Convocatòries 2004: Ajudes use CV Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica<br />Innovació Tecnològica i Educativa   Servei d'Informàtica
Innovació Tecnològica i Educativa
Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Convocatòries 2004: Ajudes use CV

Convocatòria d'ajudes per a la utilització del Campus Virtual com a eina d'innovació educativa

1. OBJECTE I DOTACIÓ

2. SOL·LICITANTS

3. SEGUIMENT I SUPORT TÈCNIC

4. TERMINIS

5. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

6. VALORACIÓ DELS PROJECTES I CONCESSIÓ D'AJUDES

7. OBLIGACIONS

Model de sol·licitud: format word .doc

1. OBJECTE I DOTACIÓ

Amb la finalitat de fomentar la utilització de les funcionalitats del Campus Virtual destinades a millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge, el Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat convoca ajudes per a la realització per part del professorat de la Universitat d'Alacant de projectes d'innovació educativa.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és tant l'elaboració de materials específicament dissenyats per a ser utilitzats en Campus Virtual, com l'aplicació d'estratègies i utilització de les seues eines destinades a millorar la qualitat de la formació en assignatures de la Universitat d'Alacant.

Tindran especial consideració aquells projectes que contemplen l'adaptació al nou model de crèdit (sistema europeu de transferència de crèdits ECTS) que implica l'engegada de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

La propietat intel·lectual dels projectes subvencionats, correspondrà als seus autors.

La dotació global d'aquesta modalitat, dins de la convocatòria d'ajudes de 2004, ascendeix a 90.000 euros.

S'estableix una dotació màxima d'1.000 euros per projecte.

Inici

2. SOL·LICITANTS

El professorat de la Universitat d'Alacant podrà, individualment o en grup, presentar un projecte d'utilització de les eines docents del Campus Virtual. Aquells projectes presentats en equip per diversos profesor@s responsables d'un projecte docent ampli en assignatures i alumnat o integrants d'un grup establit en les Xarxes de Professorat de l'HISSE, tindran una consideració especial, malgrat que no es podrà sobrepassar el límit de la dotació per projecte (establit en 1.000 %u20AC).

Inici

3. SEGUIMENT I SUPORT TÈCNIC

El projecte podrà contemplar la necessitat de rebre suport tècnic facilitat pels serveis de la Universitat d'Alacant. En aquest supòsit s'haurà d'especificar el tipus de suport requerit, les activitats a desenvolupar i una estimació de les hores necessàries per a realitzar les tasques de suport.

El seguiment de l'execució dels projectes, el suport tècnic i l'assessorament metodològic seran canalitzats a través del Punt DIT (Docència i Innovació Tecnològica).

Inici

4. TERMINIS

Presentació dels projectes: fins al 15 de gener de 2005 (prorrogat fins al 21 de gener).

Resolució i comunicació de les ajudes: 15 de febrer de 2005.

Disponibilitat de l'ajuda: ingrés del 100% de l'ajuda al febrer de 2005.

Informe sobre grau d'execució del projecte: 15 de juliol de 2005.

Conclusió del projecte: 21 de desembre de 2005.

Trobada sobre Innovació Educativa (presentació pública dels resultats del projecte): febrer de 2006.

Inici

5. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Els projectes que es presenten hauran de prendre com a model el que apareix disponible en la pàgina web (format word) de la Unitat d'Innovació Educativa, dins del termini establit en aquesta convocatòria i incloent:

a) Identificació: s'especificarà el títol del projecte, les àrees de coneixement i assignatures implicades (nº d'alumne/as).

b) Planificació i metodologia: punt de partida, objectius que es pretenen, pla de treball.

c) Descripció detallada de les eines, materials i recursos didàctics que es van a utilitzar.

d) Suport tècnic necessari (si escau). Serà convenient explicar els recursos tècnics propis que utilitzaran els autors dels materials de cada projecte i si escau, detallar de forma exhaustiva l'assistència addicional per part dels serveis tècnics de la Universitat d'Alacant (allotjament en servidor, treballs de programació, dissenye web, disseny multimèdia, etc.).

L'imprès de sol·licitud (format word) es presentarà en el Registre General, dirigits al Vicerector de Convergència Europea i Qualitat, i a més es remetrà una còpia per correu electrònic a l'adreça innovacio.educativa@ua.es

Inici

6. VALORACIÓ DELS PROJECTES I CONCESSIÓ D'AJUDES

Els projectes seran seleccionats per un Comitè de Valoració constituït per:

La Comissió de Valoració es reserva l'avaluació del suport tècnic sol·licitat i la seua adaptació, explicant per a açò amb l'assessorament del Servei d'Informàtica o altres serveis implicats (segons la memòria presentada).

Inici

7. OBLIGACIONS

Els beneficiaris d'aquestes ajudes es comprometen a:

Inici