Convocatòries 2003: Ajudes materials docents amb TIC Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica<br />Innovació Tecnològica i Educativa   Servei d'Informàtica
Innovació Tecnològica i Educativa
Servei d'Informàtica Innovació Tecnològica i Educativa

Convocatòries 2003: Ajudes materials docents amb TIC

Convocatòria d'ajudes per a l'aplicació de les noves tecnologies en la preparació de materials docents d'assignatures/estudis en la Universitat d'Alacant

  1. OBJECTE
  2. SOL·LICITANTS
  3. CONCEPTES FINANCIABLES
  4. SEGUIMENT I SUPORT TÈCNIC
  5. TERMINIS
  6. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
  7. VALORACIÓ DELS PROJECTES I CONCESSIÓ D'AJUDES
  8. OBLIGACIONS

Model de sol·licitud: format word , format PDF

1. OBJECTE

Amb la finalitat de fomentar l'aplicació pràctica de les Noves Tecnologies en l'ensenyament, el Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat convoca ajudes per a la realització de projectes d'edició i preparació de materials per part del professorat de la Universitat d'Alacant, que el seu objectiu siga millorar l'ensenyament en una o diverses assignatures de la Universitat d'Alacant.

Els projectes a subvencionar, la propietat intel·lectual dels quals, no obstant la qual cosa, correspondrà a la seua/s autor/és, tindran com a objectiu l'elaboració de materials educatius específicament dissenyats per a ser utilitzats en línia o difosos mitjançant la seua descàrrega en Internet i posterior utilització fora de línia. Aquests projectes consistiran en la creació d'aplicacions, programes o sistemes interactius que milloren tant la metodologia docent com l'aprenentatge de l'alumnat, facilitant l'accés a continguts a través de les noves tecnologies.

Tindran especial consideració aquells projectes que contemplen l'adaptació al nou model de crèdit ( sistema europeu de transferència de crèdits ECTS ) que implica l'engegada de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Inici

2. SOL·LICITANTS

El professorat de la Universitat d'Alacant podrà, individualment o en grup, presentar un projecte d'elaboració de materials. Aquells projectes presentats en equip per diversos profesor@s responsables d'un projecte docent ampli en assignatures i alumnat), siga o no de la mateixa titulació, tindran una consideració especial, atès que els materials elaborats hauran de ser susceptibles d'utilització com a element docent d'innovació i qualitat en les diferents assignatures beneficiades.

Inici

3. CONCEPTES FINANCIABLES

La dotació global d'aquesta convocatòria ascendeix a 150.000 euros.

No s'estableix una dotació màxima per a finançar un projecte, ja que l'assignació de recursos dependrà de l'abast del mateix (assignatures i professorat implicats, nombre potencial d'alumn@s que utilitzaran els materials, volum de continguts, etc.) i de les possibilitats de cofinançament o aplicació de recursos econòmics obtinguts per altres vies (aportacions d'un Centre o Departament, altres ajudes...).

Inici

4. SEGUIMENT I SUPORT TÈCNIC

El projecte podrà contemplar la necessitat de rebre suport tècnic facilitat pels serveis de la Universitat d'Alacant. En aquest supòsit s'haurà d'especificar el tipus de suport requerit, les activitats a desenvolupar i una estimació de les hores necessàries per a realitzar les tasques de suport.

Inici

5. TERMINIS

Presentació de les propostes de projecte : fins a l'1 de desembre de 2003.

Resolució i comunicació de les ajudes concedides: 15 de gener de 2004 (disponibilitat del 20 % de l'ajuda a la fi de gener de 2004).

Informe sobre grau d'execució del projecte: 31 de juliol de 2004 (la presentació i comprovació del correcte grau d'execució suposarà la dotació del 30% de l'ajuda sol·licitada).

Conclusió del projecte: 21 de desembre de 2004 (la presentació de l'informe final i dels materials elaborats, suposarà la dotació del 50% restant de l'ajuda).

Trobada sobre Innovació Educativa (presentació pública dels resultats del projecte): febrer de 2005.

Inici

6. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Els projectes que es presenten hauran de prendre com a model de presentació el que apareix disponible en la pàgina web de la Unitat d'Innovació Educativa, dins del termini establit en aquesta convocatòria i incloent:

a) Identificació: s'especificarà el títol del projecte, les àrees de coneixement i assignatures implicades (nº d'alumne/as).

b) Planificació: punt de partida, objectius que es pretenen, pla de treball, metodologia.

c) Temporització: fases previstes i estimació de les hores dedicades a cada activitat.

d) Descripció detallada de materials i recursos didàctics que es van a generar.

i) Pressupost benvolgut i desglossat de les despeses que es prevegen per a la realització del projecte.

f) Suport tècnic necessari. Serà convenient explicar els recursos tècnics propis que utilitzaran els autors dels materials de cada projecte i si escau, detallar de forma exhaustiva l'assistència addicional per part dels serveis tècnics de la Universitat d'Alacant (allotjament en servidor, treballs de programació, dissenye web, disseny multimèdia, servei de laboratori virtual per a pràctiques remotes , etc.).

L'imprès de sol·licitud juntament amb la memòria es presentarà en el Registre General, dirigits al Vicerector de Convergència Europea i Qualitat, i a més es remetrà una còpia per correu electrònic a l'adreça innovacio.educativa@ua.es

La dotació econòmica es realitzarà en tres fases, al llarg de l'execució del projecte i segons el grau d'execució del mateix, en una clau pressupostària del departament o centre de despeses al que pertanga la/el responsable de l'equip de treball.

Inici

7. VALORACIÓ DELS PROJECTES I CONCESSIÓ D'AJUDES

Els projectes seran seleccionats per un Comitè de Valoració constituït per:

La Comissió de Valoració es reserva l'avaluació del suport tècnic sol·licitat i la seua adaptació, explicant per a açò amb l'assessorament del Servei d'Informàtica o altres serveis implicats (segons la memòria presentada).

Inici

8. OBLIGACIONS

Els beneficiaris d'aquestes ajudes es comprometen a:

Inici