Saltar apartados

Cercador web de la Universitat d'Alacant

L'eina de recerca de continguts de la Universitat d'Alacant (concocida com el cercador web) permet entontrar pàgines i documents pertanyents a la comunitat universitària mitjançant l'ús de paraules clau i recolzat en una sèrie de patrons o condicions.

Açò és, un usuari de la web pot realitzar una recerca de forma tradicional que és introduint aquelles paraules que descriuen o defineixen el document, o bé, pot fer ús de la recerca avançada que permet coses tals com:

Recerca per defecte

És la recerca del tipus "Recerca per totes les paraules" i sólamente és necessari amb escriure les paraules clau en el camp de text de recerca i prémer en el botó "Lupa" situat al costat del camp de recerca. Com a resultat de la recerca apareixeran els documents que posseïsquen en qualsevol posició i ordre totes les paraules introduïdes. A continuació es mostra una captura amb la ubicació del camp de text i el botó lupa:

Ubicación buscador UA

Com a resultat a una recerca obtindrem un llistat d'enllaços ordenats per rellevància. Des d'aquesta pàgina de resultats podrem llegir una breu descripció del document o pàgina que enllaça cada resultat.

Página de resultados de una búsqueda

Les titlles en les recerques

No és necessari especificar la titlla en les paraules que la porten posat que el motor de Google ja ho té en compte. D'aquesta manera, en cercar "cordoba", se'ns retornarà les pàgines que continguen la paraula "cordoba" i també "córdoba".

Després d'haver realitzat una recerca per defecte, si el resultat no compleix les expectatives, podem fer ús de la recerca avançada prement en "Recerca avançada". En la imatge a continuació es mostra on trobar l'enllaç de recerca avançada en la pàgina de resultats:

Ubicación del enlace de búsqueda avanzada

Es descriu la "Recerca avançada" en el següent apartat.

Recerca avançada

Ens apareixerà la següent pantalla pantalla després d'haver premut en "Recerca avançada":

Pantalla de búsqueda avanzada

Important

Les opcions que es descriuen a continuació es poden combinar entre elles. Com més s'especifique la recerca, més exacte serà el resultat, encara que una recerca massa restrictiva pot retornar una pàgina de resultats buida.

La busqueda avançada es tradueix en una sèrie d'etiquetes afegides a les nostres paraules clau, per tant, si coneixem aquestes etiquetes, les podem usar directament en el cercador principal, si necessitat d'accedir a la pàgina de recerca avançada. En cada descripció s'especificarà on i com realitzar una recerca més refinada.

Recerca per frase exacta

El resultat de la recerca seran documents i pàgines que contenen la frase exacta introduïda, les mateixes palabaras una darrere d'una altra i en el mateix ordre. Per a fer ús d'aquesta recerca emplenem el camp de text de Recerca per frase exacta o bé, fem ús de les cometes dobles. Veiem com a exemple les següents captures d'imatge:

Fent ús de la pàgina de recerca avançada:

Ejemplo búsqueda por frase exacta

Usant les dobles cometes: "manual de vuala"

Ejemplo uso de comillas para búsqueda por frase exacta

Recerca per algunes paraules

Com a resultat d'una recerca d'aquest tipus obtindrem pàgines i documents que continguen alguna o diverses de les paraules escrites en el camp "amb alguna de les paraules". Com a exemple suposem que volem cercar premsa ja siga escrita o digital:

Ejemplo búsqueda por algunas palabrasFent ús de la paraula OR: premsa escrita OR digital

Ejemplo uso OR para búsqueda por algunas palabras

Exclusió de paraules en la recerca

Serveix per a realitzar una recerca que els seus resultats no continguen certa paraula clau. Suposem que volem cercar totes les resolucions de 2010 que no contenen la paraula "provisional":

Usant la pàgina de recerca avançada escriuríem:

Ejemplo para excluir palabra de una búsqueda

o bé, usant el signe "-" davant de la paraula en qüestió: resolucion 2010 -provisional

Uso del signo menos para excluir palabras en la búsqueda

Per idioma de la pàgina

Podem realitzar una recerca per aquelles pàgines que tinguen associada una llengua en la seua definició com a document. L'associació d'una llengua al document es realitza en VUALÀ de forma automàtica en publicar en el seu corresponent idioma (castellà, valencià i anglès). Si es crea contingut aliè a VUALÀ, seria convenient especificar mitjançant l'atribut corresponent la llengua que defineix el docuemento (consultar els codis de llenguatge en el w3schools.com).

Per tant, per a realitzar recerques per idioma simplement és necessari seleccionar un d'ells del desplegable d'idioma "":

Desplegable de idioma de la búsqueda avanazada

Suposem que volem cercar pàgines que continguen informació sobre l'obra literària Hamlet de Shakespeare però tan sols en pàgines en anglès. En la següent imatge es mostra aquest supòsit, en el camp de recerca "amb totes les paraules" està la paraula "hamlet" i en el desplegable d'idioma està seleccionat "anglès":

Ejemplo búsqueda en páginas en inglés

Apareixeran pàgines la llengua de les quals de definició és l'anglès que contenen en qualsevol ubicació (títol, contingut, direccion) la paraula "hamlet".

Per format de document

Si volem trobar documents en un format específic podem usar aquesta opció, per a açò, seleccionem del desplegable "qualsevol format" el format que ens interesse. En la imatge a continuació es mostra el desplegable amb tots els formats idsponibles per a la recerca:

Desplegable selección de formato de fichero

A més podem fer el contrari, és a dir, cercar tots els formats excepte un que hàgem seleccionat. Fent ús del desplegable "Solament-No" que apareix a l'esquerra seleccionarem l'opció "No". Es mostra en la següent imatge:

Desplegable Solamente-No

En seleccionar "No", el significat de la frase canvia i no mostrarà resultats del format d'arxius especificat. Un desplegable com aquest també s'usa per a la recerca per dominis.

Realitzar una recerca per format de fitxer també posseeix una sintaxi associada que permet realitzar la recerca directament sobre el cercador. En la següent imatge es mostra una recerca per la paraula "estadisticas" i només fitxers en pdf: estadisticas filetype:pdf

Uso de filetype para buscar por formato de fichero

Per presència en la pàgina

Pot ser útil fitar la recerca a elements concrets de les pàgines html. Així, amb el desplegable "qualsevol part de la pàgina" podem selecccionar solament una part específica. Més concretament, podem cercar en el títol de la pàgina o en l'adreça de la pàgina. En la imatge a continuació es mostra el citat desplegable:

Búsqueda por presencia

Suposem que cerquem les pàgines relacionades amb qualsevol vicerectorat. La sintaxi que permet realitzar la recerca des del camp de recerca seria:

  • Per a recerca en el títol: allintitle: rectorat
  • Per a recerca en l'adreça: allinurl: rectorat

Per dominis

Podem introduir limitacions en l'àmbit de recerca especificant un domini específic. Açò vol dir que podem fer una recerca tan sol d'una de les branques del nostre lloc i no del lloc complet. L'opció de recerca per domini posseeix un desplegable "Solament-No" que ens permet fer l'operació inversa, és a dir, cercar en tot el nostre lloc excepte una de les branques.

Es mostra a continuació una captura de la ubicació de recerca per domini en la pàgina de recerca avançada:

Búsqueda por dominio

El cercador té, igual que altres opcions, una paraula clau per a realitzar aquest tipus de recerca des del camp de recerca directament. Així, si volem cercar totes les referències a "infermeria" que hi ha dins de la branca "/és/estudis" de la web de la UA, posaríem el següent: enfermeria site:www.ua.es/es/estudios/

Veiem aquest cas en la següent imatge:

Ejemplo de búsqueda por dominio

Ordre dels resultats

Podem ordenar el resultat de la nostra recerca per 2 criteris:

  • Importància: (per defecte) el motor de recerca assigna un valor d'imporatancia a una pàgina en funció de la coincidència amb el criteri de recerca.
  • Data: l'ordre s'estableix tenint en compte la data del document.

El comportament per defecte és el d'importància.

Es mostra en la següent captura el desplegable que ens permet canviar l'ordre:

Desplegable para establecer el orden de los resultados

Trobar pàgines amb enllaços a una pàgina específica

Aquesta utilitat ens permet trobar què pàgines apunten mitjançant un enllaç (hipervínculo) a la pàgina que especifiquem en el camp de text. Aquest camp està situat en la part d'a baix de la pàgina de recerca avançada:

Búsqueda de páginas que poseen un enlace específicoNote's que el botó per a realitzar la recerca no és el mateix que en els casos anteriors. Aquest control porta associat el seu propi botó.

Un exemple d'ús d'aquest tipus de recerca seria el següent: suposem que volem saber des de quines pàgines s'enllaça amb la portada del nostre lloc en VUALÀ, que, per a aquest exemple serà el Servivio d'Informàtica. Pondriamos el següent: si.ua.és i premerem a cercar.

Com a resultat ens apareixeran totes les pàgines de la universitat que apunten a "si.ua.és".

Finalment, destacar que aquesta funcionalitat és molt útil per a detectar pàgines alienes al nostre lloc que apunten a pàgines inexsistentes. A causa del procés de migració de les pàgines de tercer nivell al nou sistema en VUALÀ (i que implica un canvi en les URLs), podrem detectar què pàgines que no pertanyen al nostre lloc continuen apuntant a l'adreça antiga.

Servei d'Informàtica Ajuda de la web Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464