Convocatòries 2006: ajudes use CV Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica<br />Innovació Tecnològica i Educativa   Servei d'Informàtica
Innovació Tecnològica i Educativa
Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Convocatòries 2006: ajudes use CV

Convocatòria d'ajudes directes per la utilització del Campus Virtual com a eina d'innovació educativa en assignatures de titulacions oficials de primer i segon cicle

1. OBJECTE I DOTACIÓ

2. SOL·LICITANTS

3. TERMINIS

4. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

5. OBTENCIÓ DE DADES

Model de sol·licitud: format rtf (59 KB)

1. OBJECTE I DOTACIÓ

Amb la finalitat de fomentar la utilització de les funcionalitats del Campus Virtual destinades a millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge en les assignatures oficials de primer i segon cicle, el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa assignarà ajudes directes en funció de la utilització de les mateixes per part del professorat de la Universitat d'Alacant.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és, d'una banda, potenciar la col·laboració entre els professors que imparteixen una mateixa assignatura i, per una altra, reconèixer l'esforç que molts professors inverteixen a millorar la qualitat de l'ensenyament-aprenentatge utilitzant l'eina Campus Virtual.

Aquesta convocatòria s'emmarca en un pla plurianual (3 anys) d'incentivament a la utilització del Campus Virtual en la qual s'aniran assignant ajudes en funció de la utilització de diferents funcionalitats del mateix. En aquesta edició s'assignaran ajudes atenent a la utilització de: Programa de l'assignatura, Tutories, Enllaços i Materials.

Per al repartiment de les ajudes per la utilització de cadascuna de les funcionalitats esmentades s'assignarà un percentatge de la quantitat total de la convocatòria (veure 5.- Obtenció de dades ):

Funcionalitat

Quantia econòmica

Programa d'assignatura

40 %

Tutories

25 %

Materials

25 %

Enllaços

10 %

Les ajudes seran distribuídas en funció dels crèdits totals, segons el pla d'estudis corresponent, de les assignatures sol·licitants i seran assignades als departaments als quals pertanguen els seus professors.

Si la docència d'una assignatura està compartida per diferents àrees de coneixement, es repartiran les ajudes entre els departaments als quals aquestes àrees estan adscrites, sempre en funció del percentatge de repartiment de cadascuna d'elles.

La dotació global d'aquesta modalitat, dins de la convocatòria d'Innovació Tecnològic-Educativa de 2005-06, ascendeix a 120.000 %u20AC.

La dotació per assignatura no superarà els 900 %u20AC.

Inici

2. SOL·LICITANTS

El professorat de la Universitat d'Alacant podrà presentar la sol·licitud per a rebre aquestes ajudes. En anar les ajudes destinades a assignatures, únicament s'acceptarà una sol·licitud per assignatura. Cada professor/a, com a màxim, podrà participar en la sol·licitud de 3 ajudes.

La sol·licitud de participació en la convocatòria ha d'anar signada pel director del departament o departaments responsables i per tots els professors de l'assignatura.

Inici

3. TERMINIS

Presentació de les sol·licituds: fins al 24 de març de 2006.

Resolució i comunicació de les ajudes: 29 de setembre de 2006.

Inici

4. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Les assignatures que desitgen sol·licitar aquesta ajuda hauran de presentar l'imprès de sol·licitud (format rtf), dins del termini establit en aquesta convocatòria i incloent de forma imprescindible:

a) Signatura del director/a de el departament/s.
b) Signatura del coordinador/a de l'assignatura.
c) Signatura de tot el professorat que la imparteix.

L'imprès de sol·licitud (format rtf) es presentarà en el Registre General dirigits al Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa, i a més es remetrà còpia per correu electrònic a l'adreça innovacio.educativa@ua.es

Inici

5. OBTENCIÓ DE DADES I REPARTIMENT D'AJUDES.

L'obtenció de dades del curs 2005/2006 per al repartiment de les ajudes es realitzarà entre el 4 i el 15 de setembre de 2006.

Les assignatures sol·licitants han de ser assignatures oficials de primer i segon cicle amb docència en el curs 2005/2006.

5.1.- PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA

Aquesta funcionalitat serà tinguda en compte solament quan el programa dispose de tota la informació:

%u2022 Objectius de l'assignatura / competències.
%u2022 Mètodes docents.
%u2022 Tipus d'exàmens i avaluacions.
%u2022 Contingut (programa).

5.2.- TUTORIES

Aquesta funcionalitat serà tinguda en compte solament quan s'hagen respost més del 85% de les tutories rebudes a través de Campus Virtual, a partir d'un mínim de tutories rebudes, que s'estableix en 10.

5.3.- ENLLAÇOS

Aquesta funcionalitat serà tinguda en compte solament quan tinguen a la disposició del seu alumnat més de 5 enllaços interessants per a l'assignatura.

5.4.- MATERIALS

Aquesta funcionalitat serà tinguda en compte solament quan, almenys, tinguen a la disposició del seu alumnat 5 materials.

Inici