Convocatòries 2006: projectes ITE Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica<br />Innovació Tecnològica i Educativa   Servei d'Informàtica
Innovació Tecnològica i Educativa
Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Convocatòries 2006: projectes ITE

Convocatòria de projectes d'Innovació Tecnològic-Educativa

1. OBJECTE.

2. SOL·LICITANTS.

3. TERMINIS.

4. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD.

5. VALORACIÓ DELS PROJECTES.

Model de sol·licitud: format rtf (107 KB)

 

1. OBJECTE

Amb la finalitat de fomentar la Innovació Educativa, el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa convoca al professorat de la Universitat d'Alacant per a presentar projectes que el seu objectiu siga mejorar la qualitat del procés d'ensenyament-aprenentatge amb la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Els projectes presentats han de versar sobre el disseny, construcció i/o aplicació d'eines o funcionalitats d'innovació tecnològic-educativa destinades a millorar la qualitat del procés d'ensenyament-aprenentatge mitjançant la utilització de tecnologies digitals.

Tindran prioritat en la convocatòria i especial consideració:

Els projectes, segons les seues necessitats, podran ser executats de forma mixta entre els proponents dels mateixos i els diferents serveis de la Universitat d'Alacant.

Una vegada finalitzat el període de desenvolupament dels projectes, aquests no han de generar cap tipus de manteniment posterior, ni renovació de llicències o equips, ni cap altre finançament addicional.

Inici

 

2. SOL·LICITANTS

El professorat de la Universitat d'Alacant podrà, individualment o en grup, presentar un projecte d'Innovació Tecnològic-Educativa.

Inici

 

3. TERMINIS

Presentació de les sol·licituds : fins al 24 de març de 2006 .

Resolució: 30 de juny de 2006.

Començament de l'execució del projecte: 1 de setembre de 2006.

Inici

 

4. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Els projectes que es presenten hauran de prendre com a model el que apareix disponible en la pàgina web (format rtf) de la Unitat d'Innovació Educativa, dins del termini establit en aquesta convocatòria i incloent:

a) Identificació: s'especificarà el títol del projecte.
b) Introducció / Contextualització (màxim 500 paraules).
c) Memòria descriptiva (màxim 4 fulles): punt de partida i característiques de l'eina que es va a desenvolupar.
d) Objectius.
i) Temporalització: fases previstes i estimació de les hores dedicades a cada activitat.
f) Recursos humans necessaris per a la seua execució.
g) Pressupost de recursos materials necessaris.

L'imprès de sol·licitud (format rtf) es presentarà en el Registre General, dirigit al Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa, i a més es remetrà còpia per correu electrònic a l'adreça innovacio.educativa@ua.es

Inici

 

5. VALORACIÓ DELS PROJECTES.

Els projectes seran seleccionats, per un Comitè de Valoració constituït per:

A més, es podrà demanar assessorament a avaluadors externs.

Inici