opciones avanzadas Servei d'Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei d'Informàtica   Servei d'Informàtica
Servei d'Informàtica

opciones avanzadas


 


 

Revisió de les múltiples opcions avançades de word.

S'obri en el botó d'Office, opcions de Word:

 

avanzadas1

 

Opcions d'edició

L'escriptura reemplaça el text seleccionat  Seleccione aquesta opció per a eliminar el text seleccionat quan comence a escriure. Si es desactiva aquesta casella de verificació, Microsoft Office Word insereix text nou davant del text seleccionat i no esborra aquest text.

Seleccionar automàticament la paraula completa  Seleccione aquesta opció per a seleccionar paraules completes quan seleccione part d'una paraula i després parteix de la següent. Activar aquesta opció també fa que Word seleccione la paraula i l'espai que la segueix quan faça doble clic en una paraula.

Permetre arrossegar i col·locar el text  Seleccione aquesta opció per a poder moure o copiar el text seleccionat arrossegant-ho. Per a moure el text, seleccione-ho i arrossegue-ho a la ubicació que desitge. Per a copiar el text, seleccione-ho i, a continuació, mantinga pressionada la tecla CTRL mentre arrossega la selecció a la ubicació que desitge.

Utilitzar CTRL + Clic del mouse per a seguir hipervínculo  Seleccione aquesta opció per a editar amb major facilitat el text dels hipervínculos. Si s'activa aquesta opció, haurà de pressionar CTRL mentre fa clic en el vincle per a seguir-ho. Si es desactiva l'opció, en fer clic en el vincle Word saltarà a la destinació d'aquest, la qual cosa dificultarà l'edició del text del vincle.

Crear automàticament llenç de dibuix en inserir autoformas  Seleccione aquesta opció per a col·locar un llenç de dibuix al voltant d'objectes de dibuix o text i dibuixos manuscrits en inserir-los en un document. Un llenç de dibuix permet disposar els objectes de dibuix i les imatges, i moure'ls com si anaren una unitat.

Utilitzar selecció de paràgraf intel·ligent  Seleccione aquesta opció per a seleccionar la marca de paràgraf quan seleccione tot un paràgraf. Si inclou la marca de paràgraf en tallar i pegar un paràgraf, no deixarà cap paràgraf en blanc, i el paràgraf conservarà el format automàticament.

Usar cursor intel·ligent  Seleccione aquesta opció per a especificar que el cursor es moga a mesura que es desplace cap amunt o cap avall. Quan pressione les tecles FLETXA ESQUERRA, FLETXA DRETA, FLETXA A dalt o FLETXA A baix després de desplaçar-se, el cursor respondrà en la pàgina que s'estiga veient en aqueix moment, no en la posició prèvia al desplaçament.

Usar la tecla Insert per a controlar la manera Sobreescriure  Seleccione aquesta opció per a activar i desactivar la manera Sobreescriure pressionant la tecla INSERT.

Preguntar si s'actualitza l'estil  Seleccione aquesta opció perquè se li pregunte quan modifique directament un text al que s'ha aplicat un estil i, a continuació, es torne a aplicar l'estil al text modificat. Quan açò ocórrega, pot triar entre actualitzar l'estil basant-se en els canvis recents o tornar a aplicar format de l'estil.

Utilitzar l'estil Normal per a llistes amb vinyetes o numerades  Seleccione aquesta opció per a basar els estils de llistes en l'estil de paràgraf Normal en lloc de l'estil de paràgraf de llista.

Realitzar un seguiment de format  Seleccione aquesta opció per a realitzar un seguiment del format a mesura que s'escriu. Açò facilita l'aplicació del mateix format en qualsevol altre lloc del document. Aquesta opció ha d'estar activada per a poder utilitzar el comando Seleccionar text amb format similar del menú contextual que apareix en fer clic amb el botó secundari del mouse en el text seleccionat. Per a mostrar una llista del format que ha utilitzat, use el comando Opcions del panell Estile i, a continuació, seleccione les caselles de verificació Format de paràgraf, Format de font i Format de numeració i vinyetes.

Habilitar Fer clic i escriure  Seleccione aquesta opció per a inserir text, gràfics, taules i altres elements en un àrea en blanc d'un document fent doble clic en ella. La característica Fer clic i escriure inserida paràgrafs automàticament i aplica l'alineació necessària per a col·locar l'element en el lloc en el qual va fer doble clic. Aquesta característica només està disponible en les vistes Dissenye d'impressió i Dissenye Web.

 

Tallar, copiar i pegar

Pegar dins del mateix document  Aquesta opció mostra el comportament predeterminat en pegar contingut en el mateix document en el qual es va copiar. En la llista desplegable, seleccione una de les opcions següents:

Pegar entre documents  Aquesta opció mostra el comportament predeterminat en pegar contingut que s'ha copiat d'un altre document de Word. En la llista desplegable, seleccione una de les opcions següents:

Pegar entre documents quan hi haja conflicte entre definicions d'estils  Aquesta opció mostra el comportament predeterminat en pegar contingut que s'ha copiat d'un altre document de Word, i l'estil assignat al text copiat té una definició diferent en el document en el qual es va a pegar el text. En la llista desplegable, seleccione una de les opcions següents:

Pegar des d'altres aplicacions  Aquesta opció mostra el comportament predeterminat en pegar contingut que s'ha copiat des d'un altre programa. En la llista desplegable, seleccione una de les opcions següents:

Inserir o pegar imatges com  Aquesta opció mostra com inserirà Word les imatges en relació amb el text del document. Pot inserir imatges en línia amb el text, permetre que les imatges es moguen amb el text, o ajustar el text al voltant, davant o darrere d'una imatge. En la llista desplegable, seleccione una de les opcions següents:

Conservar vinyetes i nombres en pegar text amb l'opció Conservar només text  Seleccione aquesta opció per a convertir la numeració i les vinyetes en símbols de text.

Usar la tecla Insert per a pegar  Seleccione aquesta opció per a utilitzar la tecla INSERT per a inserir el contingut del Portapapers d'Office en un document.

Mostrar els botons de les opcions de Pegar  Seleccione aquesta opció per a mostrar el botó Opcions de pegat quan pegue contingut. Aquest botó li permet reemplaçar o modificar la configuració realitzada en aquesta secció del quadre de diàleg Opcions de Word.

Usar tallar i pegar intel·ligentment  Seleccione aquesta opció per a ajustar automàticament el format en pegar el text. Una vegada seleccionada aquesta casella de verificació, pot fer clic en Configuració per a definir opcions addicionals de pegat.

 

Mostrar contingut de document

Mostrar colors i imatges de fons en vista Dissenye d'impressió  Seleccione aquesta opció per a mostrar els colors i les imatges de fons.

Mostrar text ajustat dins de la finestra del document  Seleccione aquesta opció per a ajustar el text a la finestra del document a fi de facilitar la seua lectura en la pantalla.

Mostrar marcadors d'imatge   Seleccione aquesta opció per a mostrar un quadre buit en lloc de cada imatge en els documents. Aquesta opció accelera el desplaçament pels documents que contenen un gran nombre d'imatges.

Mostrar dibuixos i quadres de text en pantalla  Seleccione aquesta opció per a mostrar els objectes creats amb les eines de dibuix de Word en les vistes Dissenye d'impressió o Dissenye Web. Desactive aquesta casella de verificació per a ocultar els dibuixos i accelerar la presentació de documents que contenen molts dibuixos. Encara que desactive la casella de verificació, els dibuixos s'imprimiran.

Mostrar animació de text   Seleccione aquesta opció per a mostrar animacions de text en la pantalla. Desactive la casella de verificació per a veure l'aspecte que tindrà el text una vegada imprès.

 Nota    Utilitze aquesta opció quan es veja text animat en documents que es van crear en una versió de Word anterior a Word 2007. La versió actual de Word ja no ofereix la possibilitat de crear text animat.

Mostrar marcadors  Seleccione aquesta opció per a mostrar marcadors en la pantalla. Si assigna un marcador a un element, l'element marcat apareixerà entre claudàtors ([…]). Si assigna un marcador a una ubicació, llavors es mostrarà en forma de barra I. Els claudàtors i la barra I no apareixen en els documents impresos.

Mostrar etiquetes intel·ligents  Seleccione aquesta opció per a mostrar un subratllat punteado de color porpra sota el text reconegut com a etiqueta intel·ligent.

Mostrar límits de text  Seleccione aquesta opció per a mostrar línies punteadas al voltant dels marges del text, les columnes i els paràgrafs. Els límits només s'utilitzen durant el disseny; no apareixen en els documents impresos.

Mostrar marques de retallada  Seleccione aquesta opció per a mostrar les cantonades dels marges.

Mostrar codis de camp en lloc dels seus valors  Seleccione aquesta opció per a mostrar els codis dels camps en lloc dels resultats d'aquests en els documents. Per exemple, pot veure { DATA @"d, MMMM, AAAA" } en lloc de 4 de febrer de 2008. Desactive aquesta casella de verificació per a veure els resultats dels camps.

 Nota    Independentment d'aquesta configuració, sempre podrà canviar entre presentar els codis dels camps i els resultats d'aquests codis pressionant ALT+F9.

Ombreig de camp  Aquesta opció mostra quan s'ombregen els camps. En la llista, seleccione Sempre o Si està seleccionat per a ombrejar els camps. Ombrejar els camps permet identificar-los amb major facilitat. L'ombreig apareix en la pantalla però no en el document imprès.

Utilitzar font d'esborrany en vistes Esborrador i Esquema  En els equips amb recursos molt limitats, seleccione aquesta opció per a accelerar la presentació en pantalla dels documents.

Substitució de fonts  Faça clic per a obrir el quadre de diàleg Substitució de fonts. Utilitze aquesta opció per a determinar si el document actiu utilitza fonts que no estan disponibles en l'equip. Si el document utilitza fonts que no es troben en l'equip, pot utilitzar el quadre de diàleg per a especificar fonts sustitutorias.

 

Mostrar

Mostrar aquest nombre de documents recents  Escriga el nombre d'elements, entre 1 i 50, que es mostraran en la llesta Documents recents.

 Nota    Només s'assignen tecles d'acceleració als nou primers arxius de la llista. Aquests documents poden obrir-se pressionant un nombre comprès entre 1 i 9 després d'haver pressionat ALT+A.

Mostrar mesures en unitats de  Seleccione la unitat de mesura que desitja utilitzar per a la regla horitzontal i per a les mesures que escriga en els quadres de diàleg.

Ample del panell de l'àrea d'estil en vistes Esborrador i Esquema  Escriga un nombre decimal positiu, com 0,5, en el quadre per a obrir l'àrea d'estil, que mostra els noms dels estils aplicats al text. Per a tancar l'àrea d'estils, escriga 0.

Mostrar píxels per a les característiques d'HTML   Seleccione aquesta opció per a utilitzar píxels com a unitat predeterminada de mesura en els quadres de diàleg relacionats amb característiques d'HTML.

Mostrar totes les finestres en la barra de tasques  Seleccione aquesta opció per a mostrar en la barra de tasques de Microsoft Windows una icona per a cada finestra oberta d'un programa de Microsoft Office. Si desactiva aquesta casella de verificació, es col·locarà en la barra de tasques una única icona per a cadascun dels programes oberts.

Mostrar tecles de mètode abreujat en la informació en pantalla  Seleccione aquesta opció per a mostrar les tecles de mètode abreujat en la informació en pantalla.

Mostrar barra de desplaçament horitzontal  Seleccione aquesta opció per a mostrar la barra de desplaçament horitzontal en la part inferior de la finestra del document.

Mostrar barra de desplaçament vertical  Seleccione aquesta opció per a mostrar la barra de desplaçament vertical al costat de la finestra del document.

Mostrar la regla vertical en vista Dissenye d'impressió   Seleccione aquesta opció per a mostrar la regla vertical al costat de la finestra del document. Assegure's d'activar també la casella de verificació Regla en el grup Mostrar o ocultar de la fitxa Veure de la cinta d'opcions.

Optimitzar posició dels caràcters per a millorar el format en lloc de la llegibilitat  Seleccione aquesta opció per a mostrar la posició dels caràcters exactament com apareixeran en el document imprès pel que fa als blocs de text. En activar aquesta opció és possible que es distorsione l'espaiat entre caràcters. Per a optimitzar la llegibilitat en la pantalla, desactive l'opció.

 

Imprimir

Utilitzar qualitat d'esborrany   Seleccione aquesta opció per a imprimir el document amb una part mínima del format, la qual cosa pot accelerar el procés d'impressió. Moltes impressores no admeten aquesta funció.

Imprimir en segon pla  Seleccione aquesta opció per a imprimir els documents en segon pla, la qual cosa li permetrà continuar amb el treball mentre s'imprimeixen. Aquesta opció requereix més memòria disponible per a permetre-li treballar i imprimir al mateix temps. Si treballar amb el document durant la impressió es fa massa lent, desactive l'opció..

Imprimir pàgines en ordre invers  Seleccione aquesta opció per a imprimir les pàgines en ordre invers, a partir de l'última pàgina del document. No utilitze aquesta opció per a imprimir sobres.

Imprimir etiquetes XML  Seleccione aquesta opció per a imprimir les etiquetes XML dels elements XML que s'apliquen a un document XML. Ha d'existir un esquema adjunt al document, i ha d'aplicar els elements proporcionats per aquest esquema. Les etiquetes apareixeran en el document imprès.

Imprimir els codis de camp en lloc dels seus valors  Seleccione aquesta opció per a imprimir els codis dels camps en lloc dels seus resultats; per exemple, { DATA @"d, MMMM, AAAA" } en lloc de 4 de febrer de 2008. 

Imprimir en l'anvers de la fulla per a una impressió a doble cara  Seleccione aquesta opció per a imprimir en l'anvers de cada fulla en imprimir en una impressora que no permet imprimir a doble cara. Les pàgines s'imprimiran en ordre invers a fi de que, quan es done la volta al munt per a imprimir en el revers, aquestes s'imprimisquen en l'ordre correcte.

Imprimir en el revers de la fulla per a una impressió a doble cara  Seleccione aquesta opció per a imprimir en el revers de cada fulla en imprimir en una impressora que no permet imprimir a doble cara. Les pàgines s'imprimiran en ordre ascendent a fi de que corresponguen a un grup de pàgines l'anvers de les quals s'haja imprès en ordre invers.

Ajustar el contingut a grandàries de paper A4 o 21,6 x 28 cm  Seleccione aquesta opció per a ajustar automàticament els documents que estan dissenyats per a paper de grandària 21,6 x 28 cm a grandària A4 i els documents que estan dissenyats per a paper de grandària A4 a grandària 21,6 x 28 cm. Aquesta opció només té efecte si el paper de grandària A4 o 21,6 x 28 cm de la impressora no coincideix amb la grandària de paper que s'ha establit en la fitxa Dissenye de pàgina de Word. Aquesta opció només afecta als documents impresos, no al format.

Safata predeterminada  Aquesta opció mostra la safata de la impressora que s'utilitza de forma predeterminada. Per a seguir la configuració de la impressora, seleccione Usar configuració d'impressora. Per a triar una safata concreta, seleccione-la en la llista. Les opcions de la llista depenen de la configuració de la impressora.

 

En imprimir aquest document

En imprimir aquest document  Seleccione el document al que s'aplica aquesta configuració d'impressió. En la llista, seleccione el nom d'un document que ja es trobe obert, o seleccione Tots els documents nous per a fer que la configuració s'aplique a tots els documents que es creuen.

Imprimir PostScript sobre el text  Seleccione aquesta opció per a imprimir el codi PostScript quan un document continga camps PRINT.

Imprimir només les dades d'un formulari  Seleccione aquesta opció per a imprimir les dades que s'han especificat en un formulari en línia sense imprimir el formulari.

 

Guardar

Preguntar abans de guardar la plantilla Normal  Seleccione aquesta opció per a mostrar, en tancar Word, un missatge que li pregunte si desitja guardar els canvis realitzats en la plantilla predeterminada. Atès que els canvis en la plantilla predeterminada afectaran als documents nous que es creuen, pot ser que desitge rebre un avís cada vegada que aquesta es modifique. Si desactiva aquesta casella de verificació, els canvis es guardaran automàticament sense demanar-li confirmació.

Crear sempre copia de seguretat  Seleccione aquesta opció per a crear una còpia de seguretat del document cada vegada que ho guarde. Cadascuna de les còpies de seguretat reemplaça a l'anterior. Word agrega la frase "Copia de seguretat del" nom d'arxiu i aplica l'extensió d'arxiu .wbk a totes les còpies de seguretat. Aquestes es guarden en la mateixa carpeta que el document original.

Copiar els arxius guardats de forma remota en l'equip i actualitzar l'arxiu remot en guardar  Seleccione aquesta opció per a emmagatzemar temporalment una còpia local d'un arxiu emmagatzemat en una xarxa o una unitat extraíble. Quan es guarda la còpia local, Word guarda els canvis que realitze en la còpia original. Si l'arxiu original no està disponible, Word li demana que guarde l'arxiu en una altra ubicació a fi d'evitar la pèrdua de dades.

Permetre guardar en segon pla  Seleccione aquesta opció per a guardar el document mentre treballa. Quan Word realitza aquesta operació apareix un indicador de progrés en la barra d'estat.

 

Mantenir la fidelitat en compartir aquest document

Mantenir la fidelitat en compartir aquest document  Seleccione el document al que s'aplica aquesta configuració. En la llista, seleccione el nom d'un document que ja es trobe obert, o seleccione Tots els documents nous per a fer que la configuració s'aplique a tots els documents que es creuen.

Guardar etiquetes intel·ligents com a propietats XML en pàgines Web  Seleccione aquesta opció per a guardar totes les etiquetes intel·ligents d'un document com XML (llenguatge de marcat extensible) en un arxiu HTML (llenguatge de marcat d'hipertext).

Guardar dades de formulari com a arxiu de text delimitat  Seleccione aquesta opció per a guardar les dades que s'han especificat en un formulari en línia com un sol arxiu de text sense format delimitat per tabulacions. Pot importar el contingut d'aquest arxiu a una base de dades.

Incrustar dades lingüístiques  Seleccione aquesta opció per a guardar dades lingüístiques, com a text de veu i manuscrit.

Incrustar etiquetes intel·ligents  Seleccione aquesta opció per a guardar les etiquetes intel·ligents com a part del document.

Informar mitjançant sons  Seleccione aquesta opció per a agregar sons a certes accions o esdeveniments de Word i altres programes del 2007 Microsoft Office system. Per exemple, Word pot reproduir un so quan acaba un procés. Per a canviar el so associat a un esdeveniment, òbriga la carpeta de sons i dispositius d'àudio en el Panell de control. L'equip ha de comptar amb una targeta de so perquè els sons es reproduïsquen.

Informar mitjançant animacions  Seleccione aquesta opció per a animar el moviment del punter en Word i en els altres programes d'Office. Aquesta opció també proporciona cursors animats per a realitzar accions com imprimir, guardar, aplicar format automàtic, i operacions de cercar i reemplaçar.

Confirmar conversions del format d'arxiu en obrir  Seleccione aquesta opció per a triar el convertidor d'arxius que ha d'utilitzar Word per a obrir els arxius creats en un altre programa. Desactive aquesta casella de verificació si desitja que Word seleccione el convertidor de forma automàtica.

Actualitzar vincles automàtics en obrir  Seleccione aquesta opció perquè cada vegada que s'òbriga un document s'actualitze automàticament el contingut vinculat a altres arxius.

Permetre obrir un document en la vista Esborrador  Seleccione aquesta opció per a poder obrir un document en la vista Esborrador.

 Nota    Perquè un document puga obrir-se en aquesta vista de forma predeterminada ha d'activar aquesta opció i, a continuació, en la fitxa Veure del grup Vistes de document, fer clic en Esborrany. Realitze algun tipus de canvi en el document i, a continuació, guarde-ho.

Permetre obrir pàgines Web en segon pla  Seleccione aquesta opció per a obrir els documents de pàgines Web en segon pla mentre treballa. Quan Word obri la pàgina en segon plànol apareix un indicador de progrés en la barra d'estat.

Habilitar paginació automàtica  Seleccione aquesta opció per a repaginar automàticament els documents mentre treballa. Aquesta opció només està disponible en les vistes Esborrador i Esquema. En desactivar aquesta casella de verificació s'impedeix que s'actualitzen els nombres de pàgina (quan es mostren en la barra d'estat) fins que es canvie a la vista Dissenye d'impressió.

Mostrar errors d'interfície d'usuari en el complement  Seleccione aquesta opció per a mostrar missatges d'error dels programes que personalitzen la interfície d'usuari. Aquesta opció resulta especialment útil per als autors de solucions de programari, ja que proporciona informació per a depurar les personalitzacions de la interfície d'usuari..

Adreça  Escriga l'adreça que desitja que Word utilitze com a adreça de remitent predeterminada en els sobres i les cartes.

Ubicació d'arxius  Faça clic per a veure la ubicació d'emmagatzematge predeterminada per als documents, les plantilles i altres elements que es creen i s'utilitzen en Word. En el quadre de diàleg Ubicació d'arxius, faça clic en l'element que desitge canviar i, a continuació, faça clic a Modificar per a establir una nova ubicació predeterminada.

 Precaució    Les ubicacions predeterminades de les plantilles i de la carpeta Inicie es tracten com a ubicacions de confiança. Si canvia la ubicació, assegure's que la nova carpeta és una ubicació segura.

Opcions Web  Faça clic per a obrir el quadre de diàleg Opcions Web. Utilitze aquest quadre de diàleg a fi de definir les opcions necessàries per a crear pàgines Web amb Word.

Opcions de serveis  Faça clic per a obrir el quadre de diàleg Opcions de serveis. Utilitze aquest quadre de diàleg per a establir les opcions d'àrees de treball compartides.

 

Opcions de compatibilitat para

Opcions de compatibilitat para  Seleccione el document al que s'aplica aquesta configuració. En la llista, seleccione el nom d'un document que ja es trobe obert, o seleccione Tots els documents nous per a fer que la configuració s'aplique a tots els documents que es creuen.

Dissenyar aquest document com si es creara en  Seleccione el programa de processament de text que crea que es va a utilitzar per a obrir el document. La configuració de la llista d'Opcions de disseny canvia en funció del programa que seleccione. Per a especificar la seua pròpia configuració, seleccione Personalitzades.

Opcions de disseny  Presenta la llista d'opcions per a dissenyar el document. Seleccione les caselles de verificació de les opcions que desitge.