Convocatòries 2004: projectes ITE Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica<br />Innovació Tecnològica i Educativa   Servei d'Informàtica
Innovació Tecnològica i Educativa
Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Convocatòries 2004: projectes ITE

Convocatòria d'ayudaspara projectes d'innovació educativa

1. OBJECTE

2. SOL·LICITANTS

3. SEGUIMENT I SUPORT TÈCNIC

4. TERMINIS

5. PROCEDIMIENTODE SOL·LICITUD

6. VALORACIÓNDE ELS PROJECTES I CONCESSIÓ D'AJUDES

7. OBLIGACIONS

Model de sol·licitud: format word

1. OBJECTE

Amb la finalitat defomentar la qualitat en la docència, el Vicerectorat de ConvergenciaEuropea i Qualitat convoca ajudes per a la realització deproyectos d'innovació educativa per part del professorat dela Universitat d'Alacant, que el seu objectiu siga millorar laenseñanza en una o diverses assignatures impartides en laUniversidad.

Els projectes asubvencionar, la propietat intel·lectual dels quals, no obstant la qual cosa,correspondrà a la seua/s autor/és, podran versar sobrecualquier component o procés implicat en l'ensenyament i elaprendizaje (planificació de la pràctica docent,foment de la interdisciplinaritat, redefinició yorganización d'objectius i continguts, millora yexperimentación de mètodes d'ensenyament,estratègies en l'avaluació de l'alumnat, accióntutorial, desenvolupament de capacitats bàsiques, generaciónde materials específics, etc.).

Tindran especialconsideración aquells projectes que contemplen laadaptación al nou model de crèdit (sistema europeu de transferència de créditosECTS ) que implica la posada en marchadel EspacioEuropeo d'Educació Superior .

La dotaciónglobal d'aquesta modalitat, dins de laconvocatoria d'ajudes de 2004, ascendeix a 36.000 euros .

S'estableix una dotaciónmáxima de 12.000 euros per projecte .

Inici

2. SOL·LICITANTS

El professorat de laUniversidad d'Alacant podrà, individualment o en grup,presentar un projecte deinnovación educativa. Aquells projectes presentats en equipopor varis profesor@s responsables d'un projecte docent ampli enasignaturas i alumnat, siga o no de la mateixa titulació,tindran una consideració especial.

Inici

3. SEGUIMENT I SOPORTETÉCNICO

El projecte podrácontemplar la necessitat de rebre suport tècnic facilitadopor els serveis de la Universitat d'Alacant, limitat a lasposibilidades reals del personal tècnic i als mitjans amb losque expliquen aquests serveis. Per aquesta raó, és de sumaimportancia en aquest supòsit, que es detalle al màxim en eltexto presentat: el tipus de suport requerit, les activitats adesarrollar i una estimació de les hores necessàries, asícomo un possible calendari que determine el moment en què senecesitarán aquestes tasques de suport.

El seguiment de laejecución dels projectes, el suport tècnic i elasesoramiento metodològic seran canalitzats através del Punt DIT (Docència i InnovaciónTecnológica) .

Inici

4. TERMINIS

Presentació delos projectes : fins al 15 de gener de2005 (prorrogat fins al 21 de gener).

Resolució ycomunicación de les ajudes: 15 de febrer de 2005.

Disponibilitat de laayuda: ingrés del 70% de l'ajuda enfebrero de 2005.

Informe sobre grau deejecución del projecte: 15 de juliol de 2005 (lapresentación de l'informe final i dels materials elaborats,suposarà la dotació del 30% restant de l'ayudaconcedida).

Conclusió delproyecto: 21 de desembre de 2005.

Trobada sobreInnovación Educativa (presentaciónpública dels resultats del projecte): febrer de 2006.

Inici

5. PROCEDIMENT DESOLICITUD

Els projectes que sepresenten hauran de prendre com a model el que apareix disponible enla pàgina web (format word) de la Unitat deInnovación Educativa, dins del termini establit en estaconvocatoria i incloent:

a) Identificació:s'especificarà el títol del projecte, les áreasde coneixement i assignatures implicades (nº d'alumne/as).

b) Planificació:punt de partida, objectius que es pretenen, pla de treball,metodologia.

c) Temporització:fases previstes i estimació de les hores dedicades a cadaactividad.

d) Descripcióndetallada de programes, eines, materials i recursosdidácticos que es van a utilitzar.

i) Pressupost estimadoy desglossat de les despeses que es prevegen per a la realizacióndel projecte.

f) Suporte técniconecesario. Serà convenient explicar els recursostécnicos propis que utilitzaran els autors de losmateriales de cada projecte i si escau, detallar de forma exhaustivala assistència addicional per part dels serveis tècnics dela Universitat d'Alacant (allotjament en servidor, treballs deprogramación, dissenye web, disseny multimèdia,etc.).

L'imprès de sol·licitud (format word) es presentarà en el Registre General, dirigit al Vicerector deConvergencia Europea i Qualitat, i a més es remetrà unacopia per correu electrònic a l'adreça innovacio.educativa@ua.es

La dotacióneconómica es realitzarà en dues fases, segons elgrado d'execució del projecte, en una clau pressupostària deldepartamento o centre de despesa al que pertanga la/el responsable delequipo de treball.

Inici

6 . VALORACIÓ DELOS PROJECTES I CONCESSIÓ D'AJUDES

Els proyectosserán seleccionats, previ informe d'un o másevaluadores externs, per un Comitè de Valoraciónconstituido per:

La Comissió deValoración es reserva l'avaluació del soportetécnico sol·licitat i la seua adaptació, explicant per a ellocon l'assessorament del Servei d'Informàtica o otrosservicios implicats (segons la memòria presentada).

Inici

7 . OBLIGACIONS

Els beneficiaris deestas ajudes es comprometen a:

Inici