Saltar apartados

UACloud

 

Noves aplicacions i noves versions d'eines en UACloud 

 

 
Servei de convidats a la wifi a través de l'App Gestió d'identitats

 

NOTÍCIES I ESDEVENIMENTS

25/04/2018
Novetat en Actes: Per a editar les qualificacions oficials serà necessari utilitzar la targeta de coordenades.

S'implementa aquest requisit addicional seguint les recomanacions de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) que aconsellen implantar un doble factor d'autenticació en àrees sensibles.

12/02/2018
Novetats en l'aplicació de Tutories

 

S'han implementat aquestes millores en Tutories:

El professorat pot afegir períodes en l'horari de tutories presencials

Es podrà incloure el codi SIUA de l'estada on es realitzaran les tutories presencials.

El professorat podrà incloure una observació quan confirme una tutoria presencial o una videotutoría.

 

04/12/2017
Nova aplicació en UACloud: Enquestes docents

Nova aplicació que permetrà realitzar enquestes docents.

En aquesta pàgina del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa es pot trobar tota la informació sobre la campanya d'enquestes d'opinió de l'alumnat sobre el desenvolupament de la docència. Un nou desenvolupament informàtic permetrà pròximament al professorat expressar la seua opinió sobre el curs en cadascuna de les seues assignatures.

11/05/2017
UACloud incorpora una eina per a guardar marcadors

 

Ara pots afegir tots els Marcadors que consideres oportú en UACloud.

Per a afegir i gestionar els Marcadors s'ha d'accedir a Les meues Opcions. Els marcadors es poden ordenar senzillament arrossegant en pantalla cada ítem.

Si el marcador pertany a una eina amb sistema d'accés UA, s'accedirà directament a aquesta eina, ja que l'usuari ja s'ha identificat. Pots utilitzar-los per a organitzar-te l'accés a determinades aplicacions d'UACloud.

02/05/2017
Novetats en l'elaboració de les guies docents

 

La nova aplicació, fruit del treball del Servei d'Informàtica amb el suport del Servei de Llengües, aporta les novetats següents:
- S'elimina el cronograma de guia docent de l'assignatura. Això no impedeix que, internament, les comissions acadèmiques de Grau o Màster que així ho consideren, puguen recomanar al professorat que es coordinen les dates de les diferents activitats d'avaluació.

-No serà necessari descriure la metodologia docent (ja siguen classes teòriques o pràctiques).

-La gestió de la bibliografia i dels enllaços electrònics visibles en la guia correspondrà a la persona responsable de l'assignatura.

-Les guies del curs actual 16/17 s'han copiat per al 17/18

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4135.pdf.

 

24/03/2017
Breu curriculum

 

Hi ha disponible una versió abreujada del currículum vitae, a través de la web, en què s'agrupa informació sobre el professorat, que fins ara estava dispersa en la web de la UA i en les seues bases de dades.

Per a configurar el currículum abreujat ha de seguir-se la ruta UACloud > CV Altres Serveis > Recerca > Currículum > El meu currículum > Breu currículum > Editar

16/03/2017
L'Administració electrònica incorpora la notificació electrònica

 

Recentment s'ha incorporat la notificació electrònica en l'àmbit de la Universitat d'Alacant.

Cada tramitador pot seleccionar un rang determinat d'assumptes, que està vinculat a la seua unitat administrativa. Una vegada creada la notificació, la data de disposició és a les 00:00 hores de l'endemà i la data de caducitat és de 10 dies naturals.

El membre de la comunitat universitària rep un missatge quan se li remet una notificació (a les 00:00 hores del dia de la disposició, 5 dies abans i 1 dia abans de la caducitat):

El ciutadà també rep un avís en el centre de notificacions d'UACloud (angle superior dret).

El ciutadà pot accedir a la notificació per quatre vies diferents:

 • Des del correu electrònic.
 • Des de la icona (campana) de notificacions.
 • Des de l'Administració electrònica, en el menú de notificacions.
 • Des d'un expedient que haja generat una notificació, per exemple un expedient de beques UA.
10/03/2017
Nou tràmit electrònic: Sol·licitud de títols propis de la UA

 

Nou tràmit que permet sol·licitar els títols de plans propis de la Universitat d'Alacant. Aquest nou procediment inclou els títols propis de màster, especialista i expert.

Aquest tràmit electrònic solament estarà disponible per a l'alumnat amb data de finalització d'estudis en el curs acadèmic 2012-13 o posteriors.

 

03/03/2017
Es renova l'eina "El meu alumnat"

 

S'ha renovat l'aplicació, la qual cosa ha permès una millora en el temps i una adaptació en dispositius mòbils.

La millora més destacable és la que permet al professorat guardar llistes personalitzades.

 

26/01/2017
Nou tràmit electrònic: Acreditació de coneixements de valencià

 

L'administració electrònica incorpora aquest tràmit que permet a l'alumnat obtenir un certificat d'acreditació de coneixements de valencià.

12/12/2016
Nou tràmit electrònic: Sol·licitud de cessió de dades de caràcter personal

 

Se substitueix el tradicional tràmit en paper per un tràmit normalitzat en el marc de l'Administració electrònica.

En Dades ha de concretar, p. ex. nom, adreça postal , email, etc.
Si sol·licita correu electrònic ha de llegir detingudament les consideracions de l'apartat Llestes de Correu.

En Format ha d'indicar si la informació la vol en Excel, Access, Etiquetes, Llista de correu (solament per a Email), etc.

En Condicions de selecció s'ha d'especificar el col·lectiu (professorat, estudiants, PAS, etc.) i els criteris, p. ex. estudiants matriculats en el curs 2016-17 en primer dels Graus de Dret, Sociologia i Humanitats.

01/12/2016
Novetat en l'Administració electrònica: Notificacions electròniques

 

El passat 26 d'octubre es va aprovar el Reglament de notificació electrònica de la Universitat d'Alacant (BOUA de 28/10/2016).

La Seu Electrònica està preparant els recursos tecnològics que permetran implantar en breu la notificació electrònica.

En aquesta entrada anem a exposar breument la utilitat que permetrà al PAS emetre notificacions electròniques des d'UACloud >> eAdministración.

29/11/2016
Novetat en UACloud - Avaluació: La recollida de pràctiques pot realitzar-se en una sola operació

 

En Avaluació >> Lliures es disposa de la utilitat Exportar a UADrive. Tots els documents lliurats pels alumnes s'agruparan en una carpeta d'UADrive.

Després de l'exportació, en UADrive, el professorat pot descarregar tots els lliuraments alhora. Solament ha de prémer amb el botó dret en la carpeta i utilitzar l'opció de descàrrega. Aquesta opció genera un fitxer comprimit en el qual es trobaran totes les pràctiques lliurades (fins a aqueix moment).

09/11/2016
Nou tràmit electrònic: Certificat de formació

 

Seguint amb l'estratègia de desenvolupament d'UACloud, s'ha llançat una nova funcionalitat, Certificats de Formació, que permetrà al Personal d'Administració i Serveis generar els diplomes dels cursos gestionats per la unitat de Formació i Internacionalització del PAS així com obtenir un certificat dels cursos que consten en l'expedient personal de formació

UACloud/eAdministración/Tràmits/Laborals.

07/11/2016
Consulta de dates d'exàmens i altres proves d'avaluació

 

Ja es poden consultar les dates d'exàmens oficials i proves d'avaluació de manera integrada.

 • Els exàmens oficials són gestionats per les Facultats.
 • Les proves d'avaluació són programades pel professorat.

És essencial tenir en compte que els exàmens oficials es mostren sempre que tinguen assignada aula, data i hores de realització. En cas contrari, no es mostraran. L'usuari hauria de contrastar aquesta informació amb la informació publicada en la web (cercador d'assignatures).

17/11/2016
Nou tràmit electrònic: Certificat de pràctiques externes

Aquest nou tràmit, que no requereix el pagament de taxes, permet a l'alumnat obtenir un certificat per cadascuna de les empreses en les quals haja realitzat pràctiques externes.

24/10/2016
Gestió d'identitats per al PDI

 

El personal administratiu amb destinació en Departaments i Instituts universitaris té accés a aquesta eina, amb els permisos específics per a gestionar la identitat del professorat adscrit al seu Dpto./Inst.

La gestió d'identitat té dues funcions:

13/10/2016
Novetats en UACloud: Servei de Convidats a la Wifi a través de l'App Gestión d'identitat

 

Tot el professorat i el PAS pot generar fins a 10 usuaris temporals simultanis per a l'accés a la wifi de la UA. Cadascuna dels comptes podrà tenir una vigència de fins a 10 dies

03/10/2016
Renovació de l'eina Debats

 

S'incorpora a UACloud aquesta eina d'interacció docent, que permetia al professorat crear fòrums de discussió amb el seu alumnat.

Com a novetat, no solament podran utilitzar-se en la docència i en els grups de treball, sinó que poden compartir-se amb qualsevol membre de la comunitat universitària.

27/09/2016
Nou tràmit i-administració: Document d'acord de pràctiques

 

S'ha incorporat a l'Administració electrònica un nou tràmit Documente d'acord de Pràctiques

27/09/2016
Novetat en UACloud: Pràctiques en empreses

 

Aquesta nova eina permet la gestió i el seguiment de les pràctiques en empreses. Pràctiques en empresa integra les eines de comunicació disponibles en UACloud: Anuncis, tutories, missatges, grups de treball i compartir documentació

13/09/2016
Nova aplicació en UACloud: Horaris

 

Disponible amb els horaris d'alumnat i professorat

Permet l'exportació dels horaris, globals o segmentats, per a la seua utilització en altres utilitats o dispositius.

15/07/2016
Novetats en UACloud: UACloud per a mòbil i Eina d'ajuda a la detecció de plagi

D'acord amb l'estratègia de desenvolupament d'UACloud, s'han llançat 2 novetats rellevants:

 • UACloud per a mòbil. Permet accedir a tots els serveis que ofereix el nostre UACloud des dels dispositius mòbils (+info)
 • Eina d'ajuda a la detecció de plagi. Permet la detecció de similituds en els treballs escrits o potencials còpies. (+info)
19/07/2016
Nova aplicació en UACloud: Gestió d'identitats

 

L'eina de Gestió d'identitats permetrà a les secretaries acadèmiques

 1. Donar d'alta als estudiants.
 2. Inserir el correu personal dels estudiants quan no recorden la seua contrasenya.

Aquesta eina complementa al nou sistema de renovació de contrasenyes.

Quan un/a estudiant no recorde la seua contrasenya i tampoc sàpia el correu personal alternatiu inclòs en el seu perfil, haurà de contactar amb la secretaria corresponent i identificar-se perquè la secretaria ho incloga.

http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/gestidentform/gestion-de-identidades.html

11/07/2016
Novetat en UACloud: Avaluació

 

En CV Altres serveis existien dos grups d'eines d'avaluació: Proves objectives i Controls.

Aquesta nova app les substitueix en UACloud: Ací el professorat podrà assignar tests, parcials, lliuraments de pràctiques i controls calculats.

http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/uaevalua/evaluacion.html

06/06/2016
Qüestionaris s'integra en UACloud

 

L'eina Qüestionaris permet la recollida d'informació via web. Els usos són molt variats i van des de la realització d'enquestes i sondejos, la creació de formularis administratius de tot tipus a la realització de tests online.

Hi ha funcionalitats noves i la interfície té petits canvis, però bàsicament se seguirà treballant tal com es feia fins ara en la versió 2 de Qüestionaris

Entre les novetats es pot destacar:

 • Versió anglesa. Quan siga oportú podrà crear-se la versió anglesa d'un formulari, per exemple per a inscripcions de congressos internacionals.
 • Qüestionaris en PDF. Poden incorporar-se automàticament qüestionaris de tipus test (per a opcions de radi) maquetats en documents PDF.
 • Adaptació a dispositius mòbils.
08/06/2016
Nou tràmit electrònic: Certificat de matrícula

L'administració electrònica incorpora aquest tràmit que permet a l'alumnat obtenir un certificat de matrícula de cada titulació o curs.

01/06/2016
Nou tràmit electrònic: Certificat de tutela de pràctiques

 

L'administració electrònica incorpora aquest tràmit que permet al professorat obtenir un certificat (per cursos acadèmics) dels treballs de tutela i supervisió acadèmica de les pràctiques formatives.

17/05/2016
Novetat en UACloud: Smart University

 

L'eina SmartUA s'ha creat amb els següents objectius:

 • Millorar la qualitat de vida de la comunitat universitària.
 • Servir d'interconnexió entre les persones i sistemes per a aconseguir un major aprofitament de recursos.
 • Localitzar i visualitzar, de manera senzilla, tota la informació generada.
 • Posar aquesta informació a la disposició de la comunitat.
20/04/2016
Noves aplicacions i noves versions d'eines en UACloud

 

D'acord amb l'estratègia de desenvolupament d'UACloud i millora dels serveis tecnològics que la UA ve oferint a la seua comunitat, s'han engegat les següents novetats:

 

 

Noves aplicacions:

 • Suport a l'estudiant.
 • Cartera de projectes TU.
 • Grups de treball

Noves versions:

 • Anuncis
 • Tutories
 • Missatges
 • UADrive
 • Fitxa de l'alumne

Correu institucional

 • Bústia dels comptes del domini @ua.es. S'ha incrementat la grandària de 100 MB a 1GB.
19/04/2016
Nova aplicació en UACloud: Cartera de Projectes TI

 

Aquesta nova aplicació permet als promotors potencials (vicerectors/as, directors/as de secretariat, gerent, degans/as i administradors/as de centres, directors/as de serveis i unitats, directors/as d'àrea) sol·licitar els projectes i fer-ne el seguiment dels mateixos. La resta d'usuaris pot accedir a un resum general dels projectes des de 2014.

18/04/2016
Nova aplicació en UACloud: Suport estudiants

 

Aquesta aplicació permet accedir a la tramitació dels serveis que presta el Centre de Suport a l'Estudiant (CAU)

05/04/2016
Signatura digital de programes d'assignatures

Els programes estan integrats dins de la Guia Docent i per a cada curs acadèmic s'estableixen els terminis per al seu emplenament.

16/02/2016
Nous tràmits electrònics: Acreditació de competències linguísticas i Reconeixement de crèdits

 

L'Administració electrònica incorpora dos nous procediments que permeten sol·licitar l'acreditació de competències lingüístiques i el reconeixement de crèdits.

Aquestes dues sol·licituds estaven disponibles en CV Altres serveis >> Secretaria virtual >> Expedient.

16/02/2016
Nova aplicació en UACloud: Expedient acadèmic

 

Aquesta aplicació arreplega les eines que estaven disponibles en CV Altres serveis >> Secretaria virtual >> Expedient.

 

09/02/2016
Nou tràmit electrònic: Certificat de tutela de treballs i projectes de finalització d'estudis

 

L'administració electrònica incorpora aquest tràmit que permet al professorat obtenir un certificat dels treballs fi de Grau i Màster tutelats en la UA. Per defecte s'emet un certificat amb tots els treballs tutelats, però l'usuari pot seleccionar un rang de dates determinat.

05/02/2016
Publicar i compartir material audivisual de Vèrtex

 

Podem publicar i compartir material audiovisual de Vèrtex amb
- alumnat,
- altres companys (PAS o PDI) o, fins ...
- amb tot el personal de la UA (limitat a qui tinga accés a UACloud).

Tant per a vídeos solts com per a col·leccions de Vèrtex, mitjançant l'opció "Gestionar Publicacions" de Vèrtex, disposem de les opcions de publicació

- UADrive 

- UACloud -Visibilitat Interior (usuaris UACloud)

28/01/2016
Nou tràmit electrònic: Certificat d'adreça de tesi

 

L'administració electrònica incorpora aquest tràmit que permet obtenir un certificat de les tesis dirigides en la UA. Per defecte s'emet un certificat amb totes les tesis, però l'usuari pot seleccionar un rang de dates determinat.

08/01/2016
Nou tràmit electrònic: Certificats i diplomes de cursos d'especialització

 

En aquest tràmit el sol·licitant ha d'escollir entre un certificat, que pot arreplegar múltiples cursos, o un diploma, que necessàriament correspondrà a un sol curs.

En pantalla apareixerà un llistat de tots els cursos disponibles perquè l'usuari realitze la selecció pertinent.

 

 

UACloud


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464