que figure en UXXI com a "Coordinador Erasmus". Són un tipus especial d'actes individuals, semblades a les de projecte. Una sola acta per estudiant, que conté totes les assignatures que l'estudiant de la UA està cursant en programes de mobilitat (en una altra universitat).

Qualificació web d'actes de mobilitat.
Document detallat amb el procés (elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica).

 

 

Qualificació i signatura electrònica d'actes complementàries. Aquest tipus d'acta es crea (automàticament per UXXI) quan es matricula a un alumne nou o es desanula una matrícula (que no havia sigut qualificada anteriorment) i l'acta en la qual hauria d'incloure's està tancada. El sistema crea una nova acta a la qual crida acta complementària.

 

Qualificació web d'actes complementàries.
Document detallat amb el procés (elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica).

 

 

 

 

Quan un professor/a vulga modificar la qualificació d'un estudiant en un acta ordinària, haurà de dirigir-se a la secretaria del seu centre. En la secretaria crearan la diligència, perquè el professor/a puga emplenar el canvi de nota i signar electrònicament aquesta modificació.

UACloud


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464